21

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ Tơjuh Čô Ƀing Ding Kơna

1Tơdơi kơ anŭn, Yêsu pơƀuh rai dơ̆ng kơ ƀing ding kơna Ñu jĕ ƀơi Dơnao Tiberias. Tơlơi anŭn hơmâo truh laih tui anai: 2Simôn Pêtrôs, Thômas, ăt jing Didumos mơ̆n, Nathanael mơ̆ng plei Kana kwar Galilê, ƀing ană đah rơkơi Zebedai hrŏm hăng dua čô ding kơna pơkŏn hyu hrŏm hơbĭt. 3Simôn Pêtrôs laĭ hăng ƀing gơñu tui anai, “Kâo či nao trah akan.” Laih anŭn ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ăt či nao hăng ih mơ̆n.” Tui anŭn, ƀing gơñu trŭn nao amăng sŏng yơh, samơ̆ amăng abih mlam anŭn ƀing gơñu ƀu hơmâo trah djơ̆ hơget gĕt ôh.
4Ƀơi mơguah ưm, Yêsu dŏ dơ̆ng ƀơi ha̱ng ia, samơ̆ ƀing ding kơna anŭn ƀu thâo kơnăl ôh anŭn jing Yêsu.
5Yêsu iâu nao pơ ƀing gơñu tui anai, “Ơ ƀing gơyut hơi, ƀing gih trah hơmâo akan mơ̆?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu hơmâo ôh.”
6Yêsu pơđar kơ ƀing gơñu tui anai, “Trah trŭn bĕ hơñuăl gih ƀơi gah hơnuă kơ sŏng gih laih anŭn ƀing gih či trah hơmâo akan yơh.” Tơdang ƀing gơñu glŏm trŭn hơñuăl gơñu, ƀing gơñu ƀu anăm dui đĭ hơñuăl ôh yuakơ hơmâo lu akan biă mă.
7Giŏng anŭn, pô ding kơna Yêsu khăp anŭn laĭ hăng Pêtrôs tui anai, “Anŭn jing Khua Yang!” Tơdang Pêtrôs hơmư̆ pô ding kơna anŭn laĭ, “Anŭn jing Khua Yang,” ñu mă ao phyung sŏm hĭ drơi ñu, yuakơ ñu hơmâo tŏh hĭ laih hlâo kơ anŭn, laih anŭn kơdâo trŭn amăng ia luai nao pơ ha̱ng yơh. 8Ƀing ding kơna pơkŏn waih sŏng đuaĭ tui, đŏh ba hơñuăl bă hăng akan yuakơ sŏng gơñu ƀu dŏ ataih ôh mơ̆ng ha̱ng kơplăh wăh kơnơ̆ng dua-rơtuh haih đôč. 9Tơdang ƀing gơñu truh pơ ha̱ng laih, ƀing gơñu ƀuh pơ anŭn hơmâo apui hơdăng, hơmâo sa drơi akan prŏng ƀơi hơdăng anŭn laih anŭn đơđa ƀañ tơpŭng.
10Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ba rai bĕ đơđa akan ƀing gih phrâo trah hơmâo laih pơ anŭn.”
11Simôn Pêtrôs đĭ nao pơ sŏng laih anŭn dui ba hơñuăl anŭn pơ ha̱ng ia. Hơñuăl anŭn bă hăng akan laih anŭn hơmâo sa-rơtuh rơmapluh-klâo drơi akan prŏng, wơ̆t tơdah hơmâo akan lu samơ̆ hơñuăl anŭn ƀu tơĭ hĭ ôh. 12Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Rai ƀơ̆ng mơguah bĕ.” Samơ̆ ƀu hơmâo ding kơna pă ôh khĭn tơña kơ Ñu tui anai, “Hlơi Ih jing lĕ?” Ƀing gơñu thâo sĭt anŭn jing Yêsu yơh. 13Yêsu rai mă ƀañ tơpŭng anŭn hăng pha brơi kơ ƀing gơñu wơ̆t akan mơ̆n. 14Anŭn jing tal klâo Yêsu pơƀuh rai kơ ƀing ding kơna Ñu tơdơi kơ Ñu hơdip glaĭ tơdơi kơ Ñu djai laih.

Yêsu Pơhiăp Kơđŏm Kơ Pêtrôs

15Tơdang ƀing gơñu ƀơ̆ng giŏng laih, Yêsu tơña kơ Simôn Pêtrôs tui anai, “Ơ Simôn ană Yôhan hơi, ih khăp sĭt kơ Kâo hloh kơ ƀing mơnuih anai khăp kơ Kâo mơ̆?”
 Pêtrôs laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt yơh, Ơ Khua Yang, Ih thâo kâo khăp kơ Ih.”
 Yêsu laĭ tui anai, “Răk wai bĕ ƀing đuaĭ tui Kâo jing ƀing kar hăng khul ană triu.”
16Yêsu tơña dơ̆ng tui anai, “Ơ Simôn ană Yôhan hơi, ih khăp sĭt kơ Kâo mơ̆?”
 Pêtrôs laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt yơh, Ơ Khua Yang, Ih thâo kâo khăp kơ Ih.”
 Yêsu pơhiăp tui anai, “Răk wai bĕ ƀing đuaĭ tui Kâo jing ƀing kar hăng tơpul triu.”
17Tal klâo dơ̆ng Yêsu tơña kơ gơ̆ tui anai, “Ơ Simôn ană Yôhan hơi, ih khăp kơ Kâo mơ̆?”
 Pêtrôs ruă pran yơh yuakơ Yêsu tơña kơ ñu truh pơ klâo wơ̆t tui anai, “Ih khăp kơ Kâo mơ̆?” Ñu laĭ glaĭ, “Ơ Khua Yang ăh, Ih thâo abih bang tơlơi, Ih thâo kâo khăp kơ Ih yơh.”
 Yêsu laĭ tui anai, “Răk wai bĕ ƀing đuaĭ tui Kâo jing ƀing kar hăng triu.
18Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ih, tơdang ih dŏ hlak ai, ih buh hơô ih pô laih anŭn nao pơ anih pă ih kiăng yơh, samơ̆ tơdang ih tha laih, ih či yơr tơbiă tơngan ih, arăng či buh hơô brơi kơ ih laih anŭn dui ba ih pơ anih ih pô ƀu kiăng nao ôh.” 19Yêsu laĭ tơlơi anŭn kiăng kơčrâo kơ tơlơi djai hiư̆m pă Pêtrôs či djai kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Ơi Adai. Giŏng anŭn, Ñu laĭ kơ Pêtrôs tui anai, “Đuaĭ tui kâo bĕ!”
20Pêtrôs wir glaĭ laih anŭn ñu ƀuh pô ding kơna Yêsu khăp đuaĭ tui ƀing gơñu. Hlâo kơ anŭn, pô ding kơna anŭn jing pô hơmâo ăh ƀơi jĕ Yêsu tơdang ƀing gơñu dŏ ƀơi anih ƀơ̆ng pơgop hăng hơmâo laĭ laih tui anai, “Ơ Khua ăh, hlơi pô či pơblư̆ hĭ Ih lĕ?” 21Tơdang Pêtrôs ƀuh pô ding kơna anŭn, ñu tơña kơ Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, bơ kơ pô anai, hiư̆m pă ñu či djai lĕ?”
22Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah Kâo kiăng kơ ñu dŏ hơdip truh hrơi Kâo či rai dơ̆ng, tơlơi anŭn ƀu tĕk djơ̆ kơ ih ôh. Bơ kơ ih, đuaĭ tui kâo bĕ!” 23Yuakơ tơlơi anŭn yơh, hơmâo tơlơi pơhing hyu amăng ƀing ding kơna gơñu kơ tơlơi pô ding kơna anŭn ƀu či djai dơ̆ng tah. Samơ̆ Yêsu ƀu laĭ ôh kơ tơlơi ñu ƀu či djai dơ̆ng tah, samơ̆ Ñu kơnơ̆ng laĭ tui anai, “Tơdah Kâo kiăng kơ ñu dŏ hơdip truh hrơi Kâo rai dơ̆ng, tơlơi anŭn ƀu tĕk djơ̆ kơ ih ôh!”
24Kâo, Yôhan, jing ding kơna anŭn, jing pô hơmâo ƀuh hăng čih pioh laih hơdôm tơlơi anŭn. Ƀing gơmơi, jing ƀing kŏng tha, thâo krăn sĭt kơ tơlơi kâo, Yôhan, hơmâo čih laih tơlơi anŭn jing sĭt.
25Yêsu ăt hơmâo ngă laih lu mơta tơlơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. Tơdah arăng čih pioh rĭm mơta tơlơi Yêsu ngă anŭn, kâo, jing Yôhan, pơmĭn wơ̆t tơdah abih bang lŏn tơnah anai ăt ƀu či hơmâo djŏp anih pioh mơ̆n kiăng kơ pioh hơdôm sŏp hră arăng dưi čih pioh kơ hơdôm tơlơi anŭn.