1

1 Kâo gơ̆ Y-Yakơ, sa čô dĭng buăl Aê Diê leh anăn Khua Yang Yêsu Krist, čih mơĭt kơ phung pluh dua găp djuê bra đuĕ tar ƀar lăn ala. Kkuh kơ diih.

Klei Đăo leh anăn Klei Thâo Mĭn

2Ơ phung ayŏng amai adei, tơdah diih tuôm hŏng klei lông dlăng lu mta, brei diih yap klei anăn jing klei hơ̆k mơak sơăi. 3Kyuadah diih thâo leh klei lông dlăng kơ klei diih đăo mjing klei gĭr. 4Brei klei gĭr bi leh sĭt nik bruă ñu, čiăng kơ diih jing prŏng khue, klă ênŭm, amâo kƀah sa klei ôh.
5Tơdah sa čô hlăm phung diih kƀah klei thâo mĭn, brei ñu akâo kơ Aê Diê, Pô brei kơ jih jang mnuih hŏng klei kmah leh anăn amâo ƀuah ôh, leh anăn Aê Diê srăng brei klei knhâo kơ ñu. 6Ƀiădah brei ñu akâo hŏng klei đăo, amâo đing ôh, kyuadah hlei pô đing jing msĕ si êa ksĭ poh yă angĭn bi ktlư̆ leh anăn kpuh. 7Mnuih msĕ snăn đăm mĭn ñu srăng mă tŭ sa mta mnơ̆ng mơ̆ng Khua Yang ôh: 8Kyuadah mnuih mâo klei mĭn dua nah amâo dôk sa hnơ̆ng ôh.

Klei Ƀun Ƀin leh anăn Klei Mdrŏng

9Brei ayŏng amai adei ƀun ƀin thâo mơak hlăm klei Aê Diê mđĭ diñu. 10 Ƀiădah brei ayŏng amai adei mdrŏng thâo mơak hlăm klei Aê Diê bi mtrŭn diñu, kyuadah klei mdrŏng srăng êgao tuč msĕ si mnga rơ̆k. 11Kyuadah yang hruê ƀlĕ mâo mđiă hơr leh anăn bi krô rơ̆k; mnga ñu luh, leh anăn klei siam ñu luč. Msĕ snăn mơh phung mdrŏng srăng rai tuč hlăm bruă diñu ngă.

Klei Lông Dlăng leh anăn Klei Mplư

12Jăk mơak yơh kơ mnuih gĭr tŭ klei lông dlăng, kyuadah tơdah ñu dưi leh, ñu srăng mă tŭ đuôn mtao klei hdĭp Aê Diê ƀuăn leh kơ phung khăp kơ ñu. 13Tơdah sa čô tuôm hŏng klei mplư, đăm brei ñu lač ôh, “Aê Diê yơh mplư kâo;” kyuadah klei jhat amâo dưi mplư Aê Diê ôh, leh anăn Aê Diê pô amâo tuôm mplư arăng ôh. 14Ƀiădah grăp čô mnuih mâo klei mplư tơdah klei ñu pô tluh hrip leh anăn mdluh ñu. 15Tơdah klei tluh hriê kơ prŏng, ñu kkiêng kơ klei soh; tơdah klei soh hriê kơ prŏng, ñu bi truh klei djiê.
16Ơ phung ayŏng amai adei kâo khăp, đăm diih lĕ hlăm klei mplư ôh. 17Jih jang klei brei jăk leh anăn klei brei klă ênŭm trŭn mơ̆ng adiê mơ̆ng Ama klei mngač sơăi. Hlăm Ñu amâo mâo klei bi mlih ôh, kăn mâo êyui klei bi mlih rei. 18Tui si klei Ñu pô čiăng, Ñu lŏ bi kkiêng leh kơ drei hŏng klei Ñu blŭ sĭt nik, čiăng kơ drei jing boh hlâo hlang hlăm mnơ̆ng Ñu hrih.

Klei Hmư̆ leh anăn Klei Ngă

19Ơ phung ayŏng adei kâo khăp, brei diih thâo klei anei: brei jih jang mnuih djăl hmư̆, amâo ruăt blŭ, amâo djăl ăl, 20kyuadah klei mnuih ăl amâo dưi bi truh ôh klei kpă ênô Aê Diê. 21Kyuanăn lui hĕ jih klei čhŏ mrŏ leh anăn jih klei măk ƀai, leh anăn brei diih mă tŭ hŏng ai tiê êdu êun klei blŭ pla leh hlăm diih. Klei blŭ anăn dưi bi mtlaih mngăt diih.
22Ƀiădah brei diih ngă tui si klei blŭ, amâo djŏ knŏng hmư̆ leh anăn mplư diih pô ôh. 23Kyuadah tơdah sa čô knŏng hmư̆ leh anăn amâo ngă ôh tui si klei blŭ, ñu jing msĕ si sa čô mnuih dlăng ƀô̆ mta ñu hlăm ală kĭng. 24Leh ƀuh ƀô̆ mta ñu pô, ñu đuĕ nao leh anăn wơr bĭt mtam si ñu jing. 25Ƀiădah hlei pô ksiêm dlăng klei bhiăn klă ênŭm, klei bhiăn kơ klei êngiê, leh anăn gĭr tŭ ngă, amâo jing ôh mnuih knŏng hmư̆ hlŏng wơr bĭt hĕ, ƀiădah jing sa čô tui ngă, mnuih anăn srăng mâo klei jăk jĭn hlăm bruă ñu.
26Tơdah sa čô mĭn ñu jing mnuih đăo sĭt, leh anăn amâo răng kriê ôh êlah ñu pô ƀiădah mplư ai tiê ñu, klei mnuih anăn đăo jing hơăi mang. 27Snei klei đăo doh leh anăn amâo čhŏ ôh ti anăp Aê Diê Ama: đru phung anak êrĭt leh anăn phung mniê djiê ung hlăm klei knap mñai digơ̆, leh anăn răng kriê amâo bi čhŏ ñu pô hŏng klei mưng lăn ala.