16

1Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo hơmâo ruai laih kơ ƀing gih abih bang tơlơi anŭn kiăng kơ ƀing gih ƀu či pơdơi ôh kơ tơlơi đaŏ kơnang kơ Kâo. 2Ƀing gơñu či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng sang jơnum. Sĭt yơh hrơi mông či truh tơdang hlơi pô pơdjai ƀing gih, ñu pơmĭn kơ tơlơi ñu ngă anŭn jing tơlơi ñu mă bruă kơ Ơi Adai yơh. 3Ƀing gơñu či ngă khul tơlơi kar hăng anŭn kơ ƀing gih, yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh Ama Kâo laih anŭn kŏn thâo krăn Kâo lơi. 4Kâo hơmâo ruai laih kơ ƀing gih kơ tơlơi anŭn kiăng kơ tơdang hrơi mông anŭn truh, ƀing gih či hơdơr kơ tơlơi Kâo pơkơđiăng laih kơ ƀing gih. Kâo ƀu ruai kơ ƀing gih ôh hlâo adih yuakơ Kâo dŏ hăng ƀing gih.”

Bruă Mơnuă Yang Bơngăt Hiam

5Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Ră anai Kâo či wơ̆t glaĭ pơ Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo, samơ̆ ƀu hơmâo ôh sa čô amăng ƀing gih tơña kơ Kâo tui anai, ‘Pơpă Ih či nao lĕ?’ 6Yuakơ Kâo hơmâo laĭ laih hơdôm tơlơi anŭn kơ ƀing gih, ƀing gih rơngot hơning biă mă yơh. 7Samơ̆ Kâo laĭ sĭt kơ ƀing gih tui anai: Tơlơi Kâo či đuaĭ hĭ anai jing tơlơi tŭ yua kơ ƀing gih yơh. Tơdah Kâo ƀu đuaĭ hĭ ôh, sĭt Pô Djru Pơmĭn ƀu či rai pơ ƀing gih ôh. Samơ̆ tơdơi kơ Kâo đuaĭ hĭ, Kâo či pơkiaŏ Ñu rai pơ ƀing gih yơh. 8Tơdang Yang Djru Pơmĭn anŭn rai, Ñu či pơrơđah kơ mơnuih mơnam thâo krăn kơ tơlơi ƀing gơñu jing soh, kơ tơlơi Kâo jing tơpă hơnơ̆ng laih anŭn či phat kơđi mơnuih mơnam tui anai: 9Ñu či pơrơđah kơ tơlơi ƀing mơnuih mơnam jing soh sat yơh yuakơ ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo ôh; 10Ñu či pơrơđah kơ tơlơi Kâo jing tơpă hơnơ̆ng yơh yuakơ Kâo či nao pơ Yang Ama, jing pơ anih ƀing gih ƀu dưi ƀuh Kâo dơ̆ng tah; 11laih anŭn Ñu či pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai či phat kơđi rĭm mơnuih mơnam yơh yuakơ Ơi Adai hơmâo klă̱ kơđi laih Satan, jing pô git gai ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai.
12“Kâo hơmâo lu tơlơi kiăng pơhiăp hăng ƀing gih dơ̆ng, jing lu hloh kơ tơlơi ƀing gih dưi thâo hluh ră anai yơh. 13Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam či pơtô ƀing gih hơget tơlơi jing sĭt. Tơdang Ñu rai, Ñu či djru brơi kơ ih thâo abih bang tơlơi sĭt yơh. Ñu ƀu či pơhiăp tui hăng Ñu pô ôh. Ñu či pơhiăp kơnơ̆ng tui hăng tơlơi Ñu hơmư̆ mơ̆ng Ama Kâo laih anŭn Ñu ăt či ruai kơ ƀing gih hơdôm mơta tơlơi či truh tơdơi mơ̆n. 14Ñu či pơpŭ pơyom kơ Kâo, yuakơ Kâo či ră ruai kơ ƀing gih abih bang tơlơi Kâo pơtă kơ Ñu kiăng kơ pơhiăp yơh. 15Abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ama Kâo hơmâo ăt lŏm kơ Kâo soh sel. Anŭn yơh jing yua hơget Kâo laĭ kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam či hơmư̆ abih bang tơlơi Kâo pơtă kơ Ñu laih anŭn pơruai tơlơi anŭn kơ ƀing gih kiăng kơ thâo.
16“Dŏ ƀiă dơ̆ng ƀing gih ƀu či ƀuh Kâo dơ̆ng tah, laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀiă ƀing gih či ƀuh glaĭ Kâo dơ̆ng, yuakơ Kâo glaĭ pơ Ama.”

Ƀing Ding Kơna Rơngot Hơning Jing Hĭ Ƀing Mơak Mơai Yơh Tơdơi

17Hơmâo đơđa amăng ƀing ding kơna Ñu pơtơña hăng tơdruă tui anai, “Hơget tơlơi Ñu kiăng laĭ tơdang Ñu laĭ kơ tơlơi dŏ ƀiă dơ̆ng ƀing ta ƀu či ƀuh Ñu dơ̆ng tah, laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀiă ƀing ta či ƀuh glaĭ Ñu dơ̆ng, laih anŭn kơ tơlơi yuakơ Ñu či wơ̆t glaĭ pơ Ama Ñu lĕ?” 18Ƀing ding kơna Ñu tơña nanao tui anai, “Hơget tơlơi Ñu kiăng laĭ laih kơ tơlơi ‘dŏ ƀiă dơ̆ng’ lĕ? Ƀing ta ƀu thâo hluh ôh hơget tơlơi Ñu pơhiăp laih tui anŭn.”
19Yêsu thâo krăn ƀing ding kơna Ñu kiăng tơña kơ Ñu kơ tơlơi anŭn, tui anŭn Ñu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Hiư̆m ngă, ƀing gih dŏ pơtơña kơ tơdruă kơ tơlơi kâo kiăng laĭ tơdang Kâo laĭ tui anai, ‘Dŏ ƀiă dơ̆ng ƀing gih ƀu či ƀuh Kâo dơ̆ng tah, laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀiă ƀing gih či ƀuh glaĭ Kâo dơ̆ng’ anŭn hă? 20Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, tơdơi kơ Kâo đuaĭ hĭ, ƀing gih či rơngot hơning biă mă, samơ̆ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai či hơ̆k kơdơ̆k yơh. Ƀing gih či rơngot hơning samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀing gih či jing hĭ mơak mơai yơh. 21Tơdang đah kơmơi jĕ či tơkeng kơ sa čô ană, ñu ruă nuă yơh yuakơ mông ñu ruă hơmâo truh laih. Samơ̆ tơdang ñu tơkeng kơ ană ñu laih, ñu ƀu hơdơr kơ tơlơi ruă anŭn dơ̆ng tah yuakơ ñu mơak kơ tơlơi ñu hơmâo tơkeng rai laih sa čô ană amăng lŏn tơnah anai. 22Bơ kơ ƀing gih, ƀing gih ăt kar kaĭ mơ̆n, ră anai jing mông ƀing gih rơngot hơning, samơ̆ Kâo či ƀuh ƀing gih dơ̆ng hăng ƀing gih či hơ̆k mơak yơh laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơgăn hĭ ƀing gih mơ̆ng tơlơi mơak anŭn. 23Amăng hrơi anŭn, ƀing gih ƀu či rơkâo kơ Kâo tơlơi hơget dơ̆ng tah. Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, Ama Kâo či ngă brơi hơdôm mơta tơlơi kơ ƀing gih yơh hơget tơlơi ƀing gih rơkâo kơnang amăng anăn Kâo. 24Truh pơ tă anai, ƀing gih aka ƀu rơkâo ôh kơ Ơi Adai kơnang amăng anăn Kâo kiăng kơ ngă brơi hơget mơta tơlơi. Rơkâo kơ Ñu bĕ laih anŭn ƀing gih či mă tŭ tơlơi anŭn, laih anŭn ƀing gih či jing hĭ mơak mơai bă hlo̱m yơh.”
25“Wơ̆t tơdah Kâo hơmâo juăt yua laih tơlơi pơhơmutu kiăng kơ pơtô, tơl hrơi mông truh tơdang Kâo ƀu yua tơlơi pơhiăp hăng tơlơi pơhơmutu anŭn dơ̆ng tah, samơ̆ Kâo či pơhiăp rơđah rơđo̱ng kơ ƀing gih kơ tơlơi Ama Kâo yơh. 26Amăng hrơi anŭn, ƀing gih či rơkâo kơ Ñu kơnang kơ Kâo. Kâo ƀu laĭ ôh kơ tơlơi Kâo či rơkâo kơ Ama pơala brơi kơ ƀing gih. 27Ƀu djơ̆ ôh, Ama pô yơh khăp kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih hơmâo khăp laih kơ Kâo laih anŭn đaŏ kơnang laih kơ tơlơi Kâo rai mơ̆ng Ơi Adai. 28Kâo rai laih mơ̆ng Ama Kâo hăng truh pơ lŏn tơnah anai. Ră anai Kâo či lui hĭ lŏn tơnah anai hăng glaĭ pơ Ama Kâo yơh.”
29Giŏng anŭn, ƀing ding kơna Yêsu laĭ tui anai, “Ră anai Ih hlak pơhiăp rơđah rơđo̱ng yơh ƀu yua tơlơi pơhơmutu dơ̆ng tah. 30Ră anai ƀing gơmơi thâo yơh kơ tơlơi Ih thâo hluh abih bang tơlơi, laih anŭn Ih ƀu kiăng kơ hlơi pô ôh tơña kơ Ih khul tơlơi tơña. Tơlơi anŭn ngă brơi kơ ƀing gơmơi đaŏ kơnang kơ tơlơi Ih tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai yơh.”
31Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơnăl tuč, ƀing gih đaŏ kơnang laih! 32Samơ̆ hrơi mông anŭn hlak truh laih anŭn hơmâo jĕ či truh laih, tơdang ƀing gih či čơlah đuaĭ, rĭm čô glaĭ pơ sang ñu pô. Abih bang ƀing gih či lui hĭ Kâo dŏ hơjăn. Samơ̆ Kâo ƀu dŏ hơjăn ôh yuakơ Ama Kâo dŏ hăng Kâo.
33“Kâo hơmâo ruai laih kơ ƀing gih hơdôm tơlơi anŭn, kiăng kơ pơgop sa hăng Kâo yơh ƀing gih či rơnŭk rơnua amăng pran jua gih. Amăng lŏn tơnah anai ƀing gih či hơmâo tơlơi rŭng răng. Samơ̆ hơđơ̆ng pran jua bĕ! Kâo hơmâo dưi hĭ laih kơ ƀing mơnuih hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo.”