20

Yexus ciaj sawv rov los

(Mth. 28:1-8; Mk. 16:1-8; Lk. 24:1-12)

1Hnub ib thaum sawv ntxov tsis tau pom kev Maivliag Madala tuaj txog ntawm lub qhov ntxa pom tias daim lag zeb uas kaw rooj ntxa raug muab nqa rau ib cag lawm. 2Nws thiaj dhia mus cuag Ximoos Petus thiab cuag dua ib tug thwjtim uas Yexus hlub thiab hais rau ob tug tias, “Luag twb coj tus Tswv lub cev tawm hauv qhov ntxa lawm, thiab peb tsis paub tias luag muab nws coj mus tso rau qhovtwg.” 3Petus thiab tus thwjtim ntawd txawm tawm mus tom lub qhov ntxa. 4Ob tug dhia mus tiamsis tus thwjtim ntawd dhia sai dua Petus thiaj xub mus txog lub qhov ntxa ua ntej. 5Nws nyo xauj mas pom tej ntaub mag nyob hauv tiamsis nws tsis nkag mus rau hauv. 6Ximoos Petus txawm raws qab tuaj txog thiab nws nkag plaws mus rau hauv lub qhov ntxa mas pom tej ntaub mag nyob hauv xwb, 7thiab pom hauv phuam uas Yexus ntoo nyob tsis nrog tej ntaub mag ua ke, tiamsis muab tais cia rau ib cag. 8Ces tus thwjtim uas xub tuaj txog kuj nkag mus rau hauv thiab. Nws pom thiab ntseeg. 9Thaum ntawd ob tug tseem tsis tau nkag siab Vajtswv nqe lus uas hais tias nws yuav ciaj sawv hauv qhov tuag rov los. 10Ces ob tug thwjtim txawm rov qab mus tsev.

Yexus tshwm rau Maivliag Madala pom

(Mth. 28:9-10; Mk. 16:9-11)

11Tiamsis Maivliag tseem sawv nraum lub qhov ntxa quaj. Thaum nws tabtom quaj, nws nyo xauj rau hauv lub qhov ntxa, 12mas pom ob tug tubtxib saum ntuj hnav tsoos dawb paug zaum ntawm lub chaw uas tso Yexus lub cev tuag, ib tug nyob lub chaw ntawm Yexus taubhau, ib tug nyob lub chaw ntawm Yexus kotaw. 13Ob tug tubtxib hais rau Maivliag tias, “Tus pojniam 'e, koj quaj ua dabtsi?” Nws teb ob tug tias, “Vim luag coj kuv tus Tswv mus lawm, kuv tsis paub tias coj mus tso rau qhovtwg.” 14Thaum nws hais li ntawd tag nws tig kiag los pom Yexus sawv ntawd, tiamsis tsis paub tias yog Yexus. 15Yexus hais rau nws tias, “Tus pojniam 'e, koj quaj ua dabtsi? Koj nrhiav leejtwg?” Maivliag xav tias ntshai yog tus uas tu lub vaj ntawd thiaj hais rau nws tias, “Yawg hlob, yog koj coj nws lub cev mus lawm, thov qhia kuv paub tias koj muab nws tso rau qhovtwg, kuv thiaj tau coj nws mus.” 16Yexus hais rau nws tias, “Maivliag 'e.” Maivliag thiaj tig kiag los hais rau nws ua lus Henplais tias, “Lanpauni” uas txhais hais tias xibhwb. 17Yexus hais rau nws tias, “Tsis txhob tuav kuv vim kuv tsis tau nce mus cuag kuv leej Txiv. Koj cia li mus cuag kuv cov kwvtij thiab hais rau lawv tias, ‘Kuv tabtom yuav nce mus cuag kuv leej Txiv thiab nej leej Txiv, mus cuag kuv tus Vajtswv thiab nej tus Vajtswv.’ ” 18Maivliag Madala txawm mus hais rau cov thwjtim tias, “Kuv twb pom tus Tswv lawm,” thiab hais tias tus Tswv hais tej lus ntawd rau nws.

Yexus tshwm rau cov thwjtim pom

(Mth. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49)

19Hnub ib ntawd thaum tsaus ntuj cov thwjtim nyob ua ke thiab kaw qhov rooj cia lawm vim lawv ntshai cov Yudai. Yexus txawm los sawv ntsug tshwm rau hauv lawv nruab nrab thiab hais tias, “Nej cia li nyob kaj siab lug.” 20Thaum nws hais li ntawd tag nws txawm muab nws txhais tes thiab nws sab tav rau lawv saib. Thaum cov thwjtim pom tus Tswv lawm lawv zoo siab xyiv fab. 21Yexus rov hais rau lawv tias, “Cia li nyob kaj siab lug. Leej Txiv txib kuv los li cas, kuv txib nej mus ib yam li ntawd.” 22Thaum nws hais li ntawd tag, nws txawm tshuab pa rau saum lawv thiab hais rau lawv tias, “Cia li txais Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv nawj. 23Yog nej zam leejtwg lub txim, tus ntawd lub txim yuav raug muab daws. Yog nej tsis zam leejtwg lub txim tus ntawd lub txim yuav tsis raug muab daws.”

Yexus thiab Thauma

24Thauma uas hu ua Didoma thiab yog ib tug hauv kaum ob tug thwjtim ntawd tsis nrog lawv nyob rau thaum Yexus tshwm los. 25Lwm tus thwjtim thiaj hais rau nws tias, “Peb twb pom tus Tswv lawm.” Tiamsis Thauma hais rau lawv tias, “Yog kuv tsis pom tej qhov ntsia hlau ntawm nws txhais tes thiab tsis tau muab ntiv tes ntxig rau hauv tej qhov ntsia hlau ntawd thiab tsis tau muab tes ntxig rau hauv tej qhov hmuv ntawm nws sab tav, mas kuv yuav tsis ntseeg li.”
26Thaum dhau yim hnub lawd cov thwjtim nyob ua ke hauv lub tsev ntawd dua thiab Thauma nrog lawv nyob thiab. Qhov rooj kuj kaw tag lawm tiamsis Yexus los sawv hauv lawv nruab nrab thiab hais tias, “Nej cia li nyob kaj siab lug.” 27Nws hais rau Thauma tias, “Muab koj tus ntiv tes ntxig ntawm no thiab saib kuv txhais tes. Cev koj txhais tes ntxig rau hauv kuv sab tav. Tsis txhob ua xyem xyav, cia li ntseeg.” 28Thauma teb nws tias, “Au kuv tus Tswv thiab kuv tus Vajtswv.” 29Yexus hais rau nws tias, “Vim koj pom kuv koj thiaj li ntseeg lov? Cov uas tsis pom kuv tiamsis ntseeg, tau nyob kaj siab lug.”

Phau ntawv no lub ntsiab

30Yexus tau ua dua ntau yam txujci tseem ceeb tab meeg nws cov thwjtim uas tsis tau muab sau cia rau hauv phau ntawv no. 31Tej uas muab sau cia no kuj yog sau kom nej tau ntseeg tias Yexus yog tus Khetos, yog Vajtswv leej Tub. Yog nej ntseeg nej yuav tau txojsia hauv nws lub npe.