2

Tsis txhob saib leejtwg ntsej muag

1Kuv cov kwvtij, nej muaj kev ntseeg hauv peb tus Tswv Yexus Khetos uas muaj hwjchim ci ntsa iab, nej tsis txhob saib leejtwg ntsej muag. 2Yog tias muaj ib tug coj nplhaib kub thiab hnav tsoos tsho zoo tuaj rau hauv nej lub chaw sablaj thiab muaj ib tug pluag hnav khaub hlab ntsuav tuaj thiab, 3mas nej saib hlob rau tus uas hnav tsoos tsho zoo thiab hais tias, “Cia li los zaum lub rooj siab no,” tiamsis nej hais rau tus pluag hais tias, “Koj cia li sawv tom kod,” lossis hais tias, “Los zaum ntawm kuv lub chaw tiag taw.” 4Ua li ntawd tsis yog nej sib cais ua pab ua pawg thiab tu faib raws nej lub siab xav phem lov? 5Cov kwvtij uas kuv hlub, cia li mloog. Vajtswv xaiv cov neeg pluag hauv ntiajteb no los ua cov nplua nuj hauv txojkev ntseeg thiab saws tau lub tebchaws uas Vajtswv cog lus tseg tias yuav pub rau cov uas hlub nws los ua qub txeeg qub teg los tsis yog? 6Tiamsis nej saib tsis taus tus pluag. Tus nplua nuj twb yog tus uas quab yuam nej, thiab cab nej mus rau tom tsev tu plaub los tsis yog? 7Lawv tsis yog cov uas saib tsis taus lub npe tsim txiaj uas hu nej puas lov?
8Yog nej yeej ua raws li Vajtswv lub tebchaws txoj kevcai uas sau cia hais tias, “Nej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej tus kheej,” kuj yog nej ua zoo. 9Tiamsis yog nej saib neeg ntsej muag, nej kuj ua txhaum thiab raug txoj kevcai txiav txim tias nej txhaum. 10Yog leejtwg tuav rawv txoj kevcai huvsi tsuas yog txhaum ib nqes xwb tus ntawd kuj ua txhaum txoj kevcai tag nrho huvsi. 11Rau qhov tus uas hais tias, “Tsis txhob deev luag poj luag txiv,” kuj hais tias “Tsis txhob tua neeg.”. Txawm yog koj tsis tau deev luag poj luag txiv tiamsis tau tua neeg, koj kuj ua txhaum txoj kevcai. 12Nej yuav tsum hais thiab xyaum yam li nej yog cov uas yuav raug txiav txim raws li txoj kevcai uas pub kev thaj yeeb. 13Vim tias tus uas tsis muaj siab khuvleej yuav raug txiav txim tsis khuvleej kiag li. Txojkev khuvleej yeej kov yeej txojkev txiav txim.

Kev ntseeg thiab kev xyaum

14Kuv cov kwvtij, yog leejtwg hais tias nws muaj kev ntseeg tiamsis nws tsis xyaum raws li, yuav muaj qabhau dabtsi? Nws txojkev ntseeg ntawd yuav cawm tau nws dim lov? 15Yog tus kwvtij twg tsis hais pojniam txivneej tsis muaj hnav thiab tu ncua tej mov uas niaj hnub yuav noj, 16es nej cov ib tug hais rau nws tias, “Cia li rov mus, noj qab nyob zoo, pw sov thiab tsau npo,” tiamsis tsis muab ib yam dabtsi rau tus ntawd li, yuav muaj qabhau dabtsi? 17Ib yam li ntawd, txojkev ntseeg xwb uas tsis muaj kev xyaum kuj yog yam uas tuag lawm.
18Tiamsis ib tug yuav hais tias, “Koj muaj kev ntseeg, kuv muaj kev xyaum.” Sim qhia rau kuv pom koj txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum, mas kuv yuav qhia rau koj pom kuv txojkev ntseeg ntawm qhov uas kuv xyaum. 19Koj ntseeg tias muaj tib tug Vajtswv xwb, kuj yog zoo. Txawm yog dab los kuj ntseeg thiab ntshai tshee hnyo. 20Tus neeg ruam, koj xav paub tias txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum tsis muaj qabhau lov? 21Thaum Aplahas uas yog peb yawg koob muab nws tus tub Yiha xyeem rau saum lub thaj nws thiaj raug suav tias yog tus ncaj ncees vim qhov uas nws xyaum los tsis yog? 22Koj kuj pom tias txojkev ntseeg thiab txojkev xyaum yeej ua ib txig thiab kev xyaum ua rau txojkev ntseeg tiav, 23thiab Vajtswv txojlus kuj tiav raws li hais tias, “Aplahas ntseeg Vajtswv. Vajtswv suav tias qhov uas Aplahas ntseeg ntawd yog txojkev ncaj ncees rau Aplahas,” thiab Aplahas tau lub npe hu ua Vajtswv tus kwvluag. 24Nej yeej pom tias ib tug twg raug suav tias ncaj ncees vim qhov uas nws xyaum tsis yog qhov uas ntseeg xwb. 25Thiab ib yam li ntawd tus poj muag cev Lahaj kuj raug suav tias ncaj ncees vim yog qhov uas nws xyaum rau thaum nws tos txais ob tug uas tshuaj tebchaws thiab xa ob tug tawm dua lwm txojkev mus los tsis yog? 26Lub cev uas tsis muaj ntsuj plig lawd tuag li cas, txojkev ntseeg uas tsis muaj kev xyaum kuj tuag ib yam li ntawd.