16

1“Kuv hais tej no rau nej kom nej thiaj tsis yuam kev. 2Luag yuav muab nej ntiab tawm hauv tej tsev sablaj. Qhov tseeb lub sijhawm tabtom los txog, txhua tus uas muab nej tua pov tseg yuav xav tias lawv ua koom tu Vajtswv. 3Lawv yuav ua li ntawd vim lawv twb tsis paub leej Txiv thiab tsis paub kuv. 4Tiamsis kuv hais tej no rau nej xwv thaum txog lawv li sijhawm lawd nej thiaj nco ntsoov tias kuv twb hais rau nej ua ntej lawm.

Vaj Ntsuj Plig tes haujlwm

 “Thaum chiv thawj kuv tsis tau hais tej no rau nej rau qhov kuv tseem nrog nej nyob. 5Tiamsis nimno kuv yuav mus cuag tus uas txib kuv los, los nej cov tsis muaj leejtwg nug kuv tias, ‘Koj yuav mus qhovtwg?’ 6Vim kuv hais tej no rau nej, nej thiaj li nyuaj siab kawg. 7Tiamsis kuv qhia qhov tseeb rau nej. Qhov uas kuv ncaim mus ntawd yuav muaj nuj nqes rau nej. Yog kuv tsis mus, tus uas taw qhia yuav tsis los cuag nej. Tiamsis yog kuv mus lawm, kuv yuav txib nws los cuag nej. 8Thaum nws los lawd nws yuav ua rau lub ntiajteb paub tseeb txog lub txim thiab txojkev ncaj ncees thiab qhov uas teem txim. 9Hais txog lub txim mas yog vim lawv tsis ntseeg kuv, 10hais txog kev ncaj ncees yog vim kuv mus cuag leej Txiv mas nej yuav tsis pom kuv dua li lawm, 11hais txog qhov uas teem txim yog vim tus uas kav ntiajteb raug teem txim lawm.
12“Tseem tshuav ntau yam uas kuv yuav hais rau nej, tiamsis nimno nej thev tsis taus. 13Thaum Vaj Ntsuj Plig uas qhia qhov tseeb los lawm nws yuav coj nej mus txog qhov tseeb huvsi. Nws yuav tsis hais raws nws lub siab xwb, nws yuav hais tej uas nws tau hnov thiab nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav tshwm los. 14Nws yuav ua rau kuv tau koob meej, vim nws yuav muab tej uas yog kuv li lus qhia rau nej. 15Txhua yam uas leej Txiv muaj yog kuv li. Vim li no kuv thiaj hais tias Vaj Ntsuj Plig yuav muab tej uas yog kuv li los qhia rau nej.

Kev nyuaj siab yuav ntxeev ua kev zoo siab

16“Tshuav tsis ntev nej yuav tsis pom kuv dua li lawm, thiab tshuav tsis ntej nej yuav rov pom kuv thiab.” 17Cov thwjtim qee leej sib nug hais tias, “Qhov uas Yexus hais tias, ‘Tshuav tsis ntev nej yuav tsis pom kuv, thiab tshuav tsis ntev nej yuav rov pom kuv thiab,’ thiab hais tias, ‘rau qhov kuv mus cuag leej Txiv,’ yog nws hais txog dabtsi?” 18Lawv hais tias, “Tshuav tsis ntev ntawd hais txog dabtsi? Peb tsis nkag siab nws hais li cas.” 19Yexus paub tias lawv xav nug nws, nws txawm hais rau lawv tias, “Nej sib nug hais tias qhov uas kuv hais tias ‘Tshuav tsis ntev nej yuav tsis pom kuv, thiab tshuav tsis ntej nej yuav rov pom kuv’ ntawd yog kuv hais txog dabtsi lov? 20Kuv hais tseeb rau nej tias, nej yuav quaj thiab quaj ntsuag, tiamsis lub ntiajteb yuav xyiv fab. Nej yuav nyuaj siab, tiamsis nej txojkev nyuaj siab yuav ntxeev ua kev xyiv fab. 21Thaum ib tug pojniam yuav yug menyuam nws muaj kev nyuaj siab vim yog txog lub caij yug lawm, tiamsis thaum yug tau lawd nws tsis nco txog qhov uas mob ntawd vim muaj kev xyiv fab rau qhov uas yug tau ib tug rau hauv ntiajteb. 22Ib yam li ntawd nimno nej muaj kev nyuaj siab, tiamsis kuv yuav rov pom nej dua thiab nej lub siab yuav xyiv fab, tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau nej txojkev xyiv fab mus. 23Hnub ntawd nej yuav tsis nug kuv ib yam dabtsi lawm. Kuv hais tseeb rau nej tias yog nej tuav kuv lub npe thov leej Txiv ib yam dabtsi, nws yuav pub yam ntawd rau nej. 24Txog tav no nej twb tsis tau tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi. Cia li thov mas nej yuav tau xwv nej thiaj muaj kev xyiv fab kawg nkaus.

Yexus kov yeej ntiajteb lawm

25“Kuv ua lus piv txwv li no hais rau nej. Lub sijhawm tabtom los txog mas kuv yuav tsis ua lus piv txwv hais rau nej dua li lawm, tiamsis kuv yuav hais txog leej Txiv meej meej rau nej. 26Hnub ntawd nej yuav tuav kuv lub npe thov. Kuv tsis hais rau nej tias kuv yuav thov leej Txiv pab nej, 27rau qhov leej Txiv yeej hlub nej vim nej hlub kuv thiab ntseeg tias kuv los ntawm Vajtswv los. 28Kuv los ntawm leej Txiv los thiab nkag rau hauv lub ntiajteb lawm. Kuv tabtom ncaim hauv lub ntiajteb rov mus cuag leej Txiv.”
29Nws cov thwjtim hais tias, “Nimno koj hais meej meej tsis ua lus piv txwv hais. 30Nimno peb paub tias koj paub txhua yam huvsi thiab tsis txog leejtwg nug koj dua lawm. Vim li no peb thiaj ntseeg tias koj los ntawm Vajtswv los.” 31Yexus teb lawv tias, “Nimno nej ntseeg lawm lov? 32Lub sijhawm tabtom los thiab twb los txog lawm mas nej yuav tawg ua sab ua sua nyias mus nyias tsev thiab tso kuv tseg nyob ib leeg. Tiamsis tsis yog kuv nyob ib leeg, vim leej Txiv nrog nraim kuv. 33Kuv hais tej no rau nej kom nej thiaj nyob kaj siab lug hauv kuv. Nej yuav raug kev txom nyem nyuaj siab hauv lub ntiajteb no tiamsis nej cia li ua siab tuab. Kuv twb kov yeej ntiajteb lawm.”