13

Yêsu Rao Jơ̆ng Phung Ƀĭng Kna Ñu

1Êlâo kơ hruê Knăm Klei Găn, Yêsu thâo mông truh leh brei Ñu kbiă đuĕ mơ̆ng lăn ala wĭt kơ Ama. Ñu khăp leh kơ phung Ñu hlăm lăn ala, leh anăn Ñu khăp kơ digơ̆ tơl knhal tuč. 2Êjai diñu dôk huă ƀơ̆ng mlam, yang jhat dưm leh hlăm ai tiê Y-Yuđas Iskariôt, anak êkei Y-Simôn, klei mĭn lhiăr kơ Yêsu, 3Yêsu thâo kơ Ama jao leh jih jang mnơ̆ng hlăm kngan Ñu, kơ Ñu hriê leh mơ̆ng Aê Diê, leh anăn srăng lŏ wĭt kơ Aê Diê, 4snăn Ñu kgŭ mơ̆ng jhưng huă, toh hĕ ao jhung Ñu, mă čhiăm sut leh anăn hyuă ti kơiêng Ñu. 5Ñu tuh êa hlăm sa boh hmăm, dơ̆ng rao jơ̆ng phung ƀĭng kna, leh anăn sut jơ̆ng digơ̆ hŏng čhiăm Ñu hyuă ti kơiêng. 6Ñu truh kơ Y-Simôn Pêtrôs, snăn gơ̆ lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, ih rao jơ̆ng kâo hĕ?” 7Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Ya kâo ngă ih amâo thâo săng ôh ară anei, ƀiădah êdei ih srăng thâo săng.” 8Y-Pêtrôs lač kơ Ñu, “Hơăi, ih amâo srăng rao jơ̆ng kâo ôh.” Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Tơdah kâo amâo rao ih, ih amâo mâo sa kdrêč hlăm kâo ôh.” 9Y-Simôn Pêtrôs lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, amâo djŏ knŏng jơ̆ng kâo ôh, ƀiădah rao wăt kngan leh anăn boh kŏ kâo msĕ mơh!” 10Yêsu lač kơ gơ̆, “Hlei pô mnei leh, knŏng yuôm brei arăng rao jơ̆ng ñu, kyuadah asei mlei ñu doh leh. Leh anăn diih jing doh leh, ƀiădah amâo djŏ jih jang diih ôh.” 11Kyuadah Ñu thâo leh hlei pô srăng lhiăr kơ Ñu. Kyuanăn Yêsu lač, “Amâo djŏ jih jang diih ôh jing doh.”
12Leh Yêsu rao jơ̆ng digơ̆, lŏ hơô ao jhung Ñu, leh anăn lŏ dôk gŭ ti jhưng huă, Ñu lač kơ digơ̆, “Diih thâo săng mơ̆ ya kâo ngă leh kơ diih? 13Diih pia kâo Nai leh anăn Khua Yang. Djŏ leh diih pia, kyuadah kâo gơ̆ yơh anăn. 14Tơdah kâo, Khua Yang leh anăn Nai diih, rao leh jơ̆ng diih, snăn msĕ mơh brei diih bi rao jơ̆ng hdơ̆ng diih. 15Kyuadah kâo ngă leh sa klei bi hmô kơ diih, čiăng kơ diih msĕ mơh ngă msĕ si kâo ngă leh kơ diih. 16Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, sa čô dĭng buăl amâo jing prŏng hĭn kơ khua ñu ôh; leh anăn pô arăng tiŏ nao amâo jing prŏng hĭn kơ pô tiŏ nao ñu ôh. 17Tơdah diih thâo leh anăn ngă klei anăn, jăk mơak yơh kơ diih. 18Kâo amâo blŭ djŏ kơ jih jang diih ôh. Kâo thâo hlei phung kâo ruah leh, ƀiădah čiăng bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh, ‘Pô ƀơ̆ng kpŭng kâo yŏng leh kđul ñu čiăng čưng kâo,’ 19kâo hưn klei anăn kơ diih êlâo klei anăn truh, čiăng kơ tơdah truh, diih dưi đăo kơ kâo gơ̆ yơh jing Pô Jing. 20Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, hlei pô jum mnuih kâo tiŏ nao msĕ si jum kâo mơh; leh anăn hlei pô jum kâo jum wăt Pô tiŏ hriê kâo msĕ mơh!”

Yêsu Hưn Klei Arăng Srăng Lhiăr kơ Ñu

(Mat 26:20-25; Mark 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Leh Yêsu blŭ klei anăn, mngăt Ñu rŭng răng, leh anăn Ñu lač, “Kâo hưn kơ diih klei sĭt nik, sa čô hlăm phung diih srăng lhiăr kơ kâo.” 22Phung ƀĭng kna bi dlăng hdơ̆ng diñu, amâo mâo sa čô thâo ôh kơ hlei pô Yêsu blŭ klei anăn. 23Sa čô hlăm phung ƀĭng kna, pô Yêsu khăp, knang boh kŏ ñu ti đah da Yêsu. 24Snăn Y-Simôn Pêtrôs pưi kngan êmuh kơ pô anăn, lač, “Hưn bĕ kơ hmei kơ hlei pô Yêsu blŭ klei anăn.” 25Snăn êjai knang ti đah da Yêsu, gơ̆ lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, hlei pô anăn?” 26Yêsu lŏ wĭt lač, “Ñu yơh jing pô kâo srăng brei klŏ kpŭng tơdah leh kâo đrŭt anei.” Snăn tơdah Ñu đrŭt leh klŏ kpŭng anăn, Ñu brei gơ̆ kơ Y-Yuđas anak êkei Y-Simôn Iskariôt. 27Leh Y-Yuđas mă klŏ kpŭng anăn, yang Satan mŭt hlăm Y-Yuđas. Yêsu lač kơ Y-Yuđas, “Ya klei ih ngă, ngă bĕ bi djăl.” 28Ƀiădah amâo mâo mnuih ti jhưng huă anăn thâo săng ya ngă Yêsu lač klei anăn kơ gơ̆. 29Đa đa mĭn kyuadah Y-Yuđas djă hip prăk, Yêsu mtă kơ gơ̆, “Blei bĕ ya mnơ̆ng drei kƀah kơ hruê knăm;” amâodah čiăng kơ gơ̆ nao bi mbha mnơ̆ng kơ phung ƀun ƀin. 30Snăn leh Y-Yuđas mă klŏ kpŭng anăn, gơ̆ kbiă đuĕ mtam; hlăk anăn mmăt mlam leh.

Klei Mtă Mrâo

31Leh Y-Yuđas kbiă đuĕ, Yêsu lač, “Ară anei Anak Mnuih mâo klei guh kơang, leh anăn hlăm Ñu Aê Diê mâo klei guh kơang. 32Tơdah Aê Diê mâo klei guh kơang hlăm Ñu, msĕ mơh Aê Diê srăng bi guh kơang kơ Anak Mnuih hlăm Aê Diê pô, leh anăn Aê Diê srăng ngă msĕ snăn mtam. 33Ơ phung hđeh điêt, ăt dôk knŏng bhiâo kâo dôk mbĭt hŏng diih. Diih srăng duah kâo; leh anăn msĕ si kâo lač leh kơ phung Yuđa, ară anei kâo lač kơ diih msĕ mơh, ‘Ti anôk kâo nao, diih amâo dưi nao ôh.’ 34Kâo brei klei mtă mrâo kơ diih: brei diih bi khăp hdơ̆ng diih pô; msĕ si kâo khăp leh kơ diih, brei diih bi khăp hdơ̆ng diih pô msĕ mơh. 35Hŏng klei anei jih jang mnuih srăng thâo kơ diih jing phung ƀĭng kna kâo, tơdah diih bi khăp hdơ̆ng diih pô.”

Yêsu Hưn Êlâo Klei Y-Pêtrôs Srăng Hngah kơ Ñu

(Mat 26:31-35; Mark 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Y-Simôn Pêtrôs êmuh Yêsu, “Ơ Khua Yang, ti anôk ih nao?” Yêsu lŏ wĭt lač, “Ti anôk kâo nao ih amâo dưi tui hlue kâo ôh ară anei, ƀiădah ih srăng tui hlue êdei.” 37Y-Pêtrôs êmuh Yêsu, “Ơ Khua Yang, si ngă kâo amâo dưi tui hlue ih ară anei lĕ? Kâo srăng jao klei hdĭp kâo pô kyua ih.” 38Yêsu lŏ wĭt lač, “Ih srăng jao brei klei hdĭp ih pô kyua kâo mơ̆? Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, mnŭ knô amâo srăng kdjô̆ ôh tơl ih hngah leh kơ kâo tlâo bliư̆.”