2

Tsis Txhob Xaiv Leejtwg Ntsejmuag

1Cov kwvtij, nej yog cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus Khetos tus uas muaj tshwjchim loj, nej tsis txhob xaiv leejtwg ntsejmuag li. 2Pivxam hais tias thaum nej tuaj ua ke mloog lus qhuab qhia muaj ib tug npluanuj hnav tsoos tsho zoo zoo, nws coj nplhaib nyiaj nplhaib kub, thiab muaj ib tug txomnyem hnav tsoos tsho khaub khaub hlab nkawd tuaj mloog lus qhuab qhia, 3yog nej saib taus tus uas hnav tsoos tsho zoo zoo thiab hais rau nws hais tias, “Koj los zaum ntawm lub rooj zoo zoo no.” Tiamsis nej hais rau tus txomnyem hais tias, “Koj sawv ntawm ko lossis koj los zaum hauv av ntawm peb kotaw no,” 4ces yog nej ua tsis ncaj thiab xaiv neeg ntsejmuag raws li nej lub siab phem xav xwb.
5Cov kwvtij uas kuv hlub, nej cia li mloog kuv hais! Vajtswv xaiv cov neeg pluag hauv ntiajteb no los ua cov uas muab siab rau ntseeg Vajtswv, thiab los ua Vajtswv haivneeg raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm hais tias tus uas mloog Vajtswv lus, tus ntawd yuav tau ua Vajtswv haivneeg. 6Tiamsis nej saib tsis taus cov neeg pluag! Cov neeg uas tsimtxom nej thiab cab nej mus cuag tus txiav txim, twb yog cov neeg npluanuj ntag los sav. 7Lawv yog cov uas thuam lub npe zoo kawg nkaus uas Vajtswv tis rau nej.
8Yog nej ua raws li Vajtswv txoj kevcai uas sau cia rau hauv Vajtswv Txojlus uas hais tias, “Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev,” thiaj yog nej ua zoo tiag. 9Tiamsis yog nej xaiv neeg ntsejmuag ces yog nej ua txhaum. Txawm yog Vajtswv txoj kevcai los yeej qhia hais tias nej ua txhaum lawm thiab. 10Tus uas ua txhaum Vajtswv txoj kevcai ib nqe xwb, ces kuj yog nws ua txhaum txhua nqe huv tibsi. 11Rau qhov Vajtswv tus uas hais tias, “Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv,” nws hais dua hais tias, “Tsis txhob tua neeg.” Ces txawm yog nej tsis tau deev luag pojniam luag txiv los yog nej tua neeg, ces yog nej ua txhaum kevcai lawm. 12Yog li ntawd, nej yuav tsum ceevfaj tej lus uas nej hais thiab tej haujlwm uas nej ua, rau qhov txoj kevcai uas pab tau nej dim los nyob ywjpheej ntawd yuav txiav txim rau nej. 13Hnub uas Vajtswv txiav txim, Vajtswv yuav txiav txim rau tus uas tsis hlub lwm tus, tiamsis Vajtswv yuav tsis txiav txim rau tus uas hlub lwm tus.

Kev Ntseeg thiab Tes Haujlwm

14Cov kwvtij, yog muaj ib tug hais tias nws yog tus uas ntseeg Vajtswv. Tiamsis nws tsis ua raws li nws ntseeg, ces yuav muaj qabhau dabtsi? Yog nws hais li ntawd xwb nws txojkev ntseeg puas yuav pab tau kom nws dim? 15Yog nej pom cov kwvtij ntseeg tsis hais pojniam lossis txivneej, lawv tsis muaj noj lossis tsis muaj hnav, 16nej hais rau lawv hais tias, “Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej kom muaj noj muaj hnav,” tiamsis nej tsis muab ib yam dabtsi rau lawv li, qhov uas nej hais li ntawd yuav muaj qabhau dabtsi? 17Txojkev ntseeg los kuj ib yam li ntawd. Yog nej hais tias nej ntseeg, tiamsis nej tsis ua ib yam haujlwm tshwm, ces nej txojkev ntseeg twb tuag lawm.
18Tej zaum yuav muaj ib tug hais rau kuv hais tias, “Koj yog tus uas ntseeg, tiamsis kuv yog tus uas ua haujlwm.” Kuv yuav teb tus ntawd hais tias, “Koj sim qhia koj txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm rau kuv saib zoo li cas? Kuv tes haujlwm mam li qhia kuv txojkev ntseeg rau koj.” 19Koj ntseeg hais tias yeej muaj tib tug Vajtswv xwb, koj ntseeg li ntawd zoo lawm, dab los kuj ntseeg ib yam nkaus li ntawd, thiab dab ntshai Vajtswv ua ibce tshee hnyo. 20Tus neeg ruam, kuv qhia rau koj paub hais tias txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yeej tsis muaj qabhau dabtsi li. 21Peb yawgkoob Anplahas ua li cas nws thiaj ua tau haum Vajtswv siab? Qhov uas nws ua tau haum Vajtswv siab yog qhov uas nws muab Ixaj tus uas yog nws tib leeg tub tso rau saum lub thaj, thiab yuav muab tua fij rau Vajtswv ntag. 22Koj tsis pom los? Anplahas txojkev ntseeg thiab nws kev ua haujlwm mus ua ke. Nws tes haujlwm ua rau nws txojkev ntseeg tiav. 23Tej no yeej muaj raws li Vajtswv Txojlus uas sau tseg lawm hais tias vim Anplahas ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj li coj Anplahas los nrog Vajtswv sib raug zoo. Thiab Vajtswv thiaj hais tias Anplahas yog nws tus phoojywg. 24Yog li ntawd, nej thiaj pom hais tias tus uas Vajtswv coj los nrog Vajtswv sib raug zoo, tus ntawd yeej ua haujlwm, nws tsis yog tus uas ntseeg xwb.
25Ib yam li tus niamntiav uas hu ua Lahaj, nws hu ob tug txivneej uas tuaj soj tebchaws mus hauv nws tsev, thiab qhia kom nkawd khiav lwm txojkev mus. Qhov uas nws pab nkawd li ntawd haum Vajtswv siab. 26Lub cev uas tsis muaj sia yog lub cev uas tuag lawm, ib yam li ntawd, txojkev ntseeg uas tsis ua haujlwm yog txojkev ntseeg uas tuag lawm thiab.