10

Yawmsaub thiab dab

  1Ib tsoom Yixayee 'e, cia li mloog
   tej lus uas Yawmsaub hais rau nej.
  2Yawmsaub hais li no tias,
  “Tsis txhob kawm raws kua ib tsoom tebchaws,
   tsis txhob poob siab nthav rau tej txujci
   uas tshwm saum nruab ntug
  txawm yog ib tsoom tebchaws
   poob siab los xij,
  3rau qhov ib tsoom neeg tej kab ke
   yog cuav xwb.
  Lawv txiav ib tug ntoo tom hav zoov los
   thiab tus Kws ntoo txhais tes xuas taus txua.
  4Luag muab nyiaj muab kub los luam rau,
   luag xuas rauj muab ntsia hlau ntsia
   kom ruaj tsis txhob ua zog.
  5Lawv tej dab mlom kuj tsuas
   zoo ib yam nkaus li tej moj zeej hem noog
   hauv daim teb dib xwb, tsis txawj hais lus,
  luag yuav muab kwv mus,
   rau qhov tsis txawj mus kev.
  Nej tsis txhob ntshai tej dab mlom ntawd
   rau qhov tsis txawj ua phem
   thiab tsis txawj ua zoo.”

  6Au Yawmsaub, tsis muaj ib tug twg
   zoo cuag li koj,
  koj loj kawg nkaus
   thiab koj lub npe muaj hwjchim heev.
  7Ib tsoom tebchaws tus vajntxwv 'e,
   leejtwg tseem yuav tsis ntshai tsis hwm koj?
   Rau qhov koj yog tus uas tsim nyog peb hwm.
  Tej neeg txawj ntse hauv ib tsoom tebchaws
   thiab hauv tej tebchaws uas tej vajntxwv kav,
   tsis muaj ib tug zoo cuag li koj.
  8Lawv sawvdaws tsis thoob tsib thiab ruam,
   tej dab mlom ntawd yog ntoo xwb
   tsis txawj qhia lawv ib yam dabtsi.
  9Luag thauj tej nyiaj uas ntaus tau lawm
   tuaj ntawm lub moos Thasi tuaj
   thiab coj kub ntawm lub moos Ufa tuaj.
  Tej dab mlom ntawd yog
   cov Kws txawj tes haujlwm thiab yog
   cov Kws txawj ntaus kub txhais tes ua.
  Tej ntaub uas muab kauv tej dab mlom ntawd
   yog ntaub xiav thiab ntaub tsamxem,
   yog cov Kws txawj ntos ntaub ua.
  10Tiamsis Yawmsaub
   yog tus Vajtswv uas tseeb tiag,
  nws yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob
   thiab yog tus vajntxwv uas nyob mus ib txhis.
  Thaum nws npau taws
   lub ntiajteb ua zog kais,
  mas ib tsoom tebchaws
   thev tsis taus qhov uas nws chim.
11Koj yuav hais li no rau lawv tias, “Tej dab uas tsis yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav puam tsuaj ploj tag hauv lub ntiajteb thiab hauv lub qab ntuj.”
  12Yawmsaub yog tus uas
   siv nws lub hwjchim tsim lub ntiajteb,
  thiab siv nws lub tswvyim tsim tsa lub qab ntuj,
   thiab siv nws txojkev txawj ntse
   nthuav lub ntuj.
  13Thaum nws tsa nws lub suab hu,
   tej dej saum nruab ntug nrov vig voog,
   thiab nws ua huab sawv tim qab ntuj kawg tuaj.
  Nws ua xob laim rau thaum nag los
   thiab coj cua tawm hauv nws tej txhab cua los.
  14Txhua tus neeg tsis thoob tsib
   thiab tsis paub qabhau.
  Txhua tus Kws ntaus kub yuav txaj muag
   vim tej dab mlom uas nws ua,
  rau qhov nws tej dab mlom
   yog cuav thiab tsis txawj ua pa kiag li.
  15Tej dab mlom ntawd tsis muaj qabhau kiag li,
   yog tej uas ntxim thuam luag.
  Thaum txog sijhawm teem txim,
   tej ntawd yuav puam tsuaj.
  16Tus uas yog Yakhauj li Vajtswv
   tsis thooj li tej dab mlom ntawd,
  rau qhov nws yog tus uas tsim txhua yam,
   thiab haiv neeg Yixayee
   yog nws qub txeeg qub teg,
  nws lub npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Yuda poob tebchaws

  17Nej cov uas raug luag muab vij tag lawm 'e,
   cia li khaws pes nkaus
   nej tej qhov txhia chaw hauv pem teb.
  18Rau qhov Yawmsaub hais li no tias,
   “Saib maj, kuv muab cov neeg hauv
   lub tebchaws no laim tawm mus tamsim no,
  thiab kuv yuav coj kev txom nyem nyuaj siab
   los rau lawv xwv lawv thiaj li xeev tau.”

  19Kuv raug txom nyem lauj
   vim yog kuv txojkev mob!
  Kuv tej qhov txhab kuj mob heev kawg,
   tiamsis kuv hais tias,
  “Qhov tseeb tej no yog kuv li kev nyuaj siab
   thiab kuv yuav tsum thev xwb.”
  20Kuv lub tsev ntaub kuj raug puam tsuaj,
   thiab tej hlua khi tsev kuj tu tag huvsi lawm.
  Kuv tej menyuam kuj ncaim kuv tag lawm,
   tsis muaj lawv li lawm.
  Tsis muaj leejtwg tsa
   kuv lub tsev ntaub dua li lawm
   thiab dai kuv daim ntaub uas thaiv.
  21Cov uas yug yaj kuj tsis thoob tsib
   thiab tsis ua nug rau Yawmsaub,
  vim li no lawv thiaj tsis vam meej,
   thiab lawv tej pab yaj thiaj tawg
   ua sab ua sua tag lawm.
  22Cia li mloog, muaj ib tsab xov tuaj.
   Saib maj, tuaj txog lawm.
  Muaj ib lub suab nrov ntshu nrooj
   hauv tej tebchaws uas nyob sab ped tuaj,
  tuaj ua rau Yuda tej moos
   raug nyob do cuas cia,
   ua chaw rau hma nkaum.
  23Au Yawmsaub, kuv paub tias neeg lub neej
   tsis yog nyob ntawm nws tus kheej,
  thiab paub tias tsis yog neeg
   coj tau neeg tshais kauj ruam.
  24Au Yawmsaub, thov koj qhuab ntuas kuv
   kom npaum li uas tsim nyog,
  tsis txhob qhuab qhia li uas koj chim
   tsam ces koj coj kuv mus txog kev puam tsuaj.
  25Thov koj nchuav koj txojkev npau taws
   rau saum cov tebchaws uas tsis paub koj,
  thiab rau saum tej neeg
   uas tsis tuav koj lub npe pe koj,
  rau qhov lawv tau muab Yakhauj rhuav tshem,
   muab nws rhuav tshem tag
  thiab muab nws noj nqos tag,
   thiab muab nws tej vaj tse ua puam tsuaj tag.