18

Ntes Yexus

(Mth. 26:47-56; Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53)

1Thaum Yexus hais tej no tag lawm nws txawm nrog nws cov thwjtim tawm mus hla lub hav Khiloo txog ib lub vaj, nws thiab nws cov thwjtim nkag rau hauv. 2Yudas uas fav xeeb rau Yexus kuj paub lub vaj ntawd thiab, rau qhov Yexus thiab nws cov thwjtim pheej txeev tuaj ua ke rau qhov ntawd. 3Yudas thiaj coj ib pab tub rog thiab tej tub teg tub taws ntawm cov pov thawj hlob thiab cov Falixai tuaj. Lawv taws tsau taws teeb thiab coj ntaj riam tuaj. 4Yexus yeej paub txhua yam uas yuav tshwm xwm rau nws, nws thiaj tawm mus hais rau lawv tias, “Nej tuaj nrhiav leejtwg?” 5Lawv teb tias, “Tuaj nrhiav Yexus uas yog neeg Naxale.” Yexus hais rau lawv tias, “Kuv yog tus ntawd ntag.” Yudas uas fav xeeb rau Yexus kuj nrog lawv sawv ua ke ntawd. 6Thaum Yexus hais rau lawv tias, “Kuv yog tus ntawd,” lawv txawm thaub pes ncho thiab ntog rau hauv av. 7Yexus rov nug lawv tias, “Nej tuaj nrhiav leejtwg?” Lawv hais tias, “Tuaj nrhiav Yexus uas yog neeg Naxale.” 8Yexus teb lawv tias, “Kuv twb hais rau nej tias yog kuv. Yog nej nrhiav kuv, kuj cia tso cov neeg no mus.” 9Nws ua li no thiaj tiav raws li tej lus uas nws twb hais tias, “Cov neeg uas koj muab pub rau kuv tsis muaj ib tug puam tsuaj li.” 10Ximoos Petus muaj ib rab ntaj nws txawm rho kiag ntaj los tib ntag tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe txiav nws sab nplooj ntseg xis tu nrho. Tus tub qhe ntawd npe hu ua Makhu. 11Yexus hais rau Petus tias, “Cia li muab rab ntaj ntxig rau hauv hnab. Kuv yuav tsis haus lub khob uas leej Txiv muab pub rau kuv lov?”

Coj Yexus mus cuag Anas

12Cov tub rog thiab lawv tus thawj rog thiab Yudai cov tub teg tub taws txawm ntes Yexus khi cia. 13Lawv coj nws mus cuag Anas ua ntej. Anas yog Khayafa uas ua tuam pov thawj hlob rau xyoo ntawd li yawm txiv. 14Tus Khayafa no yog tus uas qhia cov Yudai tias cia ib tug tuag this ib tsoom neeg zoo dua.

Petus tsis lees Yexus

(Mth. 26:69-70; Mk. 14:65-68; Lk. 22:55-57)

15Ximoos Petus thiab dua ib tug thwjtim raws Yexus qab mus. Vim yog tus tuam pov thawj hlob paub tus thwjtim ntawd, nws thiaj nrog Yexus nkag rau hauv lub tshav puam ntawm tus tuam pov thawj hlob tsev, 16tiamsis Petus sawv sab nraum rooj loog. Tus thwjtim uas tus pov thawj hlob paub ntawd txawm tawm mus hais rau tus nkauj qhev uas zov rooj loog thiab coj Petus nkag rau hauv. 17Tus nkauj qhev uas zov rooj loog hais rau Petus tias, “Koj yog tus yawg ntawd li ib tug thwjtim thiab los tsis yog?” Nws teb tias, “Kuv tsis yog.” 18Cov tub qhe thiab cov tub teg tub taws twb muab thee los rauv vim yog no heev, mas lawv sawv nte taws ua ke ntawd. Petus kuj nrog lawv sawv nte taws thiab.

Tus tuam pov thawj hlob nug Yexus

(Mth. 26:59-66; Mk. 14:55-64; Lk. 22:66-71)

19Tus tuam pov thawj hlob txawm nug Yexus txog Yexus cov thwjtim thiab nws tej lus qhia. 20Yexus teb nws tias, “Kuv hais tab meeg rau lub ntiajteb lawm. Kuv pheej qhuab qhia hauv tej tsev sablaj thiab hauv lub tuam tsev uas yog lub chaw uas cov Yudai sawvdaws tuaj txoos ua ke. Kuv tsis tau qhia ib yam dabtsi zais qas ntshi. 21Ua li cas koj tseem nug kuv? Cia li nug cov neeg uas mloog kuv qhia saib kuv hais dabtsi rau lawv. Lawv yeej paub tias kuv hais dabtsi.” 22Thaum Yexus hais li ntawd, ib tug tub teg tub taws uas sawv ntawd txawm xuas tib tawg ncuav rau Yexus lub plhu thiab hais tias, “Koj teb tus tuam pov thawj hlob li kod lov?” 23Yexus teb nws tias, “Yog kuv hais txhaum, cia li ua timkhawv rau yam uas kuv hais txhaum, tiamsis yog kuv hais raug, koj ntaus kuv ua dabtsi?” 24Ces Anas txawm xa Yexus uas tseem khi qas nrees mus cuag tus tuam pov thawj hlob Khayafa.

Petus rov tsis lees Yexus

(Mth. 26:71-75; Mk. 14:69-72; Lk. 22:58-62)

25Thaum ntawd Petus tseem sawv nte taws, mas lawv txawm hais rau Petus tias, “Koj yog tus ntawd li ib tug thwjtim thiab los tsis yog?” Petus tsis lees thiab hais tias, “Kuv tsis yog.” 26Tus tuam pov thawj hlob ib tug qhev uas txheeb ze tus uas Petus txiav sab nplooj ntseg tu txawm hais tias, “Kuv pom koj nrog tus ntawd nyob hauv lub vaj thiab los sas.” 27Petus kuj tsis lees dua thiab, mas tamsim ntawm qaib txawm qua.

Yexus nyob ntawm Philaj xubntiag

(Mth. 27:1-2, 11-14; Mk. 15:15; Lk. 23:1-5)

28Ces lawv txawm coj Yexus tawm hauv Khayafa lub tsev mus rau hauv lub tsev Plitholia. Lub sijhawm ntawd kaj ntug txoog. Lawv cov ntawd tsis nkag rau hauv tus tswv xeev lub tsev kom thiaj tsis qias puas tsuas lawv, mas lawv thiaj noj tau kevcai Hla Dhau. 29Philaj txawm tawm tuaj cuag lawv thiab hais tias, “Nej muaj plaub dabtsi tuaj kom tus no?” 30Lawv teb nws tias, “Yog tus no tsis ua neeg phem peb yeej yuav tsis muab nws cob rau koj.” 31Philaj hais rau lawv tias, “Nej cia li coj tus no mus teem txim raws li nej txoj kevcai.” Cov Yudai thiaj hais rau nws tias, “Peb tsis muaj cai yuav muab ib tug twg txiav txim tuag.” 32Yuav muaj li no thiaj tiav raws li tej lus uas Yexus hais cia tias nws yuav tuag li cas.
33Philaj thiaj rov nkag mus rau hauv lub tsev Plitholiab thiab hu Yexus los nug tias, “Koj yog cov Yudai tus vajntxwv lov?” 34Yexus teb tias, “Koj nug li no yog koj xav koj xwb los yog lwm tus qhia rau koj paub hais kuv li kod?” 35Philaj teb tias, “Kuv yog neeg Yudai thiab lov? Koj haiv neeg thiab cov pov thawj hlob muab koj cob rau kuv. Koj tau ua dabtsi?” 36Yexus teb tias, “Kuv lub tebchaws tsis yog nyob hauv lub ntiajteb no. Yog kuv lub tebchaws nyob hauv lub ntiajteb no kuv cov neeg yuav tawm tsam tsis kheev kuv raug muab cob rau cov Yudai. Tiamsis nimno kuv lub tebchaws tsis yog nyob ntawm no.” 37Philaj txawm hais rau nws tias, “Yog li ntawd koj yog ib tug vajntxwv lov?” Yexus teb tias, “Koj hais tias kuv yog vajntxwv. Yog vim li no kuv thiaj yug los thiab los rau hauv lub ntiajteb thiaj ua tau timkhawv rau txojkev tseeb. Txhua tus uas nyob hauv txojkev tseeb yeej mloog kuv tej lus.” 38Philaj hais rau nws tias, “Kev tseeb yog dabtsi?”

Yexus raug teem txim tuag

(Mth. 27:15-31; Mk. 15:6-20; Lk. 23:13-25)

 Thaum Philaj hais li ntawd tag, nws kuj rov tawm mus cuag cov Yudai thiab hais rau lawv tias, “Kuv tsis pom tus no muaj kev txhaum. 39Tiamsis nej muaj kevcai kom kuv tso ib tug neeg dim rau thaum nej ua kevcai Hla Dhau. Nej xav kom kuv tso cov Yudai tus vajntxwv rau nej lov?” 40Lawv qw nrov nrov tias, “Tsis txhob tso tus no, cia li tso Npalanpa.” Tus Npalanpa no yog tus fav xeeb rau lub tebchaws.