16

1“Kuv has tej nuav rua mej sub mej txhad tsw yuam kev. 2Luas yuav muab mej ntab tawm huv tej tsev sablaaj. Qhov tseeb lub swjhawm saamswm lug txug mas txhua tug kws muab mej tua pov tseg yuav xaav tas puab ua koom rua Vaajtswv. 3Puab yuav ua le ntawd vem puab tub tsw paub leej Txwv hab tsw paub kuv. 4Tassws kuv has tej nuav rua mej sub thaus txug puab le swjhawm lawd mej txhad ncu ntsoov tas kuv tub has rua mej ua ntej lawm.

Vaaj Ntsuj Plig teg num

 “Thaus chiv thawj kuv tsw tau has tej nuav rua mej tsua qhov kuv tseed nrug mej nyob. 5Tassws nwgnuav kuv yuav moog cuag tug kws khaiv kuv lug, los mej cov tsw muaj leejtwg nug kuv tas, ‘Koj yuav moog hovtwg?’ 6Vem kuv has tej nuav rua mej, mej txhad le nyuaj sab kawg. 7Tassws kuv qha qhov tseeb rua mej. Qhov kws kuv ncaim moog hov yuav muaj nuj nqes rua mej. Yog kuv tsw moog, tug kws taw qha yuav tsw lug cuag mej. Tassws yog kuv moog lawm, kuv yuav khaiv nwg lug cuag mej. 8Thaus nwg lug lawd nwg yuav ua rua lub nplajteb paub tseeb txug lub txem hab txujkev ncaaj nceeg hab qhov kws teem txem. 9Has txug lub txem mas yog vem puab tsw ntseeg kuv, 10has txug kev ncaaj nceeg yog vem kuv moog cuag leej Txwv mas mej yuav tsw pum kuv dua le lawm, 11has txug qhov kws teem txem yog vem tug kws kaav nplajteb raug teem txem lawm.
12“Tseed tshuav ntau yaam kws kuv yuav has rua mej, tassws nwgnuav mej thev tsw taug. 13Thaus Vaaj Ntsuj Plig kws qha qhov tseeb lug lawm nwg yuav coj mej moog txug qhov tseeb huvsw. Nwg yuav tsw has lawv nwg lub sab xwb, nwg yuav has tej kws nwg tau nov hab nwg yuav qha mej paub txug tej kws yuav tshwm lug. 14Nwg yuav ua rua kuv tau koob meej, vem nwg yuav muab tej kws yog kuv le lug qha rua mej. 15Txhua yaam kws leej Txwv muaj yog kuv le. Vem le nuav kuv txhad has tas Vaaj Ntsuj Plig yuav muab tej kws yog kuv le lug qha rua mej.

Kev nyuaj sab yuav ntxeev ua kev zoo sab

16“Tshuav tsw ntev mej yuav tsw pum kuv dua le lawm, hab tshuav tsw ntej mej yuav rov pum kuv hab.” 17Cov thwjtim qee leej sws has tas, “Qhov kws Yexu has tas, ‘Tshuav tsw ntev mej yuav tsw pum kuv, hab tshuav tsw ntev mej yuav rov pum kuv hab,’ hab has tas, ‘tsua qhov kuv moog cuag leej Txwv,’ yog nwg has txug daabtsw?” 18Puab has tas, “Tshuav tsw ntev hov has txug daabtsw? Peb tsw nkaag sab nwg has le caag.” 19Yexu paub tas puab xaav nug nwg, nwg txawm has rua puab tas, “Mej sws nug has tas qhov kws kuv has tas ‘Tshuav tsw ntev mej yuav tsw pum kuv, hab tshuav tsw ntej mej yuav rov pum kuv’ hov yog kuv has txug daabtsw lov? 20Kuv has tseeb rua mej tas, mej yuav quaj hab quaj ntsuag, tassws lub nplajteb yuav xyiv faab. Mej yuav nyuaj sab, tassws mej txujkev nyuaj sab yuav ntxeev ua kev xyiv faab. 21Thaus ib tug quaspuj yuav yug mivnyuas nwg muaj kev nyuaj sab vem yog txug lub caij yug lawm, tassws thaus yug tau lawd nwg tsw ncu txug qhov kws mob hov vem muaj kev xyiv faab tsua qhov kws yug tau ib tug rua huv nplajteb. 22Ib yaam le ntawd nwgnuav mej muaj kev nyuaj sab, tassws kuv yuav rov pum mej dua hab mej lub sab yuav xyiv faab, tsw muaj leejtwg yuav txeeb tau mej txujkev xyiv faab moog. 23Nub ntawd mej yuav tsw nug kuv ib yaam daabtsw lawm. Kuv has tseeb rua mej tas yog mej tuav kuv lub npe thov leej Txwv ib yaam daabtsw, nwg yuav pub yaam ntawd rua mej. 24Txug taav nuav mej tub tsw tau tuav kuv lub npe thov ib yaam daabtsw. Ca le thov mas mej yuav tau sub mej txhad muaj kev xyiv faab kawg nkaus.

Yexu kov yeej nplajteb lawm

25“Kuv ua pev lug has tej lug nuav rua mej. Lub swjhawm saamswm lug txug mas kuv yuav tsw ua pev lug has rua mej dua le lawm, tassws kuv yuav has txug leej Txwv meej meej rua mej. 26Nub ntawd mej yuav tuav kuv lub npe thov. Kuv tsw has rua mej tas kuv yuav thov leej Txwv paab mej, 27tsua qhov leej Txwv yeej hlub mej vem mej hlub kuv hab ntseeg tas kuv lug ntawm Vaajtswv lug. 28Kuv lug ntawm leej Txwv lug hab nkaag rua huv lub nplajteb lawm. Kuv saamswm ncaim huv lub nplajteb rov moog cuag leej Txwv.”
29Nwg cov thwjtim has tas, “Nwgnuav koj has meej meej tsw ua pev lug has. 30Nwgnuav peb paub tas koj paub txhua yaam huvsw hab tsw txug leejtwg nug koj dua lawm. Vem le nuav peb txhad ntseeg tas koj lug ntawm Vaajtswv lug.” 31Yexu teb puab tas, “Nwgnuav mej ntseeg lawm lov? 32Lub swjhawm saamswm lug hab tub lug txug lawm mas mej yuav tawg ua saab ua sua nyag moog nyag tsev hab tso kuv tseg nyob ib leeg. Tassws tsw yog kuv nyob ib leeg, vem leej Txwv nrug nraim kuv. 33Kuv has tej nuav rua mej sub mej txhad nyob kaaj sab lug huv kuv. Mej yuav raug kev txom nyem nyuaj sab huv lub nplajteb nuav tassws mej ca le ua sab tuab. Kuv tub kov yeej nplajteb lawm.”