21

Brah Yêsu Tâm Mpơl Ta Kơh Dak Mƀŭt Tibêrias

1Jêh nau nây, Brah Yêsu tâm mpơl đŏng Păng nơm ma phung oh mon Păng ta ntŭk kơh dak mƀŭt Tibêrias. Nau Păng tâm mpơl Păng nơm nây pô aơ:
2Geh Y-Simôn Y-Pêtrôs, Y-Thômas bu moh Điđim, Y-Natanel, ƀon Kana n'gor Galilê, phung kon Y-Sêƀêđê jêh ri bar hê oh mon êng gŭ ndrel. 3Y-Simôn Pêtrôs lah ma khân păng: "Gâp hăn seng." Khân păng lah ma păng: "Hên hăn ndrel ma may lĕ." Khân păng dâk jêh ri hao tâm plŭng. Khân păng seng du măng tât ang, ƀiălah mâu geh ka ôh.
4Tât kêng ôi Brah Yêsu gŭ ta kơh dak nây, ƀiălah phung oh mon Păng mâu gĭt năl Păng ôh. 5Pôri Brah Yêsu lah ma păng: "Hơi phung oh mon, mâu hĕ geh ka?" Khân păng plơ̆ lah: "Mâu saơ geh" 6Brah Yêsu lah ma khân păng: "Khân may seng hom pama plŭng nây, mra geh ro ka." Pôri khân păng trŭnh ro jêh ri khân păng mâu dơi đŏt jal ôh, yorlah geh ka âk ngăn.
7Pôri geh oh mon Brah Yêsu rŏng, lah ma Y-Pêtrôs: "Nây jêng Kôranh Brah." Jêh Y-Simôn Pêtrôs hŏ tăng jêh, nây jêng Kôranh Brah, Păng nsoh ao mbâl jêh ri vân êt rse bŭt yorlah păng gŭ săk hưl, păng ntŭp tâm dak. 8Ƀiălah phung oh mon êng hôm gŭ tâm plŭng khân păng vah jêh ri đŏt jal geh bêng ka. Yorlah mâu geh ngai đah kơh ôh, klăp lah tâm bar rhiăng hăt.
9Lah phung oh mon hŏ hao ta kơh, khân păng saơ ta nây geh ŭnh saônh geh nđâp ma ka nđông klơ ŭnh rnga jêh ri ƀănh kapŭng. 10Brah Yêsu lah ma khân păng: "Djôt leo ta aơ hom ka khân may mhe geh nây."
11Pôri Y-Simôn Pêtrôs hao tâm plŭng đŏt jal leo ta kơh, ka bêng nây geh tâm du rhiăng prăm jât ma pe mlâm ka toyh, nđâp lah geh âk ka kđôi lĕ, ƀiălah jal khân păng mâu geh hêk ôh. 12Brah Yêsu lah ma păng: "Văch ta aơ sa, "mâu geh du huê tâm phung khân păng janh ôp: "Mbu may jêng?" Yorlah khân păng gĭt jêh păng jêng Brah Yêsu. 13Brah Yêsu hăn dăch, sŏk kapŭng ăn ma khân păng jêh ri nđâp ma ka tâm ban lĕ. 14Rnôk nây hŏ pe tơ̆ ma aơ jêh Brah Yêsu tâm mpơl Păng nơm ma phung oh mon Păng ntơm bơh Păng dâk rêh đŏng tă bơh khĭt.
15Lah jêh khân păng sa, Brah Yêsu ôp ma Y-Simôn Pêtrôs: "Ơ Y-Simôn Pêtrôs kon Y-Yônas, may rŏng ma gâp âk lơn ma phung aơ lĕ?" Păng plơ̆ lah ma Brah Yêsu: "Ơ Kôranh Brah ơi, may gĭt jêh gâp rŏng ma may." Brah Yêsu lah ma păng: "Chiăp hom phung kon biăp gâp."
16Brah Yêsu lah đŏng ma păng rơh bar: "Y-Simôn kon Y-Yônas, may rŏng lĕ ma gâp?" Y-Pêtrôs plơ̆ lah: "Ơ Kôranh Brah ơi, may gĭt jêh gâp rŏng ma may." Brah Yêsu lah ma păng: "Chiăp hom phung biăp gâp."
17Brah Yêsu lah đŏng ma păng rơh pe: "Y-Simôn kon Y-Yônas, may rŏng lĕ ma gâp?" Y-Pêtrôs rngot yor Brah Yêsu ôp păng tât pe tơ̆: "May rŏng lĕ ma gâp?" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Ơ Kôranh Brah ơi, may gĭt lĕ rngôch ndơ, may gĭt jêh gâp rŏng ma may." Brah Yêsu lah ma păng: "Chiăp hom phung biăp gâp. 18Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma may, dôl may hôm ndăm may êt rse bŭt may. Jêh ri njŭn leo may ta ntŭk may mâu ŭch hăn ôh." 19Brah Yêsu lah nau nây gay ma tâm mpơl mâm nau Y-Pêtrôs mra khĭt ŭch ăn nau chrêk rmah ma Brah Ndu. Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây păng lah: "Tĭng ndô̆ gâp!"
20Y-Pêtrôs n'gĭl uănh saơ du huê oh mon Brah Yêsu rŏng văch tĭng ndô̆ khân păng, jêng nơm nsing ta ntang ntơh Brah Yêsu dôl khân păng gŭ nhêt sa jêh ri ôp: "Ơ Kôranh Brah, mbu bunuyh mra ƀư rlăng ma may?" 21Lah saơ bunuyh nây, Y-Pêtrôs ôp Brah Yêsu: "Ơ Kôranh Brah, bi bunuyh aơ moh nau mra tât ma păng?" 22Brah Yêsu lah ma păng: "Lah gâp ŭch păng gŭ rêh tât gâp plơ̆ văch, mpa khlay nau nây ma may? Ăn may tĭng ndô̆ gâp." 23Pôri nau nây bu tăng tâm phung oh nâu ma oh mon nây mâu mra khĭt ôh, ƀiălah Brah Yêsu mâu mâp lah ôh ma Y-Pêtrôs oh mon nây mâu mra khĭt ôh, ƀiălah Brah Yêsu lah: "Lah gâp ŭch ma păng gŭ rêh tât gâp plơ̆ văch, mpa khlay nau nây ma may?"
24Oh mon nây, mbơh lĕ nau aơ jêh ri păng hŏ nchih ôbăl jêh, jêh ri he gĭt ma nau păng mbơh jêng nau ngăn. 25Jêh ri geh âk nau êng đŏng Brah Yêsu hŏ ƀư jêh, lah bu nchih lĕ rngôch nau Păng ƀư nây gâp mĭn nđâp lĕ neh ntu mâu dơi tŏng ôh ntŭk ma prăp ndrom samƀŭt bu nchih.