19

1Philaj txawm kom coj Yexus mus nplawm. 2Cov tub rog txawm muab pos kaus ntsaj los qhaib ua ib lub mom vajntxwv looj nws taubhau, thiab muab ib lub tsho ntev tsamxem los ua rau Yexus hnav. 3Lawv tuaj cuag nws thiab hais tias, “Cov Yudai tus vajntxwv, thov kom koj tau zoo lauj!” thiab lawv ntaus nws lub plhu. 4Philaj txawm rov tawm mus hais rau cov Yudai tias, “Saib maj, kuv coj tus no tuaj cob rau nej kom nej thiaj paub tias kuv tsis pom nws muaj ib qho txhaum li.” 5Yexus ntoo lub mom vajntxwv uas muab tej pos ua thiab hnav lub tsho ntev tsamxem tawm los. Philaj hais rau lawv tias, “Saib nawj, nws nyob ntawm no.” 6Thaum cov pov thawj hlob thiab cov tub teg tub taws pom Yexus, lawv txawm qw nrov hais tias, “Muab nws teem rau saum khaublig ntoo, muab teem rau saum khaublig ntoo.” Philaj hais rau lawv tias, “Nej cia li coj nws mus teem nej, vim kuv tsis pom nws muaj kev txhaum li.” 7Cov Yudai teb Philaj tias, “Peb muaj txoj kevcai thiab raws li txoj kevcai ntawd nws tsim nyog tuag vim nws tsab ua Vajtswv leej Tub.”
8Thaum Philaj hnov tej lus no nws yimhuab ntshai. 9Nws nkag mus rau hauv lub tsev Plitholia thiab hais rau Yexus tias, “Koj tuaj qhovtwg tuaj?” Tiamsis Yexus tsis teb li lawm. 10Philaj thiaj hais rau nws tias, “Koj yuav tsis hais rau kuv ib los li lov? Koj tsis paub tias kuv muaj hwjchim tso koj dim thiab muaj hwjchim muab koj teem rau saum khaublig ntoo lov?” 11Yexus teb nws tias, “Koj yuav tsis muaj hwjchim loj dua kuv, tsuas yog pub saum ntuj los rau koj xwb. Vim li no tus uas muab kuv cob rau koj thiaj muaj txim loj dua koj.”
12Txij ntawd los Philaj nrhiav kev yuav tso Yexus dim tiamsis cov Yudai qw nrov hais tias, “Yog koj tso tus no koj tsis yog Xixa li kwvluag lawm. Txhua tus uas tsab ua vajntxwv yeej los tawm tsam Xixa.” 13Thaum Philaj hnov li ntawd, nws txawm coj Yexus tawm los thiab zaum saum lub rooj txiav txim ntawm qhov chaw uas hu tias Tshav Pua Lag Zeb, thiab lus Henplais hu tias Kanpatha. 14Hnub ntawd yog hnub uas npaj ua kevcai Hla Dhau yog thaum tav su. Philaj hais rau cov Yudai tias, “Saib nawj, nej tus vajntxwv.” 15Lawv qw nrov hais tias, “Coj nws mus, coj nws mus, muab nws teem rau saum khaublig ntoo.” Philaj hais rau lawv tias, “Kuv yuav muab nej tus vajntxwv teem rau saum khaublig ntoo lov?” Cov pov thawj hlob teb tias, “Peb tsis muaj vajntxwv tsuas yog muaj Xixa xwb.” 16Ces Philaj txawm muab Yexus cob rau lawv coj mus teem rau saum khaublig ntoo.

Teem Yexus saum khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Mk. 15:21-32; Lk. 23:26-43)

 Lawv txawm coj Yexus mus. 17Yexus kwv nws tus khaublig ntoo tawm mus rau lub chaw uas hu ua Txha Taubhau uas lus Henplais hu ua Kaukautha. 18Lawv txawm muab Yexus teem rau saum tus khaublig ntoo qhov ntawd thiab muab dua ob tug teem nrog nws ua ke ib tug ib sab, mas Yexus nyob nruab nrab. 19Philaj sau ib daim phiaj thiab muab ntsia rau saum tus khaublig ntoo, nyeem hais tias “Yexus uas yog neeg Naxale, yog cov Yudai tus vajntxwv.” 20Cov Yudai muaj coob tau nyeem daim phiaj no vim lub chaw uas Yexus raug muab teem ntawd nyob ze lub nroog, thiab cov lus ntawd sau ua lus Henplais thiab lus Latee thiab lus Kili. 21Yudai cov pov thawj hlob txawm hais rau Philaj tias, “Tsis txhob sau tias, ‘Cov Yudai tus vajntxwv.’ Cia li sau hais tias, ‘Tus yawg no nws hais tias, Kuv yog cov Yudai tus vajntxwv.’ ” 22Philaj teb tias, “Tej uas kuv sau lawd kuj tau lawm.” 23Thaum cov tub rog muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo lawm, lawv txawm muab Yexus lub tsho faib ua plaub npaug, ib tug tub rog thiaj tau ib qho, tseg lub tsho sab hauv. Lub tsho ntawd tsis muaj lej leeg, ntos kiag ua ib lub keev. 24Lawv thiaj sib hais tias, “Peb tsis txhob muab dua, peb cia li ua ntawv rho saib leejtwg tau.” Ua li no thiaj tiav raws li Vajtswv tej lus hais tias,
  “Lawv muab kuv tej ris tsho faib,
   kuv lub tsho lawv muab ua ntawv rho.”
Cov tub rog thiaj ua li ntawd.
25Yexus niam thiab tus niam hluas thiab Kelaupa tus pojniam Maivliag thiab Maivliag Madala sawv ze Yexus tus khaublig ntoo. 26Thaum Yexus pom nws niam thiab tus thwjtim uas Yexus hlub sawv ze ntawd, Yexus txawm hais rau leej niam tias, “Tug pojniam 'e, tus ntawm kod yog koj tus tub.” 27Thiab nws hais rau tus thwjtim ntawd tias, “Tus ntawm kod yog koj niam.” Ces tus thwjtim ntawd txawm coj Yexus niam mus nyob hauv nws tsev txij thaum ntawd los.

Yexus tuag

(Mth. 27:45-56; Mk. 15:33-41; Lk. 23:44-49)

28Dhau ntawd Yexus paub tias txhua yam tiav lawm nws thiaj hais tias, “Kuv nqhis dej,” kom thiaj tiav raws li Vajtswv txojlus. 29Qhov ntawd muaj ib lub tais rau kua qaub, lawv txawm muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub ntawd chob rau tus hau pas tauj deg cev mus rau Yexus lub qhov ncauj. 30Thaum Yexus txais cov kua qaub ntawd lawm nws hais tias, “Tiav lawm lauj!” Nws nyo hau thiab tso nws txojsia tseg.

Lawv nkaug Yexus sab tav

31Hnub ntawd yog hnub uas npaj rau hnub Xanpatau. Cov Yudai txawm thov Philaj cia tsoo cov neeg uas raug teem ntawd kom lov ceg thiab txo tej cev tuag mus, kom thiaj tsis nyob saum tus khaublig ntoo rau hnub Xanpatau, rau qhov hnub Xanpatau ntawd yog hnub uas tseem ceeb dua huvsi. 32Yog li ntawd cov tub rog thiaj los tsoo tus ib li ceg thiab tsoo dua ib tug uas raug teem nrog Yexus ua ke li ceg, 33mas thaum lawv los txog ntawm Yexus kuj pom tias Yexus tu siav lawm, lawv thiaj tsis tsoo Yexus li. 34Tiamsis muaj ib tug tub rog txawm xuas hmuv nkaug Yexus sab tav mas los ntshav thiab dej tamsid. 35Tus uas pom li no kuj ua timkhawv, thiab nws tej lus timkhawv kuj yog tseeb thiab nws paub tias nws hais tseeb, kom nej thiaj li ntseeg. 36Tej xwm txheej no tshwm los thiaj tiav raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, “Nws tej txha yuav tsis lov ib tug li.” 37Thiab Vajtswv txojlus muaj dua ib nqes hais tias “Lawv yuav tsa muag ntsia tus uas lawv xuas hmuv nkaug.”

Muab Yexus log

(Mth. 27:57-61; Mk. 15:42-47; Lk. 23:50-56)

38Dhau ntawd Yauxej uas yog neeg hauv lub moos Alimathia thiab ua Yexus li thwjtim twjywm vim nws ntshai cov Yudai, txawm tuaj thov Philaj cia nws muab Yexus lub cev txo. Philaj kuj kheev, Yauxej txawm tuaj txo Yexus lub cev mus. 39Nikhaudemau uas tom ntej tuaj cuag Yexus hmo ntuj, kuj coj roj tsw qab thiab roj ntoo alau‑es hnyav kwvlam peb caug kilu tuaj. 40Ob tug thiaj txo Yexus lub cev los thiab muab ntaub mag qhwv cov roj tsw qab ntawd rau Yexus lub cev raws li cov Yudai kevcai log tuag. 41Ib cheeb tsam uas teem Yexus rau saum tus khaublig ntoo ntawd muaj ib lub vaj, thiab lub vaj ntawd muaj ib lub qhov ntxa tshiab uas tsis tau log tuag li. 42Vim hnub ntawd yog hnub npaj rau hnub Xanpatau thiab lub qhov ntxa nyob ze, ob tug thiaj muab Yexus lub cev log rau hauv.