17

Yexus tej lus thov

1Thaum Yexus hais tej ntawd tag lawm, nws txawm tsa muag ntsia saum ntuj thiab hais tias, “Au leej Txiv, txog sijhawm lawm. Thov ua rau koj leej Tub tau koob meej ci ntsa iab, kom leej Tub thiaj ua rau leej Txiv tau koob meej, 2rau qhov koj pub hwjchim rau leej Tub kav tag nrho ib tsoom neeg sawvdaws, kom leej Tub thiaj pub txojsia ib txhis tsis kawg rau txhua tus uas koj muab cob rau nws. 3Txojsia ib txhis tsis kawg yog li no, yog qhov uas lawv paub koj uas yog tus Vajtswv tib leeg uas yog tus tseem Tswv, thiab paub Yexus Khetos uas koj txib los.
4“Kuv ua rau koj tau koob meej rau hauv ntiajteb rau qhov kuv ua tej haujlwm uas koj muab cob rau kuv ua lawd tiav. 5Leej Txiv, nimno thov koj ua rau kuv tau koob meej tab meeg ntawm koj lub xubntiag, yog lub koob meej uas kuv nrog koj muaj ua ntej uas tsis tau muaj lub ntiajteb no los.
6“Kuv qhia koj lub npe rau cov neeg uas koj pub rau kuv hauv lub ntiajteb paub. Lawv yeej yog koj li lawm, thiab koj muab lawv pub rau kuv thiab lawv tuav rawv koj tej lus. 7Nimno lawv paub tias txhua yam uas koj muab pub rau kuv yog los ntawm koj los, 8rau qhov tej lus uas koj muab rau kuv, kuv twb muab rau lawv thiab lawv twb txais lawm, thiab lawv paub tseeb tias kuv los ntawm koj los thiab lawv ntseeg tias koj txib kuv los. 9Kuv thov koj pab lawv. Kuv tsis thov koj pab lub ntiajteb tiamsis thov pab cov neeg uas koj muab pub rau kuv, rau qhov lawv yog koj li. 10Txhua tus uas yog kuv li kuj yog koj li, thiab txhua tus uas yog koj li kuj yog kuv li, thiab kuv tau koob meej ntawm lawv.
11“Nimno kuv yuav tsis nyob hauv lub ntiajteb no lawm, tiamsis lawv tseem nyob hauv lub ntiajteb no. Kuv tabtom yuav los cuag koj. Au leej Txiv uas dawb huv, thov koj tsom kwm lawv cia rau hauv koj lub npe uas koj muab rau kuv kom lawv thiaj koom ib lub siab ib yam li koj thiab kuv. 12Thaum kuv tseem nrog lawv nyob kuv tsom kwm lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv. Kuv zov lawv cia, tsis muaj ib tug puam tsuaj tsuas yog tus uas tshwj tseg rau kev puam tsuaj xwb kom thiaj tiav raws li Vajtswv txojlus.
13“Nimno kuv tabtom yuav los cuag koj. Kuv hais tej no rau hauv lub ntiajteb kom lawv thiaj tau kuv li kev xyiv fab kawg nkaus. 14Kuv twb muab koj tej lus cob rau lawv lawm. Lub ntiajteb ntxub lawv vim lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li. 15Kuv tsis tau thov koj coj lawv tawm hauv lub ntiajteb mus, tiamsis thov koj tsom kwm lawv dim ntawm tus uas Phem. 16Lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li. 17Thov koj muab txojkev tseeb cais tsa lawv kom dawb huv. Koj tej lus yeej yog txojkev tseeb. 18Koj txib kuv los rau hauv lub ntiajteb li cas, kuv kuj txib lawv mus rau hauv lub ntiajteb ib yam li ntawd. 19Kuv muab kuv tus kheej cais kom dawb huv vim yog saib rau lawv, xwv lawv thiaj raug muab cais tsa kom dawb huv raws li txojkev tseeb.
20“Tsis yog kuv thov pab lawv cov no xwb, tiamsis thov pab cov uas yuav ntseeg kuv, vim tej lus uas lawv qhia, 21kom lawv txhua tus thiaj koom ua ib lub siab, ib yam li leej Txiv koj nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv koj, lawv thiaj nyob hauv wb ob leeg kom lub ntiajteb thiaj ntseeg tias koj txib kuv los. 22Lub koob meej uas koj pub rau kuv, kuv muab cob rau lawv lawm kom lawv thiaj koom ua ib lub siab ib yam li wb ob leeg koom ua tib tug. 23Kuv nyob hauv lawv thiab koj nyob hauv kuv kom lawv thiaj koom tau ua ib lub siab, lub ntiajteb thiaj paub tias koj txib kuv los thiab koj hlub lawv ib yam li koj hlub kuv.
24“Au leej Txiv, kuv xav kom cov neeg uas koj muab pub rau kuv yuav nrog kuv nyob hauv lub chaw uas kuv nyob ntawd, xwv lawv thiaj pom lub koob meej ci ntsa iab uas koj pub rau kuv vim koj hlub kuv ua ntej uas tsis tau tsim lub ntiajteb. 25Au leej Txiv uas ncaj ncees, lub ntiajteb tsis paub koj, tiamsis kuv paub koj thiab cov neeg no paub tias koj txib kuv los. 26Kuv twb qhia koj lub npe rau lawv paub lawm thiab kuv tseem yuav qhia rau lawv paub thiab, kom txojkev hlub uas koj hlub kuv thiaj nyob hauv lawv thiab kuv nyob hauv lawv.”