13

Ntxuav cov thwjtim kotaw

1Ua ntej uas yuav txog hnub ua kevcai Hla Dhau, Yexus paub tias twb txog lub sijhawm uas nws yuav ncaim hauv lub ntiajteb mus cuag leej Txiv. Yexus hlub nws cov neeg uas nyob hauv lub ntiajteb no thiab nws tseem hlub mus txog thaum kawg. 2Dab Dxwg Nyoog twb tshoov Ximoos tus tub Yudas Ikhali‑au lub siab kom fav xeeb rau Yexus ua ntej lawm. Mas thaum lawv tabtom noj hmo, 3Yexus paub tias leej Txiv muab txhua yam cob rau hauv nws txhais tes thiab paub tias nws los ntawm Vajtswv los thiab yuav rov mus cuag Vajtswv, 4Yexus txawm sawv tsees ntawm rooj mov hle nws lub tsho cia thiab muab txoj sawv hwm los siav ntawm duav. 5Nws muab dej hliv rau hauv lub phaj thiab pib ntxuav cov thwjtim kotaw thiab muab txoj sawv hwm ntawm duav los so. 6Thaum Yexus los txog ntawm Ximoos Petus, Petus hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, koj yuav ntxuav kuv kotaw thiab lov?” 7Yexus teb nws tias, “Tej uas kuv ua, nimno koj tsis nkag siab, tiamsis yav tom qab koj yuav nkag siab.” 8Petus hais rau nws tias, “Koj ntxuav kuv kotaw tsis tau kiag li.” Yexus teb nws tias, “Yog kuv tsis ntxuav koj, koj yuav tsis muaj feem tau rau hauv kuv.” 9Ximoos Petus hais rau nws tias, “Tus Tswv, tsis txhob yog ntxuav kuv kotaw xwb, cia li ntxuav kuv tes thiab taubhau huvsi.” 10Yexus hais rau nws tias, “Tus uas da dej lawm tsis cheem tsum ntxuav lub cev dua, tsuas yog ntxuav kotaw xwb rau qhov ib ce twb huv lawm. Nej cov twb huv lawm tiamsis tsis yog txhua tus.” 11Yexus yeej paub tias leejtwg yuav fav xeeb rau nws, vim li no nws thiaj hais tias, “Tsis yog nej txhua tus huv lawm.”
12Thaum Yexus ntxuav lawv kotaw tag lawm nws rov qab hnav nws lub tsho thiab zaum hais rau lawv tias, “Nej nkag siab tej uas kuv ua rau nej los tsis nkag? 13Nej hu kuv tias ‘Xibhwb’ thiab ‘Tus Tswv’, nej kuj hu raug lawm rau qhov kuv yeej yog li ntawd. 14Yog kuv uas yog nej tus Tswv thiab nej tus xibhwb twb ntxuav nej kotaw kuj tsim nyog nej ib leeg ntxuav ib leeg kotaw thiab. 15Rau qhov kuv twb ua qauv tseg rau nej lawm kom nej thiaj ua ib yam nkaus li kuv ua rau nej thiab.
16“Kuv hais tseeb rau nej tias, tus qhev yeej tsis loj dhau tus lospav, thiab tus tubtxib kuj tsis loj dhau tus uas txib nws mus. 17Yog nej paub li no thiab ua raws nraim mas nej yuav nyob kaj siab lug. 18Tsis yog kuv hais txog nej txhua tus. Kuv paub cov uas kuv xaiv cia lawm. Tej no tshwm los thiaj yuav tiav raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, ‘Tus uas nrog kuv noj mov ua ke yuav tsa luj taws tuam kuv.’ 19Nimno kuv hais tej no ua ntej rau nej thaum tsis tau tshwm los, xwv thaum tej no tshwm los lawd nej thiaj ntseeg tias kuv yog tus ntawd ntag. 20Kuv hais tseeb rau nej tias tus uas lees yuav tus uas kuv txib mus kuj yog nws lees yuav kuv thiab, thiab tus uas lees yuav kuv kuj yog lees yuav tus uas txib kuv los.”

Hais txog qhov uas yuav fav xeeb rau Yexus

(Mth. 26:20-25; Mk. 14:17-21; Lk. 22:21-23)

21Thaum Yexus hais li ntawd lawm, nws kuj nyuaj siab kawg thiab ua timkhawv hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, nej cov ib tug yuav fav xeeb rau kuv.” 22Cov thwjtim ib leeg saib rau ib leeg tsis paub tias tus uas Yexus hais ntawd yog leejtwg. 23Tus thwjtim uas Yexus nyiam nws pheeb ze ntawm Yexus. 24Ximoos Petus thiaj ncaws hau kom nws nug Yexus saib tus uas nws hais ntawd yog leejtwg. 25Thaum tseem pheeb ze rau ntawm Yexus, tus thwjtim ntawd txawm nug nws tias, “Tus Tswv, tus ntawd yog leejtwg?” 26Yexus teb tias, “Yog tus uas kuv yuav muab qhov ncuav no ntsw cev rau nws.” Thaum Yexus muab qhov ncuav ntsw lawd nws txawm muab cev rau Ximoos Ikhali‑au tus tub Yudas. 27Thaum Yudas txais qhov ncuav ntawd lawd Xatas kuj nkag rau hauv Yudas. Yexus txawm hais rau Yudas tias, “Tej uas koj yuav ua cia li ua sai sai.” 28Cov uas pheeb koom ua ke ntawm lub rooj mov ntawd tsis muaj leejtwg paub tias ua li cas Yexus hais li ntawd rau Yuda. 29Qee leej xav tias vim Yudas yog tus ceev lub hnab nyiaj Yexus thiaj hais rau nws tias, “Cia li mus yuav tej uas peb cheem tsum ua kevcai no,” lossis yog hais rau nws kom muab dabtsi pub rau cov neeg pluag. 30Vim li no thaum Yudas txais qhov ncuav ntawd lawm nws txawm tawm plaws tamsid. Thaum ntawd tsaus ntuj lawm.

Txoj kevcai tshiab

31Thaum Yudas tawm mus lawd Yexus txawm hais tias, “Nimno Neeg leej Tub tau koob meej lawm, thiab Vajtswv tau koob meej vim Neeg leej Tub. 32Yog Vajtswv tau koob meej vim Neeg leej Tub, Vajtswv kuj yuav pub Neeg leej Tub tau koob meej rau hauv Vajtswv, thiab yuav pub koob meej tamsim no. 33Cov menyuam 'e, kuv yuav nrog nej nyob ib nyuag pliag xwb. Nej yuav nrhiav kuv. Thiab kuv hais li cas rau cov Yudai lawm nimno kuv kuj hais li ntawd rau nej tias, qhov chaw uas kuv yuav mus ntawd nej mus tsis tau. 34Kuv pub txoj kevcai tshiab rau nej. Nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg. Kuv hlub nej li cas lawm nej yuav tsum sib hlub ib yam li ntawd. 35Qhov uas nej sib hlub no yuav ua rau sawvdaws paub tias nej yog kuv li thwjtim.”

Petus yuav tsis lees Yexus

(Mth. 26:31-35; Mk. 14:27-31; Lk. 22:31-34)

36Ximoos Petus hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, koj yuav mus qhovtwg?” Yexus teb tias, “Qhov uas kuv yuav mus ntawd nimno koj raws kuv qab mus tsis tau, tiamsis yav tom qab koj yuav raws kuv qab mus.” 37Petus hais rau nws tias, “Tus Tswv, ua li cas nimno kuv yuav raws koj qab mus tsis tau? Kuv yuav tso txojsia tseg vim saib rau koj.” 38Yexus teb tias, “Koj yuav tso koj txojsia tseg saib rau kuv lov? Kuv hais tseeb rau koj tias ua ntej qaib qua koj yuav tsis lees kuv peb zaug.”