21

Yesu Hinc Bun Siec Dauh Sai-Gorx Buatc

1Naaiv deix sic cuotv liuz, Yesu yiem Ti^mbe^lietv Koiv-Dorn hlen aengx hinc nzunc bun ninh nyei sai-gorx mbuo buatc. Jauv-louc se hnangv naaiv. 2Maaih Simon Bide caux Tomatv, dongh mienh heuc Sung-Gu'nguaaz wuov dauh, maaih yiem Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz wuov dauh Naa^taa^naa^en, caux Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, aengx ganh maaih i dauh sai-gorx caux jienv yiem wuov.
3Simon Bide gorngv mbuox wuov deix, “Yie mingh borngz mbiauz.”
 Wuov deix gorngv, “Yie mbuo caux meih mingh oc.” Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv mingh aqv. Mv baac ninh mbuo ziangh muonz borngz yaac borngz maiv duqv haaix nyungc.
4Zoux gau, lungh mbiouz-mbiouz njang nyei ziangh hoc, Yesu souv jienv wuov koiv-hlen mv baac sai-gorx mbuo zieqv maiv duqv se Yesu. 5Yesu ziouc naaic ninh mbuo, “Gorx-youz aac, duqv deix mbiauz nyei fai?”
 Ninh mbuo dau, “Maiv duqv oc.”
6Yesu mbuox ninh mbuo, “Borngz mungz njiec mbiaauc maengx nzangv-hlen ziouc duqv mbiauz aqv.” Ninh mbuo ziouc borngz mungz njiec, duqv mbiauz camv haic, siou zungv maiv dongz faaux nzangv.
7Dongh Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx gorngv mbuox Bide. “Ov, naaic Ziouv niaa!” Simon Bide yietv haiz gorngv se Ziouv, ninh ziouc zorqv ga'nyiec wuov yiemc lui buix jienv, (weic zuqc ninh jaiv nqoi lui mi'aqv) ziouc biu njiec wuom. 8Aengx maaih wuov deix sai-gorx nzaeng jienv nzangv tor jienv maaih mbiauz buangv nyei mungz cuotv wuom-hlen, weic zuqc leih wuov mbienx maiv nangc go. Nziex maaih hmz ziepc zamh nyei dorngx mv bei. 9Cuotv nzangv daaih faaux mbienx buatc maaih guaax taanx nyei douz. Maaih mbiauz ziqv jienv wuov yaac maaih njuov. 10Yesu mbuox ninh mbuo, “Zorqv deix a'jang meih mbuo borngz nyei mbiauz daaih oc.” 11Bide ziouc bieqc nzangv, tor mungz faaux mbienx daaih. Domh mbiauz buangv mungz gu'nyuoz, yietc zungv maaih yietc baeqv hmz ziepc faam dauh. Mbiauz ndongc naaic camv mv baac mungz yaac maiv huv.
12Yesu mbuox sai-gorx mbuo, “Daaih nyanc lungh ndorm aqv.” Ninh mbuo maiv maaih yietc dauh gaamv naaic, “Meih dongh haaix dauh?” Weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv se dongh Ziouv. 13Yesu ziouc zorqv njuov daaih bun ninh mbuo, yaac fih hnangv nyei zorqv mbiauz daaih bun ninh mbuo nyanc.
14Naaiv nzunc se dongh Yesu daic mingh aengx nangh daaih hinc cuotv bun sai-gorx mbuo buatc nyei da'faam nzunc.

Yesu Heuc Bide Tengx Ninh Goux Ba'gi Yungh

15Nyanc liuz lungh ndorm, Yesu gorngv mbuox Simon Bide, “Yo^han nyei dorn, Simon aah! Meih za'gengh hnamv yie gauh camv naaiv deix fai?”
 Bide dau, “Ziouv aah! Yie hnamv nyei lorqc. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei.”
 Yesu gorngv mbuox ninh, “Meih yungz yie nyei ba'gi yungh dorn oc.”
16Yesu aengx naaic da'nyeic nzunc, “Yo^han nyei dorn, Simon, aah! Meih za'gengh hnamv yie nyei fai?”
 Simon dau, “Ziouv aah! Hnamv nyei lorqc. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei.”
 Yesu gorngv mbuox ninh, “Goux longx yie nyei ba'gi yungh oc.”
17Yesu aengx naaic da'faam nzunc, “Yo^han nyei dorn, Simon aah! Meih hnamv yie nyei fai?”
 Yesu naaic taux da'faam nzunc, “Meih hnamv yie nyei fai?” Bide ziouc haiz hnyouv mun haic. Ninh gorngv, “Ziouv aah! Meih hiuv duqv maanc sic. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei.” Yesu mbuox ninh, “Goux longx yie nyei ba'gi yungh oc.
18Yie gorngv zien mbuox meih, meih lunx wuov zanc meih ganh zorng sin sai houx-hlaang sueih eix bieqc cuotv. Taux meih gox daaih, meih oix zuqc sung buoz bun mienh tengx meih sai houx-hlaang dorh meih mingh dongh meih maiv oix mingh nyei dorngx.” 19Yesu hnangv naaic gorngv weic bun cing Bide oix hnangv haaix nor daic bun mienh taaih Tin-Hungh. Yesu aengx gorngv mbuox Bide, “Meih gan yie oc.”

Yesu Gorngv Taux Ninh Hnamv Wuov Dauh Sai-Gorx

20Bide huin nzuonx buatc Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx gan jienv ninh mbuo daaih. Naaiv dauh sai-gorx se dongh ninh mbuo nyanc wuov donx hnaangx nyei ziangh hoc ndeng mingh fatv naaic Yesu, “Ziouv aac, oix maaic meih wuov dauh se haaix dauh?” 21Bide buatc ninh ziouc naaic Yesu, “Ziouv aah! Naaiv dauh ni? Oix hnangv haaix nor?”
22Yesu gorngv mbuox ninh, “Se gorngv yie bun ninh yiem taux yie aengx daaih wuov zanc, naaiv maaih haaix nyungc guen zuqc meih? Meih gunv gan yie maah!” 23Weic naaiv maaih waac sing buangv gan Yesu nyei gorx-muoc, ninh mbuo ziouc laaic naaiv dauh sai-gorx maiv daic, mv baac Yesu maiv zeiz gorngv ninh maiv daic. Ninh gorngv, “Se gorngv yie bun ninh yiem taux yie daaih wuov zanc, naaiv maaih haaix nyungc guen zuqc meih?”
24Naaiv dauh sai-gorx zoux zorng-zengx gorngv taux naaiv deix sic. Yaac dongh naaiv dauh sai-gorx fiev jienv naaiv deix sic. Yie mbuo yaac hiuv duqv ninh zoux nyei zorng-zengx se zien nyei.

Setv Mueiz Waac

25Yesu zoux nyei sic corc maaih camv haic. Se gorngv nyungc-nyungc fiev duqv nzengc, yie hnamv daaih baamh gen zungv maiv maaih dorngx dapv duqv njiec naaiv deix sou.