14

Yêsu Pơjuh Alum Ƀing Ding Kơna Ñu

1Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Anăm ƀlơ̆ng bơngơ̆t ôh. Đaŏ kơnang bĕ kơ Ơi Adai laih anŭn ăt đaŏ kơnang kơ Kâo mơ̆n. 2Pơ anih Ama Kâo dŏ hơmâo lu anih kiăng kơ dŏ. Tơdah ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, Kâo ƀu či ruai kơ ƀing gih ôh. Kâo či nao pơ anŭn kiăng kơ prap pre sa boh anih kơ ƀing gih. 3Tơdơi kơ Kâo nao hăng prap pre sa boh anih kơ ƀing gih, Kâo či wơ̆t glaĭ kiăng kơ ba ƀing gih nao dŏ hrŏm hăng Kâo, kiăng kơ pơpă Kâo dŏ ƀing gih ăt či dŏ pơ anŭn mơ̆n. 4Ƀing gih thâo jơlan nao truh pơ anih Kâo či nao anai yơh.”

Yêsu Jing Kơnơ̆ng Ha Čô Pô Dui Ba Mơnuih Mơnam Nao Pơ Ama Ñu

5Thômas laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, ƀing gơmơi ƀu thâo ôh pơpă anih Ih či nao, tui anŭn ƀing gơmơi ƀu dưi thâo ôh jơlan kiăng kơ nao pơ anŭn!”
6Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo jing Pô kar hăng kơnơ̆ng ha sa jơlan đôč yơh, jing Pô pơrơđah hơget tơlơi jing sĭt kơ tơlơi Ơi Adai laih anŭn jing Pô ngă brơi kơ mơnuih mơnam hơdip hlŏng lar. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh nao truh pơ Ama Kâo tơdah ñu anŭn ƀu găn mơ̆ng tơlơi dưi Kâo pha brơi kơ ñu. 7Tơdah ƀing gih thâo krăn Kâo biă mă, ƀing gih ăt či thâo krăn Ama Kâo mơ̆n. Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai, ƀing gih thâo krăn Ñu laih anŭn ƀing gih hơmâo ƀuh laih Ñu.”
8Philip laĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, kơčrâo brơi Ama kơ ƀing gơmơi, tơlơi anŭn či djŏp kơ ƀing gơmơi yơh.”
9Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Philip, ih ƀu thâo krăn Kâo ôh hă, wơ̆t tơdah tơdơi kơ Kâo hơmâo dŏ hăng ih sui laih? Hlơi pô hơmâo ƀuh laih Kâo, ñu anŭn hơmâo ƀuh laih Ama Kâo. Tui anŭn, ih khŏm anăm laĭ ôh kơ tơlơi kiăng kơčrâo brơi Ama kơ ƀing gih! 10Sĭt yơh ih khŏm đaŏ kơ tơlơi Kâo tŭ pơgop sa hăng Ama Kâo laih anŭn Ama Kâo tŭ pơgop sa hăng Kâo! Hơdôm boh hiăp Kâo pơhiăp hăng ƀing gih, jing boh hiăp ƀu djơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng Kâo pô đôč ôh. Samơ̆ anŭn jing tơlơi Ama Kâo tŭ pơgop sa hăng Kâo, jing Pô hlak dŏ ngă bruă Ñu pô yơh. 11Đaŏ kơnang kơ Kâo bĕ tơdang Kâo laĭ kơ tơlơi Kâo tŭ pơgop sa hăng Ama Kâo laih anŭn Ama Kâo tŭ pơgop sa hăng Kâo. Ƀôdah ƀiă biă mă ñu, đaŏ kơnang bĕ kơ tơlơi yuakơ hơdôm gru tơlơi mơsêh mơyang Kâo hơmâo ngă laih. 12Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, hlơi pô đaŏ kơnang kơ Kâo, ñu anŭn či ngă hơdôm tơlơi bruă Kâo hlak ngă yơh. Ñu anŭn ăt či ngă bruă prŏng hloh kơ tơlơi bruă anŭn mơ̆n, yuakơ Kâo či glaĭ pơ Yang Ama. 13Laih anŭn Kâo či ngă brơi hơget tơlơi ƀing gih rơkâo kơnang kơ Kâo, kiăng kơ Kâo, Yang Ană, dưi pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m yom prŏng Ama Kâo jing yơh. 14Ƀing gih dưi rơkâo kơ Kâo kiăng kơ ngă hơdôm mơta tơlơi, kơnang kơ Kâo bĕ laih anŭn Kâo či ngă brơi yơh.”

Yêsu Ƀuăn Pơkiaŏ Rai Yang Bơngăt Hiam Kơ Ƀing Ding Kơna Ñu

15Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Tơdah ƀing gih khăp kơ Kâo, ƀing gih či gưt tui tơlơi Kâo pơđar yơh. 16Kâo či rơkâo kơ Ama Kâo laih anŭn Ñu či pha brơi kơ ƀing gih Pô Djru Pơmĭn pơkŏn, jing Pô či dŏ hrŏm hăng ƀing gih hlŏng lar yơh, 17anŭn jing Yang Bơngăt jing Pô či pơrơđah hơget tơlơi jing sĭt kơ tơlơi Ơi Adai yơh. Ƀing mơnuih hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi Ơi Adai kiăng ƀu či tŭ mă Ñu ôh, yuakơ ƀing gơñu ƀu ƀuh Ñu ôh kŏn thâo krăn Ñu lơi. Samơ̆ ƀing gih thâo krăn Ñu yuakơ Ñu dŏ hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn či dŏ amăng ƀing gih yơh. 18Kâo ƀu či lui raih hĭ ƀing gih dŏ tơhrit tơhruai ôh. Kâo či rai pơ ƀing gih yơh. 19Dŏ ƀiă dơ̆ng, ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo ƀu či ƀuh Kâo dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing gih či ƀuh Kâo, yuakơ Kâo hơdip, ƀing gih ăt či hơdip mơ̆n. 20Amăng hrơi anŭn, ƀing gih či thâo kơnăl sĭt kơ tơlơi Kâo tŭ pơgop sa hăng Ama Kâo, laih anŭn ƀing gih tŭ pơgop sa hăng Kâo laih anŭn Kâo tŭ pơgop sa hăng ƀing gih. 21Hlơi pô tŭ mă laih anŭn gưt tui hơdôm tơlơi Kâo pơđar kơ ñu, ñu anŭn jing pô khăp kơ Kâo yơh. Hlơi pô khăp kơ Kâo, Ama Kâo či khăp kơ ñu laih anŭn Kâo ăt khăp kơ ñu hăng pơrơđah Kâo pô kơ ñu yơh.”
22Giŏng anŭn, Yudas, ƀu djơ̆ Yudas Iskariôt ôh, tơña tui anai, “Samơ̆ Ơ Khua ăh, yua hơget Ih kiăng pơrơđah Ih pô kơ ƀing gơmơi, samơ̆ Ih ƀu pơrơđah ôh Ih pô kơ ƀing mơnuih pơkŏn amăng lŏn tơnah lĕ?”
23Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah hlơi pô khăp kơ Kâo, ñu anŭn či tui gưt tơlơi Kâo pơtô yơh. Ama Kâo či khăp kơ ñu laih anŭn Ƀing Gơmơi či nao pơ ñu hăng dŏ hrŏm hăng ñu yơh. 24Hlơi pô ƀu khăp kơ Kâo, ñu anŭn kŏn gưt tui tơlơi Kâo pơtô lơi. Hơdôm boh hiăp ƀing gih hơmư̆ anai jing ƀu djơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng Kâo pô đôč ôh, hơdôm boh hiăp anŭn ăt mơ̆ng Ama Kâo mơ̆n, jing Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo.”
25“Kâo hơmâo pơhiăp laih abih bang tơlơi anŭn tơdang Kâo ăt dŏ hrŏm hăng ƀing gih. 26Samơ̆ Pô Djru Pơmĭn, ăt jing Yang Bơngăt Hiam, jing Pô Kâo či brơi kơ Ama Kâo pơkiaŏ rai, či pơtô brơi kơ ƀing gih abih bang tơlơi bruă ƀing gih kiăng kơ thâo laih anŭn či pơhơdơr brơi kơ ƀing gih rĭm tơlơi Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing gih. 27Kâo či ngă kơ ƀing gih mưn tŭ tơlơi rơnŭk rơnua gah lăm. Tơlơi rơnŭk rơnua Kâo ngă brơi kơ ƀing gih mưn tŭ ƀu djơ̆ kar hăng tơlơi ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai pha brơi ôh. Tui anŭn, anăm ƀing gih rŭng răng hăng huĭ hyưt dơ̆ng tah.
28“Ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih Kâo laĭ kơ tơlơi Kâo či nao laih anŭn či wơ̆t glaĭ pơ ƀing gih. Tơdah ƀing gih khăp kơ Kâo, ƀing gih či hơ̆k mơak yơh kơ tơlơi Kâo či nao pơ Yang Ama, yuakơ Ñu jing prŏng hloh kơ Kâo. 29Ră anai Kâo hơmâo pơruai laih kơ ƀing gih hlâo kơ tơlơi anŭn truh, kiăng kơ tơdang tơlơi anŭn truh, ƀing gih či đaŏ kơnang kơ Kâo yơh. 30Kâo ƀu či pơhiăp hăng ƀing gih sui dơ̆ng tah, yuakơ Satan, jing pô khua kơ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, či rai kơsung blah Kâo. Samơ̆ ñu ƀu dưi git gai mơta tơlơi či truh kơ Kâo ôh. 31Samơ̆ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai khŏm thâo krăn kơ tơlơi Kâo khăp kơ Ama Kâo laih anŭn Kâo gưt tui djơ̆ tui hăng tơlơi Ama Kâo hơmâo pơđar laih kơ Kâo yơh.
 “Nă, brơi kơ ƀing ta đuaĭ bĕ mơ̆ng anai.”