2

Ua tshoob hauv lub zos Khana

1Tau peb hnub muaj tshoob hauv lub zos Khana hauv lub xeev Kalilais, Yexus niam kuj nyob ntawd. 2Lawv kuj hu Yexus thiab nws cov thwjtim mus noj tshoob. 3Thaum cawv txiv hmab tag lawm, Yexus niam hais rau Yexus tias, “Lawv tsis muaj cawv txiv hmab lawm.” 4Yexus hais rau nws tias, “Tus pojniam 'e, koj thab hais ua dabtsi? Tsis tau txog kuv sijhawm.” 5Yexus niam txawm hais rau cov tub qhe tias, “Cia li ua raws li nws hais nawj.” 6Muaj rau lub hub zeb nyob ntawd rau dej siv ua kevcai ntxuav raws li cov Yudai tej kevcai, ib lub hub rau kwvlam yim caum lossis ib puas lib. 7Yexus txawm hais rau cov tub qhe tias, “Cia li ntaus dej kom puv nkaus cov hub ntawd.” Ces lawv txawm ntaus dej puv nkaus txhua lub ncauj hub. 8Yexus hais rau lawv tias, “Cia li ntaus nqa mus rau tus kavxwm.” Lawv txawm nqa mus. 9Thaum tus kavxwm sim cov dej uas txia ua cawv txiv hmab lawm thiab tsis paub tias coj qhovtwg los, tiamsis cov tub qhe uas ntaus cov dej ntawd paub, tus kavxwm txawm hu tus nraug vauv los, 10thiab hais rau nws tias, “Txhua tus yeej muab cov thawj cawv txiv hmab los haus ua ntej, mas thaum haus ntau lawd mam li muab cov tw cawv txiv hmab los. Tiamsis koj muab cov thawj cawv txiv hmab khaws cia txog tav no.” 11Thawj zaug txujci tseem ceeb no Yexus ua ntawm lub zos Khana hauv lub xeev Kalilais, thiab ua nws lub hwjchim ci ntsa iab tshwm los. Yexus cov thwjtim kuj ntseeg nws.
12Dhau ntawd Yexus thiab nws niam nws cov kwv thiab nws cov thwjtim sawvdaws mus rau hauv lub moos Khapena‑u thiab so ob peb hnub qhov ntawd.

Yexus ntxuav lub tuam tsev

(Mth. 21:12-13; Mk. 11:15-17; Lk. 19:45-46)

13Thaum yuav txog cov Yudai ua kevcai Hla Dhau, Yexus txawm mus rau nram Yeluxalees. 14Nws pom cov uas muag nyuj muag yaj muag nquab thiab pom cov uas pauv nyiaj zaum rooj pauv nyiaj ntawm lub tuam tsev. 15Nws txawm muab hlua ua ib tug nplawm ntiab cov neeg ntawd sawvdaws thiab tej yaj tej nyuj huvsi tawm ntawm lub tuam tsev mus, thiab nws xyeeb pes hlo cov uas pauv nyiaj tej nyiaj thiab muab lawv tej rooj pauv nyiaj ntxeev pov tseg. 16Nws hais rau cov uas muag nquab tias, “Cia li coj tej no tawm mus, tsis txhob muab kuv leej Txiv lub tuam tsev ua chaw ua lag ua luam.” 17Yexus cov thwjtim nco dheev txog tej lus uas sau cia tias,
  “Kuv kub siab lug rau koj lub tuam tsev
   kawg dag kawg zog.”
18Cov Yudai txawm hais rau nws tias, “Koj yuav ua txujci tseem ceeb dabtsi rau peb pom tias koj muaj cai ua tau tej no?” 19Yexus teb lawv tias, “Yog muab lub tuam tsev no ua puam tsuaj tag, peb hnub xwb kuv yuav rov muab tsa tau.” 20Cov Yudai txawm hais tias, “Lub tuam tsev no lawv ua tau plaub caug rau xyoo es peb hnub xwb koj yuav tsa tau dua tshiab lov?” 21Tiamsis lub tuam tsev uas Yexus hais txog ntawd yog hais txog nws lub cev. 22Vim li ntawd thaum Yexus raug muab tsa sawv hauv qhov tuag rov los lawd, cov thwjtim thiaj nco dheev tias nws tau hais li ntawd. Mas lawv thiaj ntseeg Vajtswv txojlus thiab tej lus uas Yexus hais ntawd.

Yexus paub txhua tus

23Thaum Yexus nyob hauv Yeluxalees rau ncua sijhawm uas ua kevcai Hla Dhau ntawd, muaj neeg coob los ntseeg nws vim lawv pom tej txujci tseem ceeb uas nws ua. 24Tiamsis Yexus tsis tso siab rau lawv, rau qhov nws yeej paub neeg txhua tus, 25thiab nws tsis cheem tsum leejtwg ua timkhawv txog neeg rau nws, rau qhov nws yeej paub tej uas nyob hauv neeg lub siab.