21

Yexus tshwm rau xya tus thwjtim

1Dhau ntawd los Yexus rov tshwm rau cov thwjtim pom ntawm ntug Hiavtxwv Thinpela. Yexus tshwm los li no. 2Ximoos Petus, thiab Thauma uas hu ua Ntxaib thiab Nathana‑ee uas nyob lub zos Khana xeev Kalilais, thiab Xenpedi ob tug tub thiab dua ob tug thwjtim lawv tabtom nyob ua ke. 3Ximoos Petus hais rau lawv tias, “Kuv yuav mus muab ntses.” Lawv hais rau nws tias, “Peb yuav nrog koj mus thiab.” Ces lawv txawm nce nkoj mus, tiamsis hmo ntawd lawv muab tsis tau ntses kiag li.
4Thaum kaj ntug txoog, Yexus los sawv ntawm ntug nqhuab, tiamsis cov thwjtim tsis paub tias yog Yexus. 5Yexus hais rau lawv tias, “Cov menyuam 'e, nej puas tau ntses os?” Lawv teb nws tias, “Tsis tau li.” 6Nws hais rau lawv tias, “Cia li ntaus vas rau ntawm lub nkoj sab xis mas yuav tau ntses.” Lawv thiaj ntaus ib vag rau hauv, tau ntses ntau kawg rub tsis taus lub vas los. 7Tus thwjtim uas Yexus hlub hais rau Petus tias, “Tus ntawd yog tus Tswv.” Thaum Petus hnov tias yog tus Tswv, nws txawm khaws nkaus tsho los hnav vim yog nws twb hle tsho lawm mas caws qia rau hauv hiavtxwv. 8Lwm tus thwjtim caij lub nkoj los thiab rub lub vas uas ntses puv nkaus los rau qhov lawv nyob tsis deb ntawm ntug kwvlam tsib caug daj.
9Thaum lawv nce los rau saum ntug nqhuab lawv pom muaj ib cub thee muaj ntses ci rau saum thiab muaj ncuav. 10Yexus hais rau lawv tias, “Muab cov ntses uas nyuam qhuav ntaus tau ib txhia los thiab.” 11Ximoos Petus txawm nce rau hauv nkoj rub lub vas rau saum ntug. Lub vas ntawd muaj cov ntses loj loj puv nkaus, muaj ib puas tsib caug peb tus. Txawm yog muaj ntau li ntawd los lub vas tsis ntuag. 12Yexus hais rau lawv tias, “Los noj tshais.” Cov thwjtim tsis muaj leejtwg kav nug nws tias, “Koj yog leejtwg?” Lawv yeej paub tias yog tus Tswv. 13Yexus los muab ncuav cev rau lawv thiab muab ntses rau lawv. 14No yog zaum peb uas Yexus tshwm rau cov thwjtim pom tom qab uas nws raug tsa hauv qhov tuag rov los.

Yexus thiab Petus

15Thaum lawv noj tshais tag Yexus hais rau Ximoos Petus tias, “Yauhas tus tub Ximoos 'e, koj hlub kuv heev dua lawv cov no lov?” Petus teb nws tias, “Yog los maj, tus Tswv. Koj paub tias kuv nyiam koj.” Yexus hais rau nws tias, “Cia li yug kuv cov menyuam yaj.” 16Yexus hais dua zaum ob rau nws tias, “Yauhas tus tub Ximoos 'e, koj hlub kuv lov?” Petus teb nws tias, “Yog los maj, tus Tswv. Koj yeej paub tias kuv nyiam koj.” Yexus hais rau nws tias, “Cia li saib xyuas kuv cov yaj.” 17Yexus hais rau nws zaum peb tias, “Yauhas tus tub Ximoos 'e, koj nyiam kuv lov?” Petus ntxhov siab rau qhov uas Yexus hais rau nws zaum peb tias, “Koj nyiam kuv lov?” nws txawm hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, koj yeej paub txhua yam huvsi, koj paub tias kuv nyiam koj.” Yexus hais rau nws tias, “Cia li yug kuv cov yaj. 18Kuv hais tseeb rau koj tias, thaum koj tseem hluas koj sia siv khov kho ntawm duav thiab koj mus qhovtwg los mus raws li koj xav mus. Tiamsis thaum koj laus lawd koj yuav tsa tes thiab yuav muaj lwm tus tuaj kho siv rau koj sia ntawm duav thiab coj koj mus qhov chaw uas koj tsis xav mus.” 19Yexus hais li no kuj yog nws qhia tias Petus yuav tuag li cas thiaj ua rau Vajtswv tau koob meej. Thaum hais li ntawd tag, Yexus hais rau Petus tias, “Cia li raws kuv qab los.”

Yexus thiab tus thwjtim uas nws hlub

20Petus tig los pom tus thwjtim uas Yexus hlub raws qab los, yog tus uas pheeb ze Yexus rau thaum noj mov es nug hais tias, “Tus Tswv tus uas yuav fav xeeb rau koj yog leejtwg?” 21Thaum Petus pom tus thwjtim ntawd Petus txawm hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, tus no nev yuav ua li cas?” 22Yexus hais rau nws tias, “Yog kuv xav cia nws nyob mus txog thaum kuv rov los, los yuav nki txog koj dabtsi? Koj cia li raws kuv qab los.” 23Vim li ntawd lo lus uas hais tias tus thwjtim ntawd yuav tsis tuag thiaj li ncha mus thoob plaws cov kwvtij. Tiamsis Yexus tsis tau hais rau nws tias tus thwjtim ntawd yuav tsis tuag, tiamsis hais tias, “Yog kuv xav cia nws nyob mus txog thaum kuv rov los, yuav nki txog koj dabtsi?”
24Tus thwjtim no yog tus uas ua timkhawv rau tej xwm txheej no thiab yog tus uas sau tej no cia. Thiab peb paub tias nws tej lus timkhawv muaj tseeb tiag. 25Tseem muaj dua ntau yam uas Yexus tau ua. Yog muab txhua yam sau tag huvsi, kuv xav tias txawm yog lub ntiajteb los yuav tsis muaj chaw txaus rau tej phau ntawv uas sau ntawd.