3

Êlah

1Ơ phung ayŏng adei, đăm brei lu hlăm phung diih jing nai mtô ôh, kyuadah diih thâo leh Aê Diê srăng phat kđi ktang hĭn phung nai mtô. 2Kyuadah jih jang drei têč hnêč hlăm lu mta klei. Tơdah sa čô amâo têč hnêč ôh hlăm klei ñu blŭ, ñu jing mnuih jăk klă, dưi kiă kriê jih asei mlei ñu. 3Tơdah drei dưm msei khơp hlăm ƀăng êgei aseh čiăng kơ diñu gưt kơ drei, snăn yơh drei dưi gai jih asei mlei diñu. 4Dlăng wăt kơ kŭmpăn; wăt tơdah diñu prŏng êdi leh anăn angĭn ktang kpuh diñu dưn, ăt arăng gai diñu hŏng kwih điêt dhiêt tui si mgăt čiăng. 5Msĕ snăn mơh êlah jing mnơ̆ng điêt hlăm asei mlei, ƀiădah blŭ lu klei prŏng. Pui điêt dưi ƀơ̆ng kmrơ̆ng prŏng snăk.
6Leh anăn êlah jing msĕ si pui. Êlah jing msĕ si lăn ala soh, mdưm leh hlăm asei mlei drei, bi čhŏ jih asei mlei, leh anăn bi jhat jih ênuk drei dôk hdĭp leh anăn pui kbiă mơ̆ng war pui srăng čuh hŏng ñu mơh. 7Mnuih dưi mđăo bi ƀlum djăp mta hlô mnơ̆ng, čĭm čap, mnơ̆ng êbat ban, wăt mnơ̆ng hlăm êa ksĭ. 8Ƀiădah amâo mâo ôh mnuih dưi mđăo bi ƀlum êlah — ñu jing mnơ̆ng jhat amâo thâo mdei ôh, bŏ hŏng êa kêč kam bi mdjiê. 9 Hŏng êlah drei mpŭ mni kơ Khua Yang leh anăn Ama drei, ƀiădah hŏng êlah mơh drei tăm pah kơ mnuih, phung Aê Diê hrih leh tui si rup Ñu pô. 10Mơ̆ng ƀăng êgei anăn mơh kbiă hriê klei hơêč hmưi leh anăn klei tăm pah. Ơ phung ayŏng amai adei, đăm ngă snăn ôh. 11Mâo mơ̆ sa akŏ êa bi ƀlĕ êa jăk leh anăn êa phĭ? 12Ơ phung ayŏng adei, ana boh hra dưi mboh boh ôliwơ mơ̆, amâodah ana kriăk ƀâo mboh boh hra? Msĕ mơh akŏ êa msĭn amâo dưi ƀlĕ êa jăk ôh.

Klei Thâo Mĭn Mơ̆ng Dlông

13Hlei hlăm phung diih jing thâo mĭn leh anăn thâo săng? Brei ñu bi êdah bruă ñu hlăm klei ñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk hŏng klei luă gŭ mơ̆ng klei thâo mĭn. 14Ƀiădah tơdah diih mâo hlăm ai tiê diih klei nač phĭ leh anăn klei čiăng bi mđĭ pô, đăm bi mni kơ diih pô leh anăn đăm luar bi kdơ̆ng hŏng klei sĭt nik ôh. 15Klei thâo mĭn msĕ snăn amâo djŏ kbiă hriê mơ̆ng dlông ôh, ƀiădah kbiă hriê mơ̆ng lăn ala, mơ̆ng kđeh, leh anăn mơ̆ng yang jhat. 16Kyuadah ti anôk mâo klei nač leh anăn klei čuôt klih, tinăn srăng mâo klei rŭng răng leh anăn djăp mta bruă jhat. 17Ƀiădah klei thâo mĭn kbiă hriê mơ̆ng dlông êlâo hĭn jing êngeh, leh anăn êđăp ênang, êdu êun, thâo guôp, bŏ hŏng klei pap mñai leh anăn boh jăk, amâo mâo dlăng ti êngao amâodah ai ngăm ôh. 18Phung mdơ̆ng klei êđăp ênang rah mjeh klei êđăp ênang, leh anăn wiă boh klei kpă ênô.