5

Ntuas cov nplua nuj

1Nej cov uas nplua nuj, mloog tib zoo ov. Cia li quaj thiab quaj ntsuag vim tej kev txom nyem uas tabtom yuav los raug nej. 2Nej tej cuab txhiaj cuab tam po tag thiab nej tej tsoos tsho kab ntsaum muab noj tag. 3Nej tej nyiaj tej kub twb xeb tag lawm thiab tej xeb ntawd yuav ua timkhawv tom nej thiab yuav noj nej lub cev nqaij ib yam li hluavtaws hlawv. Nej khaws nyiaj txiag cia rau lub sijhawm kawg no. 4Saib maj, nej cov tub zog hlais qoob hauv nej daim teb tej nqe zog uas koj muab qaum lawd, twb qw nrov tuaj, thiab cov tub zog uas sau qoob ntawd lub suab twb nrov mus txog tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub qhov ntsej. 5Nej ua neej nyob noj seem noj so phum lam qas ntsuav rau hauv lub ntiajteb. Nej txav kom nej rog cia rau hnub uas muab tua. 6Nej rau txim thiab tua tus neeg tsis txhaum. Nws kuj tsis tiv nej.

Ua siab ntev thiab thov Vajtswv

7Vim li no, cov kwvtij, cia li ua siab ntev thev mus txog thaum tus Tswv rov los. Saib maj, cov tub qoob tub loo tos rawv tej qoob muaj nqes uas yuav tau hauv daim teb, nws ua siab ntev tos txog nag tshiab los thiab nag qab xyoos los. 8Nej yuav tsum ua siab ntev tos ib yam li ntawd thiab ua lub siab ruaj, rau qhov ze lub sijhawm uas tus Tswv rov los lawm. 9Cov kwvtij, nej ib leeg tsis txhob yws ib leeg xwv thiaj tsis raug txiav txim. Saib maj, tus uas txiav txim twb sawv ntawm qhov rooj lawm. 10Cov kwvtij, cia li muab cov xibhwb uas tuav tus Tswv lub npe cev lus tus qauv los rau nej xyaum thev kev tsim txom thiab ua siab ntev tos. 11Saib maj, peb suav tias cov uas ua siab ntev thev kuj tau nyob kaj siab lug. Nej twb hnov txog qhov uas Yauj ua siab ntev thev, thiab pom tej uas tus Tswv ua rau nws thaum kawg, vim tus Tswv muaj kev tab ncuab thiab kev khuvleej.
12Kuv cov kwvtij, qhov uas tseem ceeb dua tej huvsi, tsis txhob twv tsawm tsis hais twv ntuj twv teb lossis tuav txog lwm yam twv. Qhov yog kuj hais tias “Yog.” Qhov tsis yog kuj hais tias “Tsis yog,” xwv nej thiaj tsis raug txim.
13Nej cov leejtwg raug txom nyem? Cia tus ntawd thov Vajtswv. Muaj leejtwg xyiv fab? Cia tus ntawd hu nkauj qhuas. 14Nej cov muaj leejtwg muaj mob? Cia tus ntawd hu cov uas saib xyuas pawg ntseeg tuaj thiab cia lawv thov Vajtswv pab nws thiab muab roj pleev nws hauv tus Tswv lub npe. 15Tej lus thov uas muaj siab ntseeg yuav kho tus mob zoo thiab tus Tswv yuav tsa nws sawv. Yog nws tau ua txhaum, tus Tswv yuav zam txim. 16Vim li no nej ib leeg yuav tsum lees txim rau ib leeg, thiab ib leeg thov Vajtswv pab ib leeg xwv thiaj kho nej tej mob zoo. Tus ncaj ncees tej lus thov muaj hwjchim ua tau tiav. 17Eliya kuj yog neeg zoo ib yam li peb. Nws siv zog thov Vajtswv kom nag tsis txhob los, mas nag tsis los rau hauv lub tebchaws tau peb xyoos thiab rau lub hli. 18Nws rov thov Vajtswv dua ib zaug, lub ntuj kuj pub nag los thiab cov av kuj tuaj qoob loo.
19Kuv cov kwvtij, yog nej cov leejtwg yuam kev ntawm txoj tseeb thiab muaj neeg coj nws rov los, 20cia li paub tias tus uas coj tus uas ua txhaum rov los kuj yog nws cawm tau tus uas ua txhaum ntawd tus ntsuj plig dim txojkev tuag thiab roos tau tej kev txhaum uas ntau kawg.