14

Yêsu Jing Êlan Nao kơ Ama

1“Đăm brei ai tiê diih rŭng răng ôh; đăo bĕ kơ Aê Diê, leh anăn đăo kơ kâo msĕ mơh. 2Hlăm sang Ama kâo mâo lu anôk dôk; tơdah amâo djŏ snăn ôh, kâo hưn leh kơ diih. Kâo srăng nao mkra sa anôk kơ diih. 3Leh anăn tơdah kâo nao mkra sa anôk kơ diih, kâo srăng lŏ hriê leh anăn mă diih kơ kâo pô, čiăng kơ ti anôk kâo dôk diih dưi dôk msĕ mơh. 4Leh anăn diih thâo leh êlan anăn ti anôk kâo nao.” 5Y-Thômas lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, hmei amâo thâo ôh ti anôk ih nao. Si hmei dưi thâo bĭt êlan anăn lĕ?” 6Yêsu lač kơ gơ̆, “Kâo jing êlan, klei sĭt nik, leh anăn klei hdĭp; amâo mâo pô dưi nao kơ Ama, knŏng hŏng kâo. 7Tơdah diih thâo kral leh kâo, diih thâo kral leh Ama kâo msĕ mơh. Mơ̆ng anei kơ anăp diih thâo kral Ñu leh, leh anăn diih ƀuh Ñu leh.”
8Y-Philip lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, bi êdah bĕ Ama kơ hmei, dŭm anăn hmei čiăng.” 9Yêsu lač kơ gơ̆, “Kâo dôk sui leh mbĭt hŏng diih, ƀiădah, Ơ Y-Philip, ăt ih amâo thâo kral kâo mơ̆? Hlei pô ƀuh leh kâo ƀuh leh Ama. Si ih dưi lač, ‘Bi êdah bĕ Ama kơ hmei’? 10Ih amâo đăo hĕ kơ kâo dôk hlăm Ama, leh anăn kơ Ama dôk hlăm kâo? Klei kâo blŭ kơ diih kâo amâo lač hŏng klei kơhưm kâo pô ôh; ƀiădah Ama Pô dôk hlăm kâo ngă bruă Ñu. 11Đăo bĕ kơ kâo dôk hlăm Ama leh anăn Ama dôk hlăm kâo; amâodah đăo bĕ kyua bruă kâo ngă anăn.
12Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, hlei pô đăo kơ kâo srăng ngă mơh bruă kâo ngă; leh anăn ñu srăng ngă bruă prŏng hĭn kơ bruă kâo ngă, kyuadah kâo đuĕ nao kơ Ama. 13Ya klei diih akâo hlăm anăn kâo, kâo srăng ngă klei anăn, čiăng kơ Ama dưi mâo klei guh kơang hlăm Anak. 14Tơdah ya klei diih akâo kơ kâo hlăm anăn kâo, kâo srăng ngă klei anăn.”

Klei Yêsu Ƀuăn Brei Yang Mngăt Jăk

15“Tơdah diih khăp kơ kâo, diih srăng djă pioh klei kâo mtă. 16Leh anăn kâo srăng akâo kơ Ama, leh anăn Ñu srăng brei kơ diih Pô Đru mkăn dôk mbĭt hŏng diih nanao, 17jing Mngăt Myang klei sĭt nik. Pô anăn lăn ala amâo dưi jum ôh, kyuadah lăn ala amâo ƀuh Gơ̆ ôh, kăn thâo kral Gơ̆ rei. Diih thâo kral Yang Mngăt Jăk, kyuadah gơ̆ dôk mbĭt hŏng diih, leh anăn srăng dôk hlăm diih.
18Kâo amâo srăng lui diih anak êrĭt ôh; kâo srăng hriê kơ diih. 19Adôk ƀiă leh anăn lăn ala amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh, ƀiădah diih srăng ƀuh kâo. Kyuadah kâo dôk hdĭp, diih srăng dôk hdĭp msĕ mơh. 20Hlăm hruê anăn diih srăng thâo kơ kâo dôk hlăm Ama kâo, leh anăn diih dôk hlăm kâo, leh anăn kâo dôk hlăm diih. 21Hlei pô mâo klei kâo mtă leh anăn djă pioh digơ̆, ñu anăn yơh jing pô khăp kơ kâo. Hlei pô khăp kơ kâo, Ama kâo srăng khăp kơ pô anăn, kâo srăng khăp kơ ñu leh anăn bi êdah kâo pô kơ ñu.” 22Y-Yuđas (amâo djŏ ôh Y-Yuđas Iskariôt) lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, ya ngă ih srăng bi êdah ih pô kơ hmei leh anăn amâo bi êdah kơ lăn ala ôh?” 23Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Tơdah sa čô khăp kơ kâo, ñu srăng djă pioh klei kâo blŭ, leh anăn Ama kâo srăng khăp kơ ñu, leh anăn hmei srăng hriê kơ ñu leh anăn ngă anôk dôk mbĭt hŏng ñu. 24Hlei pô amâo khăp kơ kâo amâo djă pioh ôh klei kâo blŭ. Leh anăn klei blŭ diih hmư̆ amâo djŏ klei kâo pô ôh, ƀiădah mơ̆ng Ama, Pô tiŏ hriê kâo.
25Kâo lač klei anăn kơ diih êjai kâo ăt dôk mbĭt hŏng diih. 26Ƀiădah Pô Đru, jing Yang Mngăt Jăk, Pô Ama srăng tiŏ hriê hlăm anăn kâo, Ñu srăng mtô jih jang klei kơ diih, leh anăn Ñu srăng brei diih hdơr jih jang klei kâo lač leh kơ diih. 27Kâo lui klei êđăp ênang mbĭt hŏng diih; kâo brei kơ diih klei êđăp ênang kâo pô. Kâo brei kơ diih amâo djŏ msĕ si lăn ala brei ôh. Đăm brei ai tiê diih rŭng răng ôh, kăn huĭ rei. 28Diih hmư̆ leh kâo lač kơ diih, ‘Kâo đuĕ nao, leh anăn kâo srăng lŏ hriê kơ diih.’ Tơdah diih khăp leh kơ kâo diih mơak leh, kyuadah kâo nao kơ Ama; kyuadah Ama jing prŏng hĭn kơ kâo. 29Leh anăn ară anei kâo hưn kơ diih êlâo klei anăn truh, snăn tơdah klei anăn truh, diih srăng đăo. 30Kâo amâo srăng lŏ blŭ lu hŏng diih ôh, kyuadah khua kiă kriê lăn ala anei hriê. Ñu amâo mâo klei dưi hŏng kâo ôh; 31ƀiădah kâo ngă tui si Ama mtă leh kơ kâo, čiăng kơ lăn ala dưi thâo kâo khăp kơ Ama. Kgŭ bĕ, brei drei nao.”