3

Tus nplaig

1Kuv cov kwvtij, nej tsis txhob ua xibhwb coob leej rau qhov nej yeej paub tias peb cov uas qhuab qhia yuav raug txiav txim nruj dua, 2vim tias peb txhua tus ua yuam kev ntau yam. Yog leejtwg tsis tau hais lus yuam kev li tus ntawd kuj yog tus uas zoo kawg nkaus thiab tswj tau nws lub cev huvsi. 3Yog peb muab xauv los sam nees qhov ncauj kom mloog lus, peb kuj tswj tau nees lub cev huvsi. 4Sim saib tej nkoj txwg kuj ib yam. Txawm yog loj thiab raug cua ntsawj hlob heev, los daim duav me me tseem tswj tau lub nkoj mus raws li tus tsav nkoj xav kom lub nkoj mus. 5Ib yam li ntawd tus nplaig yog yam me me tiamsis khav theeb loj heev.
 Sim xav saib ib nyuag qhov hluavtaws kub tau hav zoov dav heev npaum li cas.
6Tus nplaig yog hluavtaws, tus nplaig yog yam uas phem puv nkaus rau hauv peb lub cev, nws ua rau lub cev huvsi qias tsis huv thiab hlawv txojsia tag mus ib sim neej, thiab tus nplaig zes taws ntawm ntuj tawg kub los. 7Txhua yam tsiaj nas noog thiab tej tsiaj nkag hauv av thiab tej tsiaj hauv hiavtxwv puavleej cob tau kom seej thiab neeg los cob tau kom seej thiab, 8tiamsis tus nplaig tsis muaj leejtwg cob tau kom seej. Tus nplaig phem kawg nyob tsis tus thiab puv nkaus tej taug uas ua kom tuag. 9Peb siv tus nplaig qhuas tus Tswv uas yog leej Txiv thiab siv tsawm foom neeg uas raug tsim raws li Vajtswv tus yam ntxwv. 10Lo lus qhuas thiab lo lus tsawm foom tawm hauv tib lub qhov ncauj los. Cov kwvtij, tsis tsim nyog ua li ntawd. 11Lub qhov dej txhawv yuav muaj dej tsuag thiab dej qab ntsev txhawv ua ke hauv tib lub qhov los tau thiab lov? 12Cov kwvtij, tsob txiv cev txi tau txiv aulib lov, lossis tsob txiv hmab txi tau txiv cev lov? Lub qhov dej txhawv qab ntsev yeej tsis txhawv dej tsuag.

Lub tswvyim saum ntuj

13Nej cov leejtwg muaj tswvyim thiab nkag siab? Cia tus ntawd xyaum nws lub neej kom zoo thiab ua ob yam no tshwm los, thiab ua nws tes haujlwm ntawm lub siab mos siab muag thiab muaj tswvyim. 14Tiamsis yog nej cib nyeej khib siab thiab xav ua loj, tsis txhob khav theeb thiab tsis txhob ntxeev txojkev tseeb. 15Lub tswvyim zoo li no tsis yog lub tswvyim uas los saum ntuj los, tiamsis yog tswvyim hauv ntiajteb thiab yog lub cev nqaij daim tawv li thiab los ntawm dab los. 16Qhov twg muaj kev sib khib thiab xav ua loj, qhov ntawd yuav muaj kev kub ntxhov thiab ua txhua yam kev phem kev qias. 17Tiamsis lub tswvyim uas los saum ntuj los, qhov ib yog dawb huv, thiab ua kom nyob sib hum xeeb, ua siab zam xeeb, yoojyim hais lus, muaj txojkev khuvleej puv npo thiab ua tau txhua yam haujlwm zoo, tsis saib leejtwg ntsej muag thiab tsis ua siab nkhaus. 18Cov uas tsim kev sib hum xeeb thiab tseb txojkev sib hum yuav tau sau txojkev ncaj ncees.