16

1“Kâo lač leh kơ diih jih klei anei, čiăng kơ diih amâo têč hnêč ôh. 2Arăng srăng suôt diih mơ̆ng sang bi kƀĭn. Sĭt nik, mông giăm truh tơdah hlei pô bi mdjiê diih srăng mĭn ñu đru bruă Aê Diê. 3Diñu srăng ngă klei anăn, kyuadah diñu amâo tuôm thâo kral Ama ôh, kăn thâo kral kâo rei. 4Ƀiădah kâo lač leh klei anăn kơ diih, čiăng kơ tơdah mông diñu ngă snăn truh, diih dưi hdơr kâo hưn leh klei anăn kơ diih.”

Bruă Yang Mngăt Jăk

 “Kâo amâo blŭ klei anăn mơ̆ng mphŭn ôh, kyuadah kâo ăt dôk mbĭt hŏng diih. 5Ară anei kâo amra wĭt kơ Pô tiŏ hriê kâo, ƀiădah amâo mâo sa čô hlăm phung diih êmuh kơ kâo, ‘Ti anôk ih nao?’ 6Ƀiădah kyua kâo lač leh klei anăn kơ diih, ai tiê diih bŏ hŏng klei ênguôt. 7Wăt tơdah snăn kâo hưn klei sĭt nik kơ diih: jing jăk hĭn kơ diih tơdah kâo đuĕ wĭt. Kyuadah tơdah kâo amâo đuĕ wĭt ôh, Pô Đru amâo srăng hriê kơ diih ôh. Ƀiădah tơdah kâo wĭt, kâo srăng tiŏ hriê Ñu kơ diih. 8Leh anăn tơdah Ñu truh, Ñu srăng kčŭt lăn ala kơ klei soh, kơ klei kpă ênô, leh anăn kơ klei phat kđi: 9kơ klei soh, kyuadah diñu amâo đăo kơ kâo ôh; 10kơ klei kpă ênô, kyuadah kâo đuĕ wĭt kơ Ama, leh anăn diih amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh; 11kơ klei phat kđi, kyuadah khua kiă kriê lăn ala anei Aê Diê phat kđi leh.
12Kâo ăt mâo lu klei čiăng lač kơ diih, ƀiădah diih amâo dưi thâo săng ôh ară anei. 13Tơdah Mngăt Myang klei sĭt nik truh, Ñu srăng atăt diih hlăm jih jang klei sĭt nik. Kyuadah Ñu amâo srăng blŭ hŏng klei kơhưm Ñu pô ôh, ƀiădah Ñu srăng blŭ jih klei Ñu hmư̆, leh anăn Ñu srăng hưn kơ diih klei srăng truh êdei. 14Ñu srăng bi guh kơang kâo, kyuadah Ñu srăng mă klei mơ̆ng kâo leh anăn hưn klei anăn kơ diih. 15Jih jang mnơ̆ng Ama mâo, jing dŏ kâo sơăi; kyuanăn kâo lač leh Mngăt Myang srăng mă klei mơ̆ng kâo leh anăn hưn klei anăn kơ diih.”

Klei Ênguôt leh anăn Klei Mơak

16“Ăt dôk bhiâo, diih amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh; leh anăn lŏ ăt dôk bhiâo, diih srăng lŏ ƀuh kâo.” 17Đa đa hlăm phung ƀĭng kna Yêsu bi lač hdơ̆ng digơ̆, “Ya klei Ñu lač leh kơ drei, ‘Ăt dôk bhiâo, diih amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh; leh anăn lŏ ăt dôk bhiâo, diih srăng lŏ ƀuh kâo,’ leh anăn ‘Kyuadah kâo wĭt kơ Ama’?” 18Digơ̆ lač, “Ya klei Ñu lač, ‘Ăt dôk bhiâo’? Drei amâo thâo săng klei anăn ôh.” 19Yêsu thâo leh digơ̆ čiăng êmuh kơ Ñu, snăn Ñu lač kơ digơ̆, “Klei anei mơ̆ diih bi êmuh hdơ̆ng diih pô kơ klei kâo lač, ‘Ăt dôk bhiâo, diih amâo srăng lŏ ƀuh kâo ôh, leh anăn lŏ ăt dôk bhiâo, diih srăng lŏ ƀuh kâo’? 20Kâo lač kơ ih klei sĭt, diih srăng hia leh anăn ênguôt, ƀiădah lăn ala srăng hơ̆k mơak. Diih srăng ênguôt, ƀiădah Aê Diê srăng mbliư̆ klei ênguôt diih jing klei hơ̆k mơak. 21Êjai sa čô mniê ruă kkiêng ñu mâo klei ênguôt, kyuadah mông ñu kkiêng truh leh. Ƀiădah leh ñu kkiêng kơ anak, ñu amâo lŏ hdơr klei ñu ruă ôh, kyua klei mơak ñu kkiêng leh anak hlăm lăn ala. 22Snăn mơh ară anei diih mâo klei ênguôt, ƀiădah kâo srăng lŏ ƀuh diih, leh anăn ai tiê diih srăng hơ̆k mơak, leh anăn arăng amâo dưi mă ôh klei hơ̆k mơak anăn mơ̆ng diih. 23Ti hruê anăn diih amâo srăng lŏ êmuh kâo sa mta klei ôh. Kâo lač kơ diih klei sĭt, ya klei diih akâo kơ Ama hlăm anăn kâo, Ñu srăng brei kơ diih. 24Truh kơ ară anei diih ka akâo ôh sa klei hlăm anăn kâo. Akâo bĕ, leh anăn diih srăng mă tŭ, čiăng kơ klei hơ̆k mơak diih srăng jing klă ênŭm.”

Klei Dưi hŏng Lăn Ala

25“Kâo lač leh jih klei anei kơ diih hŏng klei bi hmô. Mông truh, kâo amâo srăng lŏ blŭ ôh kơ diih hŏng klei bi hmô, ƀiădah kâo srăng bi êdah mngač Ama kơ diih. 26Hlăm hruê anăn diih srăng akâo hlăm anăn kâo. Kâo amâo lač ôh kơ diih kơ kâo srăng akâo kơ Ama kyua diih; 27kyuadah Ama Pô khăp kơ diih, kyuadah diih khăp leh kơ kâo leh anăn đăo leh kâo kbiă hriê mơ̆ng Ama. 28Kâo kbiă leh mơ̆ng Ama leh anăn hriê hlăm lăn ala. Ară anei kâo kbiă mơ̆ng lăn ala leh anăn lŏ wĭt kơ Ama.”
29Phung ƀĭng kna Ñu lač, “Ară anei ih blŭ mngač, leh anăn amâo blŭ bi hmô ôh. 30Ară anei hmei thâo leh kơ ih thâo jih jang klei, amâo guôn mâo pô ksiêm êmuh ih ôh. Kyuanăn hmei đăo kơ ih kbiă hriê leh mơ̆ng Aê Diê.” 31Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Ară anei hĕ diih đăo? 32Nĕ anei, mông truh, leh anăn truh leh, hlăk anăn diih srăng klah đuĕ mdê mdê, grăp čô kơ sang gơ̆ pô, leh anăn srăng lui kâo dôk hjăn. Ƀiădah kâo amâo dôk hjăn ôh, kyuadah Ama dôk mbĭt hŏng kâo. 33Kâo lač leh klei anei kơ diih, čiăng kơ diih dưi mâo klei êđăp ênang hlăm kâo. Hlăm lăn ala diih srăng mâo klei knap mñai; ƀiădah dôk kjăp bĕ, kâo dưi leh hŏng lăn ala.”