1

1Kuv yog Yakaunpaus uas yog Vajtswv thiab tus Tswv Yexus Khetos tus tubtxib: Kuv xa tsab ntawv no tuaj rau Vajtswv haivneeg uas tsiv mus nyob thoob plaws qhov txhia chaw hauv qab ntuj no.

Kev Ntseeg thiab Lub Tswvyim

2Cov kwvtij, thaum nej raug ntau yam kev nyuaj siab, nej cia li suav hais tias yog nej tau koob hmoov zoo kawg. 3Rau qhov nej twb paub lawm hais tias yog nej ua siab ntev nyiaj tej kev nyuaj siab, ces tej ntawd yuav ua rau nej muab siab rau ntseeg ntxiv. 4Tiamsis nej yuav tsum ua siab ntev mus li tsis txhob tso tseg, nej thiaj yuav ua tau neeg zoo kawg nkaus, tsis muaj ib qho uas lwm tus yuav thuam tau. 5Yog nej leejtwg tsis muaj tswvyim, kom nws cia li thov ntawm Vajtswv, Vajtswv yuav pub tswvyim rau nws, rau qhov Vajtswv yog tus muaj siab dawb siab zoo pub ib puas tsav yam rau sawvdaws, nws tsis khuvxim li. 6Tiamsis thaum nej thov Vajtswv nej yuav tsum ntseeg tsis txhob ua xyem xyav. Tus uas ua xyem xyav, tus ntawd zoo ib yam li tej dej Hiavtxwv uas cua ntsawj ntas mus ntas los. 7Tus uas zoo li ntawd, nws tsis txhob xav hais tias nws yuav tau ib yam dabtsi ntawm Vajtswv li, 8rau qhov nws lub siab ywjfab ywjfwj, nws yuav ua yam twg los nws ua tsis tsheej.

Tus Pluag thiab Tus Npluanuj

9Tus kwvtij ntseeg uas pluag, nws yuav tsum zoo siab rau thaum Vajtswv tsa nws lub neej, 10thiab tus kwvtij ntseeg uas npluanuj, nws yuav tsum zoo siab rau thaum Vajtswv txo nws lub neej. Rau qhov cov neeg uas npluanuj yuav ploj mus ib yam li tej paj ntoos. 11Vim thaum hnub tuaj tshav ntuj kub tej paj ntoos yuav ntsws thiab zeeg tas tsis zoo nkauj lawm. Ib yam nkaus li ntawd, tus uas npluanuj yuav raug kev puastsuaj thaum nws tseem tabtom ua nws tes haujlwm ntxhov hnyo.

Kev Sim Siab thiab Kev Dag Ntxias

12Tus uas ua siab ntev nyiaj tej kev nyuaj siab, tus ntawd yuav tau nyob kaj siab lug. Rau qhov thaum nws tiv dhau tej kev sim siab ntawd lawm, nws yuav tau txojsia uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias Vajtswv yuav muab rau tus uas hlub Vajtswv. 13Yog tej kev sim siab ntawd ua rau nws yuam kev ua txhaum, nws tsis txhob hais tias, “Yog Vajtswv sim kuv.” Rau qhov tej kev phem ntxias tsis tau Vajtswv, thiab Vajtswv yeej tsis sim leejtwg siab li. 14Tiamsis tus uas ua txhaum, yeej yog nws lub siab uas nyiam ua phem coj nws mus ua txhaum. 15Thaum nws lub siab xeeb txojkev xav phem lawm, ces nws yuav mus ua txhaum, thiab thaum nws ua txhaum lawm, nws yuav raug kev ploj kev tuag. 16Cov kwvtij uas kuv hlub, nej tsis txhob pub leejtwg ntxias tau nej yuam kev. 17Ib puas tsav yam uas zoo thiab ib puas tsav yam koob hmoov uas zoo kawg nkaus yeej yog Vajtswv pub rau peb. Vajtswv yog tus uas tsim lub hnub, lub hli thiab tej hnubqub uas nyob saum nruab ntug. Lub hnub thiab lub hli yeej ua rau lub ntiajteb txawj kaj thiab txawj tsaus, tiamsis Vajtswv tsis zoo li ntawd, Vajtswv yeej zoo Vajtswv li qub. 18Vajtswv pom zoo qhia nws Txojlus tseeb rau peb, kom peb tau los ua nws cov menyuam, thiab ua ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim cov thawj.

Mloog thiab ua Haujlwm

19Cov kwvtij uas kuv hlub, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias txhua tus yuav tsum kub siab lug mloog, tiamsis tsis txhob maj hais thiab tsis txhob chim sai. 20Rau qhov peb tej kev chim yeej pab tsis tau kom peb ua tau neeg ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam. 21Yog li ntawd, nej yuav tsum muab nej tej kev phem kev qias uas nej niaj hnub ua tso povtseg huv tibsi. Nej cia li ua raws li Vajtswv hais thiab khaws Vajtswv tej lus uas nws muab cog rau hauv nej lub siab lawm cia. Tej lus ntawd yuav pab tau kom nej dim nej lub txim.
22Nej yuav tsum xyaum ua raws li Vajtswv Txojlus, tsis yog ua cov mloog xwb. Yog nej mloog xwb, tsis ua raws li, ces kuj yog nej rov dag nej. 23Rau qhov tus uas mloog Vajtswv Txojlus tas lawm, tiamsis nws tsis ua raws li ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas nws saib nws lub ntsejmuag hauv daim tsom iav. 24Thaum nws saib tas nws tawm mus lawm, nws tsis nco qab hais tias nws lub ntsejmuag zoo li cas lawm. 25Tiamsis tus uas ua tib zoo saib tseeb tseeb txoj kevcai uas zoo kawg nkaus uas pab tau neeg dim los nyob ywjpheej. Tus uas khaws tej lus ntawd cia rau hauv nruab siab thiab xyaum ua raws li tej lus ntawd, thiab tsis yog mloog tas xwb tsis nco qab lawm, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nws.
26Tus uas xav hais tias nws yog tus uas coj Vajtswv txoj kevcai nruj lawm, tiamsis yog nws tsis ceev nws tus nplaig, ces qhov uas nws coj Vajtswv txoj kevcai nruj li ntawd yeej tsis muaj nqis rau nws li. Qhov uas nws ua li ntawd yog nws rov dag nws xwb. 27Txoj kevcai uas Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv suav hais tias yog txoj uas zoo thiab tseeb, txoj ntawd yog nej yuav tsum pab cov pojntsuam thiab cov menyuam ntsuag uas raug kev txomnyem quaj ntsuag. Thiab nej tsis txhob mus nrog neeg ntiajteb ua phem ua qias.