9

Kho tus dig muag ib txwm nruab thiab

1Thaum Yexus taug kev mus nws pom ib tug yawg dig muag ib txwm nruab thiab los. 2Yexus cov thwjtim nug Yexus tias, “Lanpi, leejtwg ua txhaum, yog nws ua lossis yog nws niam nws txiv ua nws thiaj yug los dig muag nruab thiab los li ntawd?” 3Yexus teb tias, “Tsis yog nws lossis nws niam nws txiv ua txhaum, tiamsis nws dig muag xwv Vajtswv tej haujlwm thiaj tshwm rau ntawm nws lub cev. 4Peb yuav tsum ua tus uas txib kuv los tes haujlwm rau thaum tseem nruab hnub. Qhov tsaus ntuj uas tsis muaj leejtwg ua tau haujlwm tabtom los. 5Thaum kuv tseem nyob hauv ntiajteb, kuv yog qhov kaj rau lub ntiajteb.” 6Thaum hais li ntawd lawm, Yexus txawm nti qaub ncaug rau hauv av, muab do xyaw ua av nplaum pleev tus dig muag ob lub qhov muag, 7thiab hais rau nws tias, “Cia li mus ntxuav muag tom lub pas dej Xilau‑as,” (Xilau‑as txhais tias txib mus). Tus dig muag txawm mus ntxuav qhov muag tag rov los mas pom kev lawm. 8Tej neeg zej zog uas txeev pom tus yawg ntawd thov khawv txawm hais tias, “Tus no yog tus uas txeev zaum thov khawv los tsis yog?” 9Muaj qee leej hais tias, “Yog tus ntawd ntag.” Muaj dua lwm tus hais tias, “Tsis yog, nws zoo thooj li tus ntawd xwb.” Nws tus kheej txawm hais tias, “Kuv yog tus ntawd ntag.” 10Lawv txawm hais rau nws tias, “Koj lub qhov muag pom kev tau li cas?” 11Nws teb tias, “Ib tug yawg uas hu ua Yexus ua av nplaum pleev kuv ob lub qhov muag thiab hais rau kuv tias, ‘Cia li mus ntxuav muag tom lub paj des Xilau‑as.’ Kuv txawm mus ntxuav muag tag ces pom kev lawm.” 12Lawv hais rau nws tias, “Tus ntawd nyob qhovtwg?” Nws hais tias, “Kuv tsis paub.”

Cov Falixai nug qhov uas kho tus uas dig muag

13Lawv txawm coj tus uas txeev dig muag ntawd mus cuag cov Falixai. 14Hnub uas Yexus ua av nplaum thiab kho tus yawg ntawd pom kev yog hnub Xanpatau. 15Cov Falixai rov nug nws tias nws lub qhov muag pom kev tau li cas. Nws hais rau lawv tias, “Tus yawg ntawd muab av nplaum pleev kuv qhov muag ces kuv mus ntxuav tag txawm pom kev lawm.” 16Cov Falixai qee leej hais tias, “Tus yawg ntawd tsis yog tuaj ntawm Vajtswv tuaj vim yog nws tsis caiv hnub Xanpatau.” Tiamsis lwm tus hais tias, “Tus neeg muaj txim yuav ua tej txujci tseem ceeb no tau li cas?” Ces lawv txawm tsis sib hum lawm. 17Lawv txawm rov hais rau tus dig muag ntawd tias, “Koj hais li cas txog tus yawg ntawd, vim nws yog tus uas kho koj qhov muag pom kev?” Nws hais tias, “Nws yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus.”
18Cov Yudai tsis ntseeg tias nws txeev dig muag thiab pom kev lawm mus txog thaum lawv hu tus uas pom kev lawd niam thiab txiv tuaj, 19thiab nug ob tug tias, “Tus no puas yog neb tus tub uas neb hais tias dig muag thaum nruab thiab los? Ua li cas nimno nws ho pom kev lawm?” 20Nws niam nws txiv teb tias, “Wb paub tias tus no yeej yog wb tus tub thiab paub tias nws yeej dig muag thaum yug los. 21tiamsis wb tsis paub tias ua li cas nimno nws ho pom kev lawm thiab xyov leejtwg kho nws qhov muag pom kev. Nej nug nws maj. Nws twb hlob lawm, nws txawj piav qhia nej.” 22Nws niam nws txiv hais li no vim ob tug ntshai cov Yudai, rau qhov cov Yudai twb hais hum lawm tias yog leejtwg lees hais tias Yexus yog tus Khetos, tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv lub tsev sablaj. 23Vim li no nws niam nws txiv thiaj hais tias, “Nws twb hlob lawm, cia li nug nws.”
24Lawv thiaj hu tus uas txeev dig muag los dua ib zaug thiab hais rau nws tias, “Cia li ua rau Vajtswv tau koob meej, peb paub tias tus yawg ntawd yog neeg muaj txim.” 25Nws teb tias, “Tus yawg ntawd muaj txim los tsis muaj, kuv tsis paub. Kuv tsuas paub tib yam xwb, yog qhov uas kuv txeev dig muag tiamsis nimno kuv pom kev lawm.” 26Lawv txawm hais rau nws tias, “Tus yawg ntawd ua li cas rau koj? Nws ua li cas koj lub qhov muag thiaj pom kev lawm?” 27Nws teb lawv tias, “Kuv twb hais tag rau nej lawm los nej tsis mloog. Ua li cas nej tseem xav mloog dua thiab? Nej xav ua tus ntawd li thwjtim thiab lov?” 28Lawv txawm thuam nws hais tias, “Koj yog nws li thwjtim, peb yog Mauxe li thwjtim. 29Peb paub tias Vajtswv hais lus rau Mauxe, tiamsis tus yawg ntawd peb tsis paub tias nws tuaj qhovtwg tuaj.”
30Nws teb lawv tias, “Aub, xav tsis thoob li lauj! Nej tsis paub tias nws tuaj qhovtwg tuaj los nws tseem kho kuv lub qhov muag pom kev. 31Peb paub tias Vajtswv tsis mloog tej neeg muaj txim li lus, tsuas yog mloog tus uas paub ntshai Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. 32Chiv keeb thaum ub los tsis txeev hnov tias muaj leejtwg kho tau tus uas dig muag thaum nruab thiab los pom kev. 33Yog tus yawg ntawd tsis los ntawm Vajtswv los nws yuav ua tsis tau dabtsi li.” 34Lawv teb nws tias, “Koj yeej muaj tuam txim txij thaum yug los, es koj tseem yuav qhia peb thiab lov?” Ces lawv txawm muab nws ntiab tawm mus lawm.

Dig muag sab ntsuj plig

35Yexus hnov tias cov Yudai muab tus ntawd ntiab tawm lawm. Thaum Yexus nrhiav tau nws, Yexus hais tias, “Koj tso siab rau Neeg leej Tub lov?” 36Nws teb tias, “Yawg hlob, leejtwg yog Neeg leej Tub uas kuv yuav tso siab tau?” 37Yexus hais rau nws tias, “Koj twb pom nws lawm, yog tus uas tabtom nrog koj hais lus no.” 38Nws txawm hais tias, “Tus Tswv, kuv tso siab.” Ces nws txawm pe hawm Yexus. 39Yexus hais tias, “Kuv los rau hauv lub ntiajteb yog los txiav txim kom cov uas tsis pom kev thiaj li pom kev, thiab cov uas pom kev yuav dig muag.” 40Cov Falixai uas nyob ntawd muaj qee leej hnov Yexus hais li ntawd lawv txawm hais rau nws tias, “Peb dig muag thiab lov?” 41Yexus hais rau lawv tias, “Yog nej dig muag nej yuav tsis muaj txim. Tiamsis vim nimno nej hais tias, ‘Peb pom kev,’ nej tseem muaj txim.”