2

Chỗi Táq Mpha Chóq Cũai Sốc Cớp Cũai Cadĩt

1Sễm ai ơi! Anhia khoiq sa‑âm chơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, án ca bữn chớc sốt clữi nheq tễ canŏ́h. Ngkíq anhia chỗi táq mpha chóq cũai sốc cớp cũai cadĩt. 2Cứq sacâm neq: Bữn bar náq toâq pỡ dống sang anhia. Manoaq la cũai sốc. Án sớp sambễt yễng cớp tâc tampâc nêuq o. Ma manoaq ễn la cũai cadĩt. Án tâc tampâc anhỗh lứq. 3Dốq anhia yám noap cũai tâc tampâc o, cớp anhia mơi án tacu tâng ntốq nêuq. Ma cũai cadĩt anhia dốq ớn án tayứng, tỡ la tacu tâng cutễq cheq ayững anhia. 4Anhia táq mpha cũai nâi cớp cũai ki, cớp anhia táq ngkíq la tỡ bữn pĩeiq.
5Sễm ai ơi! Anhia tamứng! Lứq ma tỡ bữn Yiang Sursĩ khoiq rưoh cũai cadĩt yỗn bữn mứt pahỡm sa‑âm pacái lứq? Cớp án yỗn alới ndỡm tê máh mun án khoiq par‑ữq ễ yỗn cũai ca ayooq án. 6Ma anhia táq yỗn cũai cadĩt cỡt casiet. Cứq ễ blớh anhia neq: Cũai aléq dốq ễ táq túh coat anhia, cớp dững anhia toâq pỡ cũai sốt? Lứq cũai sốc dốq táq ngkíq. 7Cớp dốq lứq alới acrieiq ramứh Yê-su. Ma ramứh Yê-su anhia yám noap lứq, cớp noau dŏq anhia la tỗp Yê-su.
8Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ bữn ŏ́c patâp toâr lứq neq:
“Cóq anhia ayooq yớu machớng anhia ayooq tỗ anhia bữm.”
 Khân anhia trĩh ŏ́c patâp nâi, anhia lứq táq pĩeiq.
9Ma khân anhia táq mpha cũai nâi cớp cũai ki, anhia táh ŏ́c patâp nâi. Cớp Yiang Sursĩ ễ tếq anhia táq lôih, yuaq anhia táh ŏ́c án patâp. 10Khân cũai aléq ma táh muoi ŏ́c ntrớu tễ máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, la machớng án táh nheq máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp. 11Ống Yiang Sursĩ toâp patâp neq:
  “Chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac noau.”
 Cớp án patâp ễn neq:
“Chỗi cachĩt cũai.”
 Khân anhia tỡ bữn cooc lacuoi tỡ la cayac noau, ma anhia cachĩt cũai, ranáq ki la machớng anhia táh nheq parnai Yiang Sursĩ patâp tê.
12Ŏ́c ntrớu anhia pai, cớp ranáq ntrớu anhia táq, cóq anhia sanhữ neq: Nỡ‑ra Yiang Sursĩ pác cũai ca trĩh án, án cayoah tễ cũai tỡ bữn trĩh ŏ́c án patâp, yuaq án patâp máh ŏ́c ki dŏq acláh cũai. 13Khân hái tỡ bữn sarũiq táq cũai canŏ́h, nỡ‑ra Yiang Sursĩ tỡ bữn sarũiq táq hái tê. Ma khân hái sarũiq táq cũai canŏ́h, nỡ‑ra Yiang Sursĩ sarũiq táq hái tê, cớp án tỡ bữn rablớh noâng hái.

Ữq Sa‑âm Ma Tỡ Bữn Trĩh

14Sễm ai ơi! Khân bữn cũai aléq ngin pai án sa‑âm Yê-su Crĩt, ma án tỡ bữn táq ranáq o ntrớu, ŏ́c sa‑âm ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Khân án sa‑âm ngkíq sâng, Yiang Sursĩ tỡ bữn chuai amoong án. 15Cứq sacâm neq: Anhia bữn yớu sa‑âm Yê-su, ma án ŏ́q tampâc tâc tỡ la sana cha. 16Ma anhia pai ống bỗq sâng chóq cũai ki neq: “Mới chu ien khễ nơ! Sễq Yiang Sursĩ yỗn mới bữn dũ tâc khám cha.” Khân anhia pai ngkíq sâng, ma anhia tỡ bữn chuai ntrớu, ki ŏ́c sa‑âm anhia tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 17Ngkíq, khân cũai aléq pai án sa‑âm ma án tỡ bữn táq ranáq o, cũai ki sa‑âm lô miat sâng.
18Cŏh lơ bữn cũai tễ tỗp anhia ễ pai neq: “Bữn cũai sa‑âm sâng, cớp bữn cũai canŏ́h chuai yớu sâng.” Ma têq anhia ta‑ỡi cũai ki neq: “Nŏ́q têq anhia apáh yỗn cứq dáng anhia sa‑âm Yê-su, khân anhia tỡ bữn táq ranáq chuai yớu? Ma cứq ễ apáh yỗn anhia dáng cứq sa‑âm Yê-su samoât samơi, la cỗ nhơ tễ ranáq cứq táq chuai yớu.”
19Anhia khoiq noap samoât chơ, bữn ống manoaq Yiang Sursĩ toâp la lứq Yiang sốt. O lứq anhia sa‑âm ngkíq. Ma máh yiang sâuq la sa‑âm ngkíq tê, cớp alới ngcŏh lứq án. 20Khân anhia sa‑âm ngkíq sâng, anhia tỡ yũah dáng yarũ. Sanua cứq ễ atỡng anhia yỗn dáng raloaih lứq, khân cũai sa‑âm, ma tỡ bữn táq ranáq o, ŏ́c sa‑âm ki tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 21Anhia sanhữ tễ A-praham, achúc achiac hái. Án la cũai tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, yuaq án trĩh parnai Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ ớn án kiac I-sac, con samiang án, chiau sang tâng prông sang Yiang Sursĩ. Cớp A-praham trĩh Yiang Sursĩ. 22Ngkíq anhia bữn dáng A-praham tỡ bữn ống sa‑âm Yiang Sursĩ sâng, ma án trĩh máh santoiq Yiang Sursĩ ớn án hỡ. Ngkíq A-praham apáh án sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. 23Ngkíq cỡt rapĩeiq ŏ́c Yiang Sursĩ atỡng tễ A-praham tễ mbŏ́q neq:
  “A-praham sa‑âm Yiang Sursĩ,
ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham la cũai tanoang o yáng moat án.”
 Cớp noau dŏq A-praham la yớu Yiang Sursĩ.
24Chơ anhia têq dáng la khân cũai sa‑âm ma tỡ bữn táq ranáq o ntrớu, cũai ki tỡ bữn cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma khân án sa‑âm cớp táq ranáq o, lứq Yiang Sursĩ noap án tanoang o. 25Machớng ki tê, bữn manoaq mansễm tễ mbŏ́q ramứh Rahap. Bo nhũang án la cũai chếq tỗ. Ma toâq tangái cũai ranễng tễ tỗp I-sarel toâq pỡ vil án, án chuai amoong alới. Bữn cũai yoc ễ cachĩt ranễng ki, ma Rahap chuai alới yỗn loŏh rana canŏ́h ễn. Cỗ Rahap táq ngkíq, lứq Yiang Sursĩ noap Rahap la cũai tanoang o. 26Khân bữn tỗ, ma ŏ́q raviei, tỗ ki tỡ têq tamoong. Machớng ki tê, khân sa‑âm ma tỡ bữn táq ranáq o, ŏ́c sa‑âm ki tỡ têq tamoong tê.