1

1Yakaunpau kws yog Vaajtswv hab tug Tswv Yexu Kheto tug tub qhe has moog rua kaum ob xeem kws tswv moog nyob rua txhua qhov, thov kuas mej noj qaab nyob zoo.

Kev ntseeg hab tswvyim

2Kuv cov kwvtij, thaus mej ntswb txhua yaam kev swm sab ca le suav tas yog yaam kws zoo sab heev, 3vem mej yeej paub tas qhov kws mej txujkev ntseeg raug swm hov ua kuas muaj sab ntev thev taug. 4Mej yuav tsum ua sab ntev thev kuas tav sub mej txhad ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus muaj txhua yaam zoo txhwj zog tsw tu ncua ib yaam daabtsw le.
5Yog mej cov leejtwg tsw muaj tswvyim, ca tug hov thov Vaajtswv kws muaj lub sab daav pub rua txhua tug tsw thuaj leejtwg le, mas Vaajtswv yuav pub tswvyim rua nwg. 6Tassws nwg yuav tsum muaj lub sab ntseeg yaam kws nwg thov, tsw xob ua xyem xyaav, vem tug kws ua xyem xyaav kuj zoo ib yaam le tej nthwv dej havtxwv kws cua ntsawj ndaas moog ndaas lug. 7Tug tuabneeg zoo le hov tsw xob xaav has tas nwg yuav tau ib yaam daabtsw ntawm tug Tswv, 8nwg pheej ua ob lub sab tsw ruaj sab rua huv nwg txhua txujkev.

Kev muaj hab kev pluag

9Ca tug kws ua lub neej txom nyem zoo sab hlo rua thaus nwg lub neej sawv, 10hab ca tug kws nplua nuj zoo sab hlo rua thaus nwg lub neej poob qeg, tsua qhov nwg yuav dua taag yaam le tej paaj nroj. 11Lub nub tuaj tshaav ntuj kub heev tes ua rua tej nroj tsuag tuag tshaav. Tej paaj nroj zeeg taag hab qhov kws zoo nkauj kuj puam tsuaj taag. Tug nplua nuj kuj yuav pluj quas zug rua huv nwg tej num ib yaam nkaus.

Kev swm sab hab kev raug ntxag

12Tug kws thev taug kev swm sab kuj tau nyob kaaj sab lug, vem thaus nwg thev dhau lawd nwg yuav tau lub mom kub kws yog txujsa kws Vaajtswv cog lug ca rua cov kws hlub Vaajtswv. 13Leejtwg raug daag ntxag nwg tsw xob has tas, “Kuv raug Vaajtswv ntxag,” tsua qhov Vaajtswv yeej tsw raug txujkev phem ntxag hab nwg kuj tsw ntxag leejtwg le. 14Tassws txhua tug raug ntxag rua thaus nwg txujkev ntshaw yum nwg hab coj nwg moog ua txhum. 15Thaus xeeb txujkev ntshaw lawm kuj yug tau txujkev txhum lug. Thaus txujkev txhum hlub tav lawm kuj yug tau txujkev tuag lug.
16Cov kwvtij kws kuv hlub, mej tsw xob noog luas ntxag. 17Txhua yaam zoo kws pub rua peb hab txhua yaam kws zoo kawg nkaus yog lug sau ntuj lug, yeej yog lug ntawm leej Txwv kws tswm lub nub lub hli hab tej nub qub huvsw. Nwg tsw txawv txaav le tsw thooj le tej duab kws txawj pluj. 18Nwg swv nwg txujlug kws muaj tseeb yug peb tshwm lug lawv le nwg tub npaaj sab lawm sub peb txhad zoo le thawj phaum txwv huv txhua yaam kws nwg tswm ntaag.

Noog lug hab xyum

19Cov kwvtij kws kuv hlub, ca le nkaag sab qhov nuav. Txhua tug yuav tsum maaj noog tsw xob maaj has, tsw xob chim sai, 20vem tuabneeg txujkev chim tsw rhawv Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg tshwm lug. 21Vem le nuav ca le rhuav tshem txhua yaam kev qas hab tej kev phem kws fuam quas zug tuaj hab ua sab mog sab muas txais tej lug kws muab cog ca rua huv mej lawd kws cawm tau mej tug ntsuj plig kuas dim.
22Mej yuav tsum xyum lawv le tej lug hov tsw xob yog noog xwb txhad tsw rov ntxag mej tug kheej. 23Yog leejtwg tsuas yog noog tej lug hov xwb tsw xyum lawv le ntawd tug hov kuj zoo ib yaam le tug kws saib nwg lub plhu huv daim av. 24Thaus nwg saib taag nwg tawm moog hab taamswm ntawd kuj nov qaab sov nwg lub plhu zoo le caag. 25Tassws tug kws tshuaj saib txuj kevcai kws zoo kawg nkaus, yog txuj kevcai kws pub kev thaaj yeeb, hab nwg nyob ruaj huv txuj kevcai hov tsw yog noog xwb es nov qaab lawm tassws yog tug kws xyum lawv nraim, tug hov yuav tau txujkev kaaj sab lug huv txhua yaam kws nwg ua.
26Yog leejtwg xaav has tas nwg coj Vaajtswv txuj kevcai nruj tassws nwg tsw tswj nwg tug nplaig kuj yog nwg rov ntxag nwg lub sab xwb hab qhov kws nwg coj txuj kevcai nruj hov kuj tsw muaj qaabhau. 27Txuj kevcai kws leej Txwv Vaajtswv suav tas dawb huv hab tsw muaj qhov phem yog qhov kws saib xyuas tej mivnyuas ntsuag hab tej puj ntsuag kws raug kev txom nyem, hab ceev faaj tsw xob ca yug tug kheej kis tej kev phem kev qas huv nplajteb.