7

Yexus thiab nws cov kwv

1Dhau ntawd Yexus mus mus los los hauv lub xeev Kalilais. Nws tsis xav mus rau hauv lub xeev Yudia rau qhov cov Yudai pheej nrhiav kev txov Yexus. 2Thaum ntawd ze lub sijhawm uas cov Yudai ua kevcai nyob tsev pheeb suab. 3Yexus cov kwv txawm hais rau Yexus tias, “Cia li tawm ntawm no mus rau nram Yudia xwv koj cov thwjtim thiaj li pom tej haujlwm uas koj ua, 4vim tsis muaj leejtwg xav tau koob meej es yuav ua haujlwm nraim nkoos. Yog koj yuav ua tej no koj cia li tshwm ntsej muag rau sawvdaws pom.” 5Txawm yog Yexus cov kwv los kuj tsis tso siab rau nws. 6Yexus thiaj hais rau lawv tias, “Tsis tau txog kuv lub sijhawm, tiamsis nej li mas lub sijhawm twg kuj tau. 7Lub ntiajteb tsis muaj chaw ntxub nej tiamsis ntxub kuv vim kuv ua timkhawv tias tej uas ntiajteb ua mas phem kawg li. 8Nej cia li mus ua kevcai nyob tsev pheeb suab, kuv tsis mus ua zaum kevcai no vim tsis tau txog lub sijhawm uas teem cia rau kuv.” 9Thaum hais li ntawd tag lawd Yexus tseem nyob hauv Kalilais.

Yexus mus ua kevcai nyob tsev pheeb suab

10Thaum Yexus cov kwv mus ua kevcai tsev pheeb suab tag lawm, Yexus kuj mus thiab tiamsis nws mus twjywm tsis tab meeg rau sawvdaws pom. 11Thaum ua zaum kevcai ntawd cov Yudai nrhiav Yexus thiab nug tias, “Nws nyob qhovtwg?” 12Tej neeg sib ntxhi zom zaws txog Yexus. Qee leej hais tias, “Nws yog neeg zoo,” qee leej hais tias, “Tsis yog, nws ua rau cov neeg yuam kev xwb.” 13Tiamsis tsis muaj leejtwg tab meeg hais txog Yexus vim yog ntshai cov Yudai.
14Thaum twb ua kevcai txog nrab lawm, Yexus nce mus qhuab qhia rau hauv lub tuam tsev. 15Cov Yudai xav tsis thoob hais tias, “Tus no twb tsis kawm ntawv ua cas nws paub ua luaj li?” 16Yexus teb lawv tias, “Tej lus uas kuv qhia tsis yog kuv li, tiamsis yog tus uas txib kuv los li. 17Yog leejtwg xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd yuav paub tias tej lus qhia no los ntawm Vajtswv los lossis kuv hais raws li kuv lub siab xwb. 18Tus uas hais raws nws lub siab xwb yeej nrhiav koob meej rau nws tus kheej. Tiamsis tus uas nrhiav koob meej rau tus uas txib nws los tus ntawd yeej hais tseeb, tsis muaj ib qho dag li. 19Mauxe muab txoj kevcai rau nej los tsis yog? Tiamsis nej cov tsis muaj ib tug tuav txoj kevcai ntawd. Nej nrhiav kev tua kuv ua dabtsi?” 20Cov neeg ntawd teb tias, “Koj raug dab. Leejtwg nrhiav kev tua koj?” 21Yexus teb lawv tias, “Kuv tau ua ib yam xwb, mej txhua tus xav tsis thoob li. 22Mauxe qhia nej ua kevcai txiav, tiamsis txoj kevcai txiav ntawd tsis yog tau ntawm Mauxe los yog tau ntawm tej yawg koob thaum ub los. Nej twb muab neeg ua kevcai txiav rau hnub Xanpatau. 23Yog hnub Xanpatau nej twb muab menyuam tub ua kevcai txiav kom thiaj tsis txhaum Mauxe txoj kevcai, ua cas nej tseem chim rau qhov uas kuv kho ib tug yawg zoo mob rau hnub Xanpatau? 24Tsis txhob txiav txim raws li lub qhov muag pom xwb, yuav tsum txiav raws li qhov ncaj.”

Yexus yog tus Khetos lov?

25Cov neeg hauv Yeluxalees qee leej thiaj hais tias, “Tus no tsis yog tus uas lawv nrhiav kev tua lov? 26Nws twb nyob ntawm no nev, nws tabtom hais tab meeg los lawv tsis hais li cas rau nws. Nyaj cov uas ua hlob yeej paub tseeb tias tus no yog tus Kheto los tsis yog? 27Tiamsis peb paub tias tus no tuaj qhovtwg tuaj. Thaum tus Khetos tshwm los yuav tsis muaj leejtwg paub tias nws tuaj qhovtwg tuaj.” 28Thaum Yexus qhuab qhia hauv lub tuam tsev nws txawm qw hais tias, “Nej yeej paub kuv thiab paub tias kuv tuaj qhovtwg tuaj. Tsis yog kuv tuaj raws li kuv lub siab xwb. Tus uas txib kuv tuaj mas muaj tseeb los nej tsis paub nws. 29Kuv paub nws vim yog kuv tuaj ntawm nws tuaj thiab nws txib kuv tuaj.” 30Lawv txawm nrhiav kev ntes Yexus tiamsis tsis muaj leejtwg tsa tes kov nws vim tsis tau txog nws lub sijhawm. 31Tiamsis muaj ntau leej hauv cov neeg ntawd ntseeg Yexus thiab hais tias, “Thaum tus Khetos tshwm los, nws yuav ua tej txujci tseem ceeb ntau dua tus no ua thiab lov?”

Tso neeg mus ntes Yexus

32Thaum cov Falixai hnov tej pejxeem sib ntxhi txog Yexus li ntawd, cov pov thawj hlob thiab cov Falixai txawm txib tub teg tub taws mus ntes Yexus. 33Yexus txawm hais tias, “Kuv yuav nrog nej nyob tsis ntev, ces kuv yuav rov mus cuag tus uas txib kuv tuaj. 34Nej yuav nrhiav kuv los nrhiav tsis tau. Qhov chaw uas kuv nyob ntawd nej mus tsis tau.” 35Cov Yudai txawm sib tham hais tias, “Tus yawg no yuav mus rau qhovtwg uas peb nim yuav nrhiav tsis tau nws? Nws yuav mus rau peb cov neeg uas nyob ua sab ua sua rau hauv cov Kili thiab qhia cov Kili lov? 36Qhov uas nws hais tias, ‘Nej yuav nrhiav kuv los nrhiav tsis tau,’ thiab ‘Qhov chaw uas kuv nyob ntawd nej mus tsis tau,’ lub ntsiab yog li cas?”

Tus dej uas pub txojsia

37Hnub kawg uas lawv ua kevcai ntawd yog hnub tseem ceeb heev, Yexus sawv ntsug qw nrov hais tias, “Yog leejtwg nqhis, cia tus ntawd los cuag kuv thiab haus. 38Leejtwg tso siab rau kuv yuav muaj raws li Vajtswv txojlus uas sau cia hais tias, ‘Tej niag dej uas pub txojsia yuav txhawv ntws hauv tus ntawd lub siab los.’ ” 39Qhov uas Yexus hais ntawd yog hais txog Vaj Ntsuj Plig uas cov uas tso siab rau Yexus yuav tau txais. Rau qhov tseem tsis tau pub Vaj Ntsuj Plig los vim Yexus tseem tsis tau txais lub hwjchim ci ntsa iab.

Cov neeg muaj kev sib cam

40Thaum cov neeg tau hnov li ntawd, muaj qee leej hais tias, “Tus no yog tus xibhwb cev Vajtswv lus tiag tiag li.” 41Lwm tus kuj hais tias, “Tus no yog tus Khetos.” Muaj qee leej hais tias, “Tus Khetos yuav tshwm hauv Kalilais tuaj lov? 42Vajtswv txojlus hais cia tias tus Khetos yuav tshwm hauv Davi caj ces los thiab tshwm los hauv lub moos Npelehee uas Davi txeev nyob los tsis yog?” 43Yog li no cov neeg thiaj sib cam txog Yexus. 44Qee leej xav ntes Yexus tiamsis tsis muaj leejtwg tsa tes kov nws li.

Cov thawj tsis ntseeg

45Cov tub teg tub taws rov qab mus cuag cov pov thawj hlob thiab cov Falixai. Lawv txawm nug cov tub teg tub taws tias, “Ua li cas nej tsis ntes nws los?” 46Cov tub teg tub taws teb tias, “Tsis txeev muaj ib tug txawj hais li tus ntawd kiag li.” 47Cov Falixai teb lawv tias, “Nej raug nws ntxias lawm thiab lov? 48Cov uas ua hlob thiab cov Falixai muaj leejtwg ntseeg nws thiab lov? 49Tiamsis cov pejxeem no uas tsis paub Mauxe kevcai twb raug tsawm foom lawm.”
50Nikhaudemau uas tom ntej tuaj cuag Yexus thiab yog ib tug hauv lawv cov ntawd thiaj hais rau lawv tias, 51“Peb txoj kevcai txeev txiav txim rau neeg ua ntej uas tsis tau hnov nws hais lossis tsis tau paub tias nws ua dabtsi lov?” 52Lawv txawm teb tias, “Koj tuaj pem Kalilais tuaj thiab lov? Koj sim tshawb saib, yuav pom tias tsis muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus tshwm hauv Kalilais tuaj li.”

Tus pojniam deev hluas nraug

(7:53‑8:11 - tej phau lus Kili tsis muaj tej nqes no.)
53[Ces lawv txawm nyias mus nyias tsev lawm.