21

Yexus Los Tshwm rau Xya Leej Thwjtim Pom

1Tom qab ntawd, Yexus rov los tshwm rau nws cov thwjtim pom nram ntug Hiavtxwv Tinpelias; thiab qhov uas nws los tshwm rau lawv pom muaj li no. 2Ximoos Petus, Thaumas (tus uas muaj dua ib lub npe hu ua Ntxaib), Nathana-ees (tus uas nyob hauv lub zos Kanas pem lub xeev Kalilais), Xenpedais ob tug tub thiab muaj dua ob tug ntawm Yexus cov thwjtim tuaj nyob ua ke. 3Ximoos Petus hais rau cov thwjtim ntawd hais tias, “Kuv yuav mus ntaus ntses.”
 Lawv hais rau Petus hais tias, “Peb yuav nrog koj mus thiab.” Lawv txawm nce rau hauv nkoj; hmo ntawd lawv ntaus ntses ib hmo tiamsis tsis tau ib tug ntses li.
4Thaum kaj ntug txoog, Yexus los sawv tim ntug dej, tiamsis cov thwjtim tsis paub hais tias yog Yexus. 5Yexus nug lawv hais tias, “Cov hluas, nej ntaus tsis tau ntses li los?”
 Lawv teb hais tias, “Ntaus tsis tau ib tug li.”
6Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li ntaus nej lub vas rau ntawm lub nkoj sabxis rau hauv thiaj yuav tau ntses.” Yog li ntawd, lawv txawm muab lub vas ntaus rau hauv thiab lub vas mag tau ntses ntau heev; lawv rub tsis taus lub vas los rau hauv nkoj li.
7Tus thwjtim uas Yexus hlub hais rau Petus hais tias, “Tus sawv tid yog peb tus Tswv ntag los sav!” Thaum Petus hnov dheev hais tias peb tus Tswv, Petus txawm muab nws lub tsho ntev los hnav, (rau qhov nws muab hle lawm) nws txawm dhia rau hauv hiavtxwv. 8Cov thwjtim uas tseem nyob hauv lub nkoj, lawv nquam lub nkoj thiab rub lub vas uas mag ntses puv nkaus los rau ntawm ntug dej, rau qhov lawv nyob tsis deb ntawm ntug dej kwvlam li tsib caug daj xwb. 9Thaum lawv mus txog tim ntug lawm, lawv pom ib cub thee cig ntsaj thuav muaj ntses thiab ncuav ci nyob saum cub thee ntawd. 10Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li nqa cov ntses uas nej nyuam qhuav ntaus tau tus puav los ntawm no.”
11Ximoos Petus nce rau hauv lub nkoj rub lub vas uas mag tau ntses puv nkaus ntawd los rau tim ntug; cov ntses loj uas lawv ntaus tau ntawd muaj ib puas tsib caug peb tug; txawm yog mag tau ntses ntau npaum li ntawd los lub vas tsis ntuag ib qho li. 12Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej cia li los noj tshais.” Cov thwjtim tsis muaj ib tug muaj cuabkav nug Yexus hais tias, “Koj yog leejtwg?” rau qhov lawv paub hais tias nws yog lawv tus Tswv. 13Yog li ntawd, Yexus txawm mus muab ncuav thiab muab ntses los faib rau lawv noj.
14Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, nws los tshwm rau cov thwjtim pom peb zaug rau zaum no.

Yexus thiab Petus

15Thaum lawv noj tshais tas lawm, Yexus hais rau Ximoos Petus hais tias, “Ximoos Yauhas tus tub, koj hlub kuv tshaj lawv cov no los?”
 Ximoos teb Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj yeej paub hais tias kuv hlub koj.”
 Yexus hais rau Ximoos hais tias, “Koj cia li yug kuv cov menyuam yaj.”
16Yexus rov hais dua zaum ob hais tias, “Ximoos Yauhas tus tub, koj puas hlub kuv?”
 Ximoos teb Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj yeej paub hais tias kuv hlub koj.”
 Yexus hais rau Ximoos hais tias, “Koj cia li yug kuv pab yaj.”
17Yexus rov hais dua zaum peb hais tias, “Ximoos Yauhas tus tub, koj puas hlub kuv?”
 Petus nyuaj siab heev rau qhov Yexus nug Petus peb zaug hais tias, “Koj puas hlub kuv?” Petus txawm hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj yeej paub ib puas tsav yam huv tibsi; koj yeej paub hais tias kuv hlub koj.”
 Yexus hais rau Petus hais tias, “Koj cia li yug kuv pab yaj.
18Kuv qhia tseeb rau koj hais tias thaum koj tseem hluas koj xav mus qhov twg, koj cia li tu cev zoj zeeg mus xwb. Tiamsis thaum koj laus lawm, koj yuav xyab tes rau luag khi thiab luag yuav coj koj mus rau qhov chaw uas koj tsis xav mus.” 19(Yexus hais li ntawd yog Yexus hais tias Petus yuav tuag li cas thiaj ua rau Vajtswv tau koob meej.) Yexus hais rau Petus hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus.”

Yexus thiab Tus Thwjtim uas Yexus Hlub

20Petus tig los pom tus thwjtim uas Yexus hlub nyob tom nkawd qab; nws yog tus uas txav los rau ntawm Yexus thaum lawv noj hmo thiab nug hais tias, “Tus Tswv, leejtwg yog tus uas yuav ntxeev siab rau koj?” 21Thaum Petus pom tus thwjtim ntawd, Petus nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, ua li tus txivneej no ne, ho yuav zoo li cas?”
22Yexus teb Petus hais tias, “Yog kuv cia nws nyob mus txog hnub uas kuv rov qab los yeej tsis ua li cas rau koj. Koj cia li nrog kuv mus!”
23Zaj ntawd nrov ncha mus thoob plaws rau tej neeg sawvdaws hais tias tus thwjtim ntawd yuav tsis tuag. Tiamsis Yexus tsis tau hais tias tus thwjtim ntawd yuav tsis tuag; Yexus hais tias, “Yog kuv cia nws nyob mus txog hnub uas kuv rov qab los yeej tsis ua li cas rau koj?”
24Tus thwjtim ntawd yog tus uas hais tej lus no thiab muab sau tseg rau hauv ntawv; thiab peb paub hais tias tej lus uas nws hais yeej muaj tseeb.

Cov Lus Xaus

25Tseem muaj ntau yam uas Yexus tau ua tas los lawm. Yog yuav muab tej ntawd sau tseg huv tibsi rau hauv ntawv, kuv xav hais tias lub ntiajteb no yuav tsis muaj chaw txaus ntim tej ntawv ntawd.