1

Klei Blŭ Hdĭp

1Hlăk mphŭn dơ̆ng mâo leh Klei Blŭ, Klei Blŭ dôk mbĭt hŏng Aê Diê, leh anăn Klei Blŭ jing Aê Diê. 2Klei Blŭ dôk mơ̆ng mphŭn mbĭt hŏng Aê Diê. 3Hŏng Ñu Aê Diê hrih jih jang mnơ̆ng, leh anăn amâo mâo sa mta mnơ̆ng hlăm jih mnơ̆ng hrih leh jing ôh tơdah amâo mâo Ñu mbĭt. 4Hlăm Ñu mâo klei hdĭp, leh anăn klei hdĭp anăn jing klei mngač kơ mnuih. 5Klei mngač mtrang hlăm klei mmăt, leh anăn klei mmăt amâo mâo klei dưi hŏng klei mngač ôh.
6 Mâo sa čô mnuih Aê Diê tiŏ hriê, anăn gơ̆ Y-Yôhan. 7Gơ̆ hriê leh čiăng hưn bi sĭt brei arăng thâo kral klei mngač, čiăng kơ jih jang mnuih dưi đăo. 8Gơ̆ pô amâo jing klei mngač ôh, ƀiădah gơ̆ hriê hưn bi sĭt kơ klei mngač.
9Klei mngač anăn jing klei mngač sĭt, tơdah Ñu truh ti lăn ala, Ñu mtrang kơ grăp čô mnuih. 10Klei Blŭ dôk leh hlăm lăn ala, leh anăn hŏng Ñu mơh Aê Diê hrih leh lăn ala, ƀiădah lăn ala amâo thâo kral Ñu ôh. 11Ñu hriê leh kơ čar Ñu pô, ƀiădah phung ƀuôn sang Ñu pô amâo jum Ñu ôh. 12Ƀiădah hlei pô jum Ñu, čiăng lač hlei pô đăo kơ anăn Ñu, Ñu brei kơ mnuih anăn klei dưi jing anak Aê Diê. 13Phung anăn mâo klei kkiêng, amâo djŏ ôh tui si êrah, kăn djŏ tui si kđeh čiăng amâodah tui si klei ung čiăng rei, ƀiădah tui si klei Aê Diê pô čiăng.
14Klei Blŭ bliư̆ jing kđeh leh anăn dôk mbĭt hŏng drei bŏ hŏng klei pap leh anăn klei sĭt nik. Hmei ƀuh leh klei guh kơang Ñu jing klei guh kơang Ama brei kơ Anak Ñu mâo knŏng sa čô. 15Anei klei Y-Yôhan hưn djŏ kơ Ñu êjai iêu mthưr kơ phung lu, “Kơ Pô anei yơh kâo hưn leh snei, ‘Pô hriê êdei kơ kâo jing prŏng hĭn kơ kâo, kyuadah Ñu mâo leh êlâo hĭn kơ kâo.’ ” 16Leh anăn mơ̆ng klei Ñu bŏ dlai hŏng klei pap, jih jang drei mă tŭ, leh klei pap anei lŏ thiăm klei pap mkăn. 17Kyuadah Aê Diê brei leh klei bhiăn hŏng Y-Môis; ƀiădah klei pap leh anăn klei sĭt nik mâo hŏng Yêsu Krist. 18Amâo mâo sa čô mnuih tuôm ƀuh Aê Diê ôh; Anak mâo knŏng sa čô, Gơ̆ jing Aê Diê mơh, Pô dôk ti djiêu Ama, Gơ̆ yơh bi êdah leh Aê Diê arăng amâo tuôm ƀuh ôh.

Klei Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem Hưn

(Mat 3:1-12; Mark 1:1-8; Luk 3:1-18)

19Snei klei Y-Yôhan hưn tơdah phung Yuđa tiŏ nao phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem êmuh kơ ñu, “Hlei ih jing?” 20Y-Yôhan hưn leh anăn amâo hngah ôh. Ñu hưn, “Kâo amâo jing Yang Krist ôh.” 21 Leh anăn digơ̆ êmuh ñu, “Snăn si ngă, ih jing Y-Êli mơ̆?” Ñu lač, “Kâo amâo jing Y-Êli ôh.” Digơ̆ lŏ êmuh, “Ih jing khua pô hưn êlâo mơ̆?” Ñu lŏ wĭt lač, “Hơăi.” 22Snăn digơ̆ lač kơ ñu, “Snăn hlei ih jing lĕ? Brei hmei mâo klei dưi lŏ wĭt lač kơ phung tiŏ hriê hmei leh. Hlei ih lač kơ ih pô jing?” 23 Ñu lač, “Kâo jing asăp sa čô mnuih hưn kraih hlăm kdrăn tač, ‘Mkra bi dap êlan Khua Yang,’ tui si khua pô hưn êlâo Y-Êsai lač leh.”
24Leh tinăn, mâo đa đa mnuih phung Pharisi tiŏ hriê, 25digơ̆ êmuh kơ Y-Yôhan, “Tơdah ih amâo jing Yang Krist ôh, kăn djŏ Y-Êli, kăn djŏ khua pô hưn êlâo rei, snăn si ih dưi ngă ƀaptem lĕ?” 26Y-Yôhan lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Kâo dê ngă ƀaptem hŏng êa, ƀiădah mâo sa čô dôk ti krah diih, Pô anăn diih amâo thâo kral ôh, 27Pô anăn hriê êdei kơ kâo. Kâo amâo năng kleh klei klĭt juă Ñu ôh.” 28Ƀiădah jih klei anăn truh hlăm ƀuôn Ƀêthani ti hang nah dih êa krông Yurdan, anôk Y-Yôhan dôk ngă ƀaptem.

Êđai Biăp Aê Diê

29Hruê mgi Y-Yôhan lŏ ƀuh Yêsu hriê kơ ñu leh anăn ñu lač, “Nĕ anei, Êđai Biăp Aê Diê, Pô lăm hĕ klei soh lăn ala! 30Ñu yơh jing Pô kâo hưn leh, lač, ‘Êdei kơ kâo mâo sa čô mnuih hriê, Pô prŏng hĭn kơ kâo, kyuadah mâo leh Ñu êlâo kơ kâo.’ 31Kâo pô amâo tuôm thâo ôh Ñu jing Pô srăng truh, ƀiădah kyua klei anei kâo hriê ngă ƀaptem hŏng êa, čiăng bi êdah Ñu kơ phung Israel.” 32Y-Yôhan hưn snei, “Kâo ƀuh leh Yang Mngăt Jăk trŭn mơ̆ng adiê msĕ si sa drei mgăm, dôk ti dlông Ñu. 33Kâo pô amâo tuôm thâo ôh Ñu jing Pô srăng truh, ƀiădah Pô tiŏ hriê kâo ngă ƀaptem hŏng êa lač leh kơ kâo, ‘Pô ih ƀuh Yang Mngăt Jăk trŭn leh anăn dôk, Ñu yơh jing Pô ngă ƀaptem hŏng Yang Mngăt Jăk.’ 34Kâo ƀuh leh, leh anăn kâo hưn leh Pô anei jing Anak Aê Diê.”

Phung Ƀĭng Kna Yêsu Tal Êlâo

35Tơl si mgi Y-Yôhan lŏ dôk mbĭt hŏng dua čô hlăm phung ƀĭng kna ñu; 36ñu dlăng kơ Yêsu êjai Yêsu êbat, leh anăn ñu lač, “Duh adih, Êđai Biăp Aê Diê!” 37Dua čô ƀĭng kna anăn hmư̆ klei ñu lač, leh anăn digơ̆ tui hlue Yêsu. 38Yêsu wir dlăng leh anăn ƀuh digơ̆ tui hlue, snăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Ya diih duah?” Digơ̆ lač kơ Ñu, “Rabi (čiăng lač Nai), ti anôk ih dôk?” 39Yêsu lač kơ digơ̆, “Hriê dlăng bĕ.” Digơ̆ nao leh anăn ƀuh anôk Ñu dôk; leh anăn digơ̆ dôk mbĭt hŏng Ñu hruê anăn, kyuadah truh leh pă mông tlam. 40Y-Andrê adei Y-Simôn Pêtrôs jing sa čô hlăm dua čô hmư̆ klei Y-Yôhan blŭ anăn leh anăn tui hlue Yêsu. 41Êlâo hĭn ñu duah ayŏng ñu Y-Simôn, leh anăn lač kơ gơ̆, “Hmei ƀuh leh Yang Mêsi” (čiăng lač Yang Krist). 42Ñu atăt ba Y-Simôn kơ Yêsu. Yêsu dlăng kơ gơ̆ leh anăn lač, “Ih jing Y-Simôn anak Y-Yôhan. Arăng srăng pia kơ ih Y-Sêphas” (čiăng lač Pêtrôs).

Yêsu Iêu Y-Philip leh anăn Y-Natanel

43Hruê mgi Yêsu čiăng nao kơ čar Galilê. Ñu tuôm hŏng Y-Philip leh anăn lač kơ gơ̆, “Tui hlue kâo bĕ.” 44Y-Philip jing sa čô mnuih ƀuôn Betsaida, ƀuôn Y-Andrê leh anăn Y-Pêtrôs. 45Y-Philip duah Y-Natanel leh anăn lač kơ gơ̆, “Hmei ƀuh leh Pô Y-Môis čih hưn leh hlăm klei bhiăn, leh anăn Pô anăn phung khua pô hưn êlâo hưn msĕ mơh, jing Yêsu ƀuôn Nasaret, anak Y-Yôsep.” 46Y-Natanel lač kơ ñu, “Mâo mơ̆ mnơ̆ng jăk kbiă hriê mơ̆ng ƀuôn Nasaret?” Y-Philip lač kơ gơ̆, “Hriê dlăng bĕ.” 47Yêsu ƀuh Y-Natanel hriê kơ Ñu, leh anăn Ñu lač kơ gơ̆, “Nĕ anei, sa čô Israel sĭt, hlăm ñu amâo mâo klei wê ôh!” 48Y-Natanel lač kơ Yêsu, “Si ih thâo kral kâo lĕ?” Yêsu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Êlâo Y-Philip iêu ih, êjai ih dôk ti gŭ ana boh hra, kâo ƀuh ih leh.” 49Y-Natanel lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, ih jing Anak Aê Diê! Ih jing Mtao phung Israel!” 50Yêsu lač kơ gơ̆, “Kyua klei kâo lač kâo ƀuh ih dôk ti gŭ ana boh hra anăn hĕ ih đăo? Ih srăng ƀuh lu klei prŏng hĭn kơ anăn.” 51 Leh anăn Yêsu lač kơ gơ̆, “Kâo lač kơ diih klei sĭt nik, diih srăng ƀuh adiê pŏk mdah, leh anăn phung dĭng buăl jăk Aê Diê đĭ leh anăn trŭn ti Anak Mnuih.”