2

Maiv Dungx Mangc Faix Haaix Dauh

1Yie nyei gorx-youz aah! Meih mbuo sienx kaux mbuo njang-laangc nyei Ziouv, Ziouv Yesu Giduc. Weic naaiv maiv dungx mangc haaix dauh nyei hmien. 2Se gorngv maaih laanh mienh zuqv lui-houx longx nyei yaac dangh jienv jiem-buoz-ndoqv-nzaeng bieqc meih mbuo gapv zunv nyei dorngx, aengx maaih laanh mienh jomc mienh zuqv jienv lui-houx-huv yaac bieqc daaih, 3meih mbuo taaih zuqv lui-houx longx wuov laanh ziouc mbuox ninh, “Daaih zueiz naaiv longx jiex nyei dorngx oc.” Aengx mbuox jomc wuov laanh, “Souv jienv naaic. Maiv zei nor, daaih zueiz yie naaiv zaux-hlen.” 4Hnangv naaic yiem meih mbuo gu'nyuoz meih mbuo bun nqoi zoux ziex horngh mienh maiv zeiz? Meih mbuo longc meih mbuo ganh orqv haic nyei hnyouv samx mienh maiv zeiz?
5Yie hnamv haic nyei gorx-youz aac, meih mbuo muangx oc. Tin-Hungh ginv baamh gen nyei mienh jomc mienh daaih weic bun ninh mbuo butv sienx fim nyei zoih yaac bun ninh mbuo duqv nzipc Tin-Hungh nyei guoqv, dongh Tin-Hungh laengz bun hnamv ninh wuov deix mienh nyei guoqv. 6Mv baac meih mbuo mangc piex mienh jomc mienh. Zoux doqc meih mbuo se dongh butv-zoih mienh maiv zeiz? Tor meih mbuo mingh wuov sic dorngh yaac dongh butv-zoih mienh maiv zeiz? 7Dongh naaiv deix butv-zoih mienh gorngv doqc meih mbuo nyiemc wuov norm jaaix nyei mbuox maiv zeiz?
8Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”
Se gorngv meih mbuo ei jienv naaiv diuh Tin-Hungh nyei lingc zoux, meih mbuo ziouc zoux duqv horpc aqv.
9Mv baac se gorngv meih mbuo taaih naaiv laanh, mangc faix wuov laanh, meih mbuo ziouc baamz zuiz. Leiz-latc yaac dingc meih mbuo nyei zuiz aqv.
10Haaix dauh gan nzengc leiz-latc mv baac dorngc yietc diuh, se fih hnangv dorngc nzengc diuh diuh aqv. 11Tin-Hungh gorngv,
  “Maiv dungx hienx auv hienx nqox,”
yaac gorngv,
  “Maiv dungx daix mienh.”
Se gorngv meih mbuo maiv hienx auv hienx nqox mv baac daix mienh, meih mbuo yaac benx baamz leiz nyei mienh aqv.
12Meih mbuo oix ziux bun mienh duqv bungx nqoi nyei leiz zuqc siemv. Hnangv naaic meih mbuo gorngv nyei caux zoux nyei oix zuqc doix wuov nyungc leiz. 13Haaix dauh maiv korv-lienh mienh, taux siemv zuiz wuov zanc Tin-Hungh ziouc maiv korv-lienh wuov dauh. Korv-lienh mienh nyei sic hingh jiex dingc zuiz nyei jauv.

Sienx Fim Caux Zoux Nyei Sic

14Yie nyei gorx-youz aac, haaix dauh gorngv ninh maaih sienx fim yaac maiv ei jienv nzuih gorngv nyei zoux nor, fungc maaih lamh longc? Ninh nyei sienx fim haih njoux ninh fai? 15Se gorngv maaih dauh gorx-youz fai dorc nziez maiv maaih lui-houx zuqv, hnaangx-donx yaac maiv maaih nyanc, 16meih mbuo yaac maaih dauh mbuox ninh, “Baengh orn nyei mingh aqv. Zuqv siouv nyanc beuv oc.” Mv baac ninh qiemx longc nyei ga'naaiv yaac maiv bun. Naaiv fungc maaih lamh longc?
17Sienx fim yaac hnangv naaic nor. Kungx sienx hnangv yaac maiv ei jienv zoux se dorngx daic mi'aqv.
18Mv baac maaih mienh oix gorngv, “Meih maaih sienx fim, yie maaih yie zoux nyei sic.” Yie ziouc dau, “Wuov nyungc bun yie mangc gaax meih hnangv haaix nor haih maaih sienx fim yaac maiv ei jienv zoux haaix nyungc? Yie ziouc bun meih mangc yie zoux nyei sic bun cing yie nyei sienx fim.” 19Meih sienx kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv fai? Longx aqv. Liemh mienv yaac sienx, gamh nziex haic, sin zinx nzengc. 20Mienh hngongx mienh aah! Kungx sienx hnangv, maiv ei jienv zoux se maiv lamh longc. Meih mbuo oix yie biux mengh bun meih mbuo hiuv fai? 21Mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, hnangv haaix nor duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv? Se weic ninh zoux nyei sic, dongh ninh dorh ninh nyei dorn, I^sakc, an wuov ziec-dorngh oix ziec bun Tin-Hungh. 22Meih mbuo buatc nyei fai? Apc^laa^ham nyei sienx fim caux zoux nyei sic gapv jienv. Ninh zoux nyei sic ziouc bun ninh nyei sienx fim dunh yunh nzoih. 23Hnangv naaic, Ging-Sou nyei waac cuotv daaih doix-diuc nzengc. Ging-Sou gorngv, “Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh. Weic ninh sienx, Tin-Hungh ziouc funx ninh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv.” Apc^laa^ham ziouc duqv mengh zoux Tin-Hungh nyei loz-gaeng doic. 24Hnangv naaiv, meih mbuo buatc nyei, mienh duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv se weic ninh mbuo zoux nyei sic, maiv zeiz kungx weic sienx hnangv.
25Wuov dauh maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn, Laa^hapc, fih hnangv nyei, weic ninh zoux nyei sic duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, dongh ninh zipv caaiv juoqv nyei Yiutai Mienh yaac bungx ninh mbuo cuotv ganh diuh jauv. 26Se gorngv sin maiv maaih qiex, mienh ziouc daic mi'aqv. Sienx fim yaac fih hnangv nyei. Maiv ei jienv zoux se maiv lamh longc, hnangv daic mi'aqv nor.