14

Yexus yog txojkev mus cuag leej Txiv

1“Nej tsis txhob txhawj tsis txhob nyuaj siab. Nej tso siab rau Vajtswv, cia li tso siab rau kuv thiab. 2Hauv kuv leej Txiv lub tsev muaj chaw nyob ntau heev. Yog tsis muaj li ntawd kuv yeej hais rau nej lawm. Kuv mus tu chaw tseg rau nej. 3Thaum kuv mus tu chaw tseg rau nej tiav lawd, kuv yeej yuav rov los dua thiab coj nej mus nrog kuv nyob, xwv kuv nyob qhovtwg nej thiaj tau nyob qhov ntawd. 4Thiab nej paub txojkev uas mus txog lub chaw uas kuv yuav mus ntawd lawm.” 5Thauma hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, peb tsis paub tias koj yuav mus qhovtwg. Peb yuav paub txojkev ntawd tau li cas?” 6Yexus hais rau nws tias, “Kuv yog txojkev ntawd, yog qhov tseeb thiab yog txojsia. Tsis muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb. 7Yog nej twb paub kuv lawm nej yeej yuav paub kuv leej Txiv thiab. Txij no mus nej yuav paub nws thiab pom nws.”
8Fili hais rau nws tias, “Tus Tswv, thov qhia leej Txiv tshwm rau peb pom mas peb thiaj txaus siab.” 9Yexus hais rau nws tias, “ Fili, kuv nrog nej nyob ntev txog tav no lawm, nej tseem tsis paub kuv thiab lov? Tus uas pom kuv kuj yog pom leej Txiv. Koj yuav hais tau li cas tias, ‘Thov qhia leej Txiv tshwm rau peb pom’? 10Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv leej Txiv thiab leej Txiv nyob hauv kuv lov? Tej lus uas kuv hais rau nej ntawd kuv tsis tau hais raws li kuv lub siab xwb. Tiamsis leej Txiv uas nyob hauv kuv ua nws tes haujlwm. 11Nej cia li ntseeg kuv hais tias kuv nyob hauv leej Txiv thiab leej Txiv nyob hauv kuv. Yog tsis ua li ntawd, cia li ntseeg vim tej haujlwm no. 12Kuv hais tseeb rau nej tias tus uas tso siab rau kuv yuav ua tej haujlwm uas kuv ua no thiab. Thiab nws tseem yuav ua tej haujlwm loj dua tej no vim kuv yuav mus cuag leej Txiv. 13Yam twg uas nej tuav kuv lub npe thov, kuv yuav ua yam ntawd kom leej Txiv thiaj tau koob meej ci ntsa iab ntawm leej Tub. 14Yog nej tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi, kuv yuav ua yam ntawd.

Cog lus yuav pub Vaj Ntsuj Plig

15“Yog nej hlub kuv, nej yuav tuav rawv kuv tej lus nkaw. 16Kuv yuav thov leej Txiv mas nws yuav pub dua ib tug los taw qhia nej, nws yuav nrog nej nyob mus li. 17Tus ntawd yog Vaj Ntsuj Plig uas qhia qhov tseeb, uas lub ntiajteb txais tsis tau vim yog ntsia tsis pom thiab tsis paub nws. Nej cov paub nws vim nws nrog nej nyob thiab yuav nyob hauv nej. 18Kuv yuav tsis muab nej tso pov tseg ua ntsoj ua ntsuag. Kuv yuav los cuag nej. 19Tshuav tsis ntev lub ntiajteb yuav tsis pom kuv tiamsis nej yuav pom kuv. Vim kuv muaj txojsia nyob nej kuj yuav muaj txojsia nyob thiab. 20Hnub ntawd nej yuav paub tias kuv nyob hauv leej Txiv thiab nej nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nej. 21Tus uas muaj kuv tej lus nkaw thiab tuav rawv tej lus ntawd, tus ntawd thiaj yog tus uas hlub kuv. Thiab tus uas hlub kuv ntawd kuv leej Txiv yuav hlub nws, thiab kuv yuav hlub nws thiab qhia kuv rau nws pom.”
22Yudas uas tsis yog Ikhali‑au hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, ua li cas koj yuav qhia koj tshwm rau peb pom xwb tsis qhia rau lub ntiajteb pom?” 23Yexus teb nws tias, “Yog leejtwg hlub kuv, tus ntawd yuav tuav rawv kuv tej lus, thiab kuv leej Txiv yuav hlub nws thiab wb ob leeg yuav los cuag nws thiab nrog nraim nws nyob. 24Tus uas tsis hlub kuv kuj tsis tuav rawv kuv tej lus. Thiab tej lus uas nej hnov no tsis yog kuv li lus tiamsis yog leej Txiv uas txib kuv los li lus.
25“Kuv hais tej lus no rau nej rau thaum kuv tseem nrog nej nyob. 26Tiamsis tus uas taw qhia, yog Vaj Ntsuj Plig tus dawb huv uas leej Txiv yuav txib los hauv kuv lub npe, nws yuav qhia txhua yam rau nej thiab ua rau nej nco txog txhua yam uas kuv twb hais rau nej lawd. 27Kuv muab txojkev nyob kaj siab lug cob rau nej. Kuv pub kuv txojkev nyob kaj siab lug rau nej, kuv pub tsis thooj li lub ntiajteb pub. Nej lub siab tsis txhob txhawj thiab tsis txhob ntshai. 28Nej twb hnov kuv hais rau nej tias, ‘Kuv yuav ncaim mus thiab kuv yuav rov los cuag nej.’ Yog nej hlub kuv nej kuj yuav xyiv fab rau qhov uas kuv mus cuag leej Txiv, vim leej Txiv loj dua kuv. 29Nimno kuv twb hais tej no rau nej ua ntej uas tsis tau tshwm los, xwv thaum muaj tej no tshwm los nej thiaj li ntseeg. 30Kuv yuav tsis nrog nej tham li no dua li lawm rau qhov tus uas kav ntiajteb tabtom los. Tus ntawd tsis muaj hwjchim loj dua kuv. 31Tiamsis kuv ua raws li leej Txiv kom kuv ua, xwv lub ntiajteb thiaj paub tias kuv hlub leej Txiv. Cia li sawv tsees, peb mus lauj.”