5

Kho mob ntawm lub pas dej

1Dhau ntawd txog ib lub caij uas cov Yudai ua kevcai, Yexus txawm mus rau nram Yeluxalees. 2Ntawm Rooj Loog Yaj hauv Yeluxalees muaj ib lub pas dej uas lus Henplais hu tias Npexatha, muaj tsib lub tsev so nraim tshav. 3Hauv tej tsev ntawd muaj neeg mob pw coob coob, tus dig muag, tus ceg tawv thiab tus tuag tes tyag taw muaj tag huvsi. 5Muaj ib tug yawg mob tau peb caug yim xyoo los lawm nyob qhov ntawd. 6Thaum Yexus pom nws thiab paub tias nws pw ntawd ntev los lawm, Yexus txawm hais rau nws tias, “Koj puas xav zoo kiag?” 7Tus yawg mob ntawd teb Yexus tias, “Yawg hlob, thaum dej tabtom ntas, tsis muaj leejtwg muab kuv raus rau hauv pas dej. Thaum kuv tabtom yuav nqes mus rau hauv, lwm tus twb nqes mus ua ntej lawm.” 8Yexus hais rau nws tias, “Cia li sawv tsees thiab nqa kiag koj lub chaw pw thiab mus kev.” 9Tamsim ntawd nws txawm zoo kiag thiab nws nqa nws lub chaw pw thiab mus kev. Hnub ntawd yog hnub Xanpatau.
10Cov Yudai txawm hais rau tus uas mob zoo ntawd tias, “Hnub no yog hnub Xanpatau, qhov uas koj nqa koj lub chaw pw kod kuj txhaum kevcai lawm.” 11Tus yawg ntawd teb lawv tias, “Tus uas kho kuv zoo hais rau kuv tias, ‘Cia li nqa kiag koj lub chaw pw thiab mus kev.’ ” 12Lawv txawm nug nws tias, “Tus yawg uas hais kom koj nqa kiag koj lub chaw pw mus yog leejtwg?” 13Tus uas mob zoo ntawd kuj tsis paub tias yog leejtwg, rau qhov Yexus twb ncaim hauv cov neeg coob coob ntawd mus lawm. 14Los rau tom qab, Yexus ntsib tug yawg ntawm lub tuam tsev Yexus txawm hais rau nws tias, “Saib maj, koj twb zoo lawm. Tsis txhob ua txhaum dua lawm xwv thiaj tsis muaj xwm txheej phem dua li no los raug koj.” 15Tus yawg ntawd thiaj tawm mus hais rau cov Yudai tias tus uas kho nws zoo yog Yexus. 16Vim li no cov Yudai thiaj tsim txom Yexus rau qhov nws ua tej no rau hnub Xanpatau. 17Tiamsis Yexus hais rau lawv tias, “Kuv leej Txiv tseem ua haujlwm tsis tu ncua, kuv kuj ua thiab.” 18Vim li no cov Yudai yimhuab nrhiav kev txov Yexus, tsis yog vim qhov uas nws tsis ua raws li tej kevcai hnub Xanpatau xwb, tiamsis nws tseem hu Vajtswv ua leej Txiv yam li nws sib luag zos li Vajtswv ntag.

Leej Tub li hwjchim

19Yexus hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, leej Tub yeej ua tsis tau ib yam dabtsi raws li nws lub siab, tsuas yog nws ua tej uas nws pom leej Txiv ua xwb, vim leej Txiv ua yam twg, leej Tub kuj ua ib yam li ntawd. 20Rau qhov leej Txiv hlub leej Tub thiab qhia txhua yam uas nws ua rau leej Tub pom. Thiab leej Txiv yuav qhia tej haujlwm uas loj dua li ntawd rau leej Tub pom, mas nej yuav xav tsis thoob. 21Leej Txiv tsa cov neeg tuag sawv rov los thiab pub txojsia rau lawv li cas, leej Tub kuj yuav pub txojsia rau cov uas nws xav pub ib yam li ntawd. 22Leej Txiv tsis txiav txim rau leejtwg, tiamsis nws muab qhov uas txiav txim cob rau leej Tub, 23kom txhua tus thiaj li hwm leej Tub ib yam li hwm leej Txiv. Tus uas tsis hwm leej Tub tus ntawd kuj tsis hwm leej Txiv uas txib leej Tub los. 24Kuv hais tseeb rau nej tias, tus uas mloog kuv lus thiab ntseeg tus uas txib kuv los, tus ntawd kuj tau txojsia ib txhis tsis kawg. Nws yuav tsis raug txiav txim, nws twb hla txojkev tuag mus tau txojsia lawm.
25“Kuv hais tseeb rau nej tias lub sijhawm tabtom los thiab twb los txog lawm mas cov neeg tuag yuav hnov Vajtswv leej Tub lub suab thiab cov uas tau hnov yuav muaj txojsia nyob. 26Rau qhov leej Txiv muaj txojsia rau hauv nws tus kheej li cas, nws kuj pub leej Tub muaj txojsia rau hauv leej Tub tus kheej ib yam li ntawd, 27thiab pub leej Tub muaj hwjchim txiav txim, rau qhov nws kuj yog Neeg leej Tub. 28Tsis txhob phimhwj rau tej no li, vim tias lub sijhawm tabtom los mas txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav hnov leej Tub lub suab 29thiab yuav tawm los. Cov uas ua zoo yuav sawv los tau txojsia, cov uas ua phem yuav sawv los raug txiav txim.”

Yexus cov timkhawv

30“Kuv yuav ua ib yam dabtsi raws li kuv lub siab tsis tau. Kuv tau hnov li cas kuv kuj txiav txim li ntawd. Kuv yeej txiav txim ncaj rau qhov kuv tsis ua raws li kuv lub siab xwb tiamsis ua raws li tus uas txib kuv los lub siab. 31Yog kuv rov ua timkhawv txog kuv tus kheej, kuv tej lus timkhawv kuj tsis tseeb. 32Muaj dua ib tug ua timkhawv txog kuv, thiab kuv paub tias tej lus timkhawv uas nws ua txog kuv ntawd muaj tseeb. 33Nej twb tso neeg mus cuag Yauhas, thiab Yauhas kuj ua timkhawv txog qhov tseeb. 34Kuv tsis yuav neeg li lus timkhawv. Kuv hais tej no xwv nej thiaj dim. 35Yauhas yog lub teeb uas taws ci lam lug thiab nej kuj zoo siab xyiv fab rau Yauhas qhov kaj ib nyuag ntu. 36Tiamsis tej lus timkhawv uas kuv muaj loj dua Yauhas tej lus timkhawv, rau qhov tej haujlwm uas leej Txiv muab cob rau kuv ua kom tiav, yog tej haujlwm uas kuv tabtom ua no, ua timkhawv txog kuv tias leej Txiv txib kuv los. 37Thiab leej Txiv uas txib kuv los kuj ua timkhawv txog kuv. Nej tsis tau hnov nws lub suab thiab tsis tau pom nws lub cev, 38thiab nej tsis muaj nws tej lus nyob ruaj rau hauv nej, rau qhov nej tsis ntseeg tus uas leej Txiv txib los. 39Nej tshawb nrhiav Vajtswv txojlus rau qhov nej xav tias yuav ntsib txojsia ib txhis tsis kawg hauv txojlus ntawd. Txojlus ntawd kuj ua timkhawv txog kuv, 40tiamsis nej tsis yeem los cuag kuv xwv thiaj tau txojsia.
41“Kuv tsis txais koob meej ntawm neeg. 42Tiamsis kuv paub tias nej tsis hlub Vajtswv. 43Kuv tuaj hauv kuv leej Txiv lub npe los nej tsis lees yuav kuv. Yog luag tuaj hauv lawv tus kheej lub npe, nej kuj lees yuav tus ntawd. 44Nej yuav ua li cas ntseeg tau kuv vim nej tau tej koob meej uas ib leeg muab rau ib leeg, tsis yog nrhiav lub koob meej uas Vajtswv uas yog tib tug Vajtswv muab? 45Tsis txhob xav tias kuv yuav kom nej rau leej Txiv. Muaj ib tug kom nej lawm yog Mauxe uas nej muaj siab vam. 46Yog nej ntseeg Mauxe, nej kuj yuav ntseeg kuv, rau qhov Mauxe twb sau qhia txog kuv. 47Yog nej tsis ntseeg tej uas Mauxe sau tseg, nej yuav ua li cas ntseeg tau kuv tej lus?”