16

1“Naaiv deix waac yie mbuox meih mbuo weic bun meih mbuo maiv tuix bouc. 2Ninh mbuo oix zunc meih mbuo cuotv wuic dorngh. Ziangh hoc oix taux, haaix dauh daix meih mbuo ziouc laaic zoux weic fu-sux Tin-Hungh. 3Ninh mbuo oix hnangv naaiv zoux weic zuqc ninh mbuo maiv hiuv duqv Zaangc Diex, yaac maiv hiuv duqv yie. 4Naaiv deix sic yie mbuox ziangx meih mbuo. Haaix zanc buangh naaiv deix sic meih mbuo ziouc haih jangx duqv yie mbuox jiex meih mbuo mi'aqv.

Singx Lingh Zoux Nyei Gong

 “Naaiv deix sic zinh ndaangc yie maiv mbuox meih mbuo, weic zuqc yie corc caux meih mbuo yiem. 5Mv baac ih zanc yie oix zuqc nzuonx taux paaiv yie daaih wuov dauh. Meih mbuo yaac maiv maaih haaix dauh naaic yie, ‘Meih mingh haaix?’ 6Weic zuqc yie gorngv naaiv deix sic mbuox meih mbuo, meih mbuo nyei hnyouv za'gengh nzauh haic aqv. 7Mv baac yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie nzuonx mingh se weic bun meih mbuo gauh duqv longx. Se gorngv yie maiv nzuonx, Tengx Mienh Wuov Dauh maiv daaih lorz meih mbuo. Yie nzuonx mingh, yie ziouc paaiv ninh daaih lorz meih mbuo.
8“Tengx Mienh Wuov Dauh daaih wuov zanc, ninh oix biux mengh bun baamh mienh hiuv duqv ninh mbuo dorngc taux zuiz nyei jauv, taux zoux horpc nyei jauv, aengx taux siemv zuiz nyei jauv. 9Taux zuiz nyei jauv, laaix ninh mbuo maiv sienx kaux yie. 10Taux zoux horpc nyei jauv, weic zuqc yie mingh yie nyei Die wuov, meih mbuo nqa'haav maiv buatc yie mi'aqv. 11Taux siemv zuiz nyei jauv, weic zuqc gunv baamh gen wuov dauh zungv zuqc dingc zuiz aqv.
12“Yie corc maaih sic camv nyei mbuox meih mbuo mv baac nzauh heix meih mbuo ih zanc diev maiv duqv. 13Bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh Singx Lingh daaih wuov zanc, ninh oix bun meih mbuo hiuv duqv nzengc zien leiz. Ninh gorngv nyei waac maiv zeiz ninh ganh hnamv cuotv daaih gorngv. Ninh kungx oix gorngv dongh ninh duqv haiz jiex nyei waac hnangv, yaac gorngv nqa'haav hingv oix cuotv daaih nyei sic mbuox meih mbuo. 14Ninh oix bun mienh taaih yie ziouc dorh yie nyei waac daaih gorngv mbuox meih mbuo. 15Zaangc Diex maaih nyei yietc zungv se yie nyei. Weic naaiv yie cingx daaih gorngv Singx Lingh oix zorqv yie mbuox ninh nyei yietc zungv mbuox meih mbuo.

You-Nzauh Tiuv Benx Njien-Youh

16“Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie.”
17Maaih deix ninh nyei sai-gorx, laanh naaic laanh, “Naaiv eix leiz hnangv haaix nor? Sai-Diex gorngv, ‘Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie.’ Ninh yaac gorngv ‘Naaiv se weic zuqc yie nzuonx Zaangc Diex wuov.’ ” 18Ninh mbuo yaac naaic, “Ninh gorngv ‘Nqa'haav maiv nangc lauh’ wuov joux waac, eix leiz hnangv haaix nor? Yie mbuo maiv hiuv duqv ninh gorngv haaix nyungc.”
19Yesu hiuv duqv ninh mbuo oix naaic ninh, ninh ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv, ‘Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie.’ Dongh naaiv joux waac nyei eix leiz meih mbuo laanh naaic laanh maiv zeiz? 20Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo oix zuqc nguiz-nguiz nyei nyiemv, mv baac baamh mienh njien-youh, a'hneiv nyei. Meih mbuo oix nzauh, mv baac meih mbuo nyei you-nzauh oix tiuv benx njien-youh. 21M'sieqv dorn oix ndutv sin nyei ziangh hoc taux, ninh nzauh haic laaix oix zuqc diev mun. Mv baac yungz liuz gu'nguaaz, ninh maiv jangx zuqc ninh diev mun, weic zuqc ninh duqv dauh gu'nguaaz yiem lungh ndiev ziouc a'hneiv haic.
22“Meih mbuo yaac hnangv naaiv nor. Ih zanc meih mbuo hnyouv nzauh, mv baac yie aengx oix daaih lorz meih mbuo, meih mbuo ziouc njien-youh orn-lorqc. Naaiv nyungc orn-lorqc maiv maaih haaix dauh haih zorqv duqv cuotv. 23Taux wuov hnoi meih mbuo maiv naaic haaix nyungc yie. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc, ninh ziouc bun wuov nyungc meih mbuo. 24Taux ih zanc meih mbuo maiv gaengh dengv yie nyei mbuox tov jiex haaix nyungc. Gunv tov maah! Meih mbuo zungv oix duqv, ziouc njien-youh taux daauh.

Yesu Hingh Baamh Gen Mi'aqv

25“Naaiv deix yietc zungv sic yie longc waac-beiv mbuox meih mbuo. Ziangh hoc oix taux, yie maiv longc waac-beiv aqv. Yie nyei Die nyei jauv yie oix gorngv mengh mbuox meih mbuo. 26Taux wuov hnoi meih mbuo oix dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc. Yie maiv zeiz gorngv yie tengx meih mbuo tov. Yie maiv zuqc tengx tov, 27weic zuqc Zaangc Diex ganh hnamv meih mbuo. Ninh hnamv meih mbuo weic zuqc meih mbuo hnamv yie yaac sienx yie yiem Zaangc Diex daaih. 28Yie yiem Zaangc Diex daaih bieqc baamh gen. Ih zanc yie oix leih baamh gen nzuonx Zaangc Diex wuov.”
29Ninh nyei sai-gorx mbuo aengx gorngv mbuox ninh. “Ih zanc Sai-Diex gorngv mengh nyei mbuox yie mbuo yaac maiv longc waac-beiv. 30Ih zanc yie mbuo hiuv duqv meih hiuv nzengc maanc sic, zungv maiv qiemx zuqc haaix dauh naaic haaix nyungc meih. Weic naaiv yie mbuo sienx meih yiem Tin-Hungh daaih.”
31Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo ih zanc sienx aqv? 32Ziangh hoc oix taux, zungv taux daaih aqv. Meih mbuo yietc zungv oix biaux nzaanx nzengc. Gorqv-mienh oix biaux nzuonx gorqv-mienh nyei biauv, kungx guangc yie ganh nduqc laanh mienh yiem hnangv. Mv baac maiv zeiz za'gengh kungx yie ganh weic zuqc maaih Zaangc Diex caux yie yiem. 33Yie hnangv naaiv mbuox meih mbuo, oix meih mbuo caux yie juangc maengc ziangh ziouc duqv baengh orn. Yiem naaiv baamh gen meih mbuo maaih kouv naanc, mv baac gunv bungx hnyouv. Yie hingh jiex baamh gen mi'aqv.”