12

Yelemi ywg

  1Au Yawmsaub, thaus kuv nrug koj ua plaub
   koj yog tug kws ua raug cai.
  Txawm yog le ntawd los kuv tseed
   muab kuv zaaj ua nug rua koj.
  Ua le caag cov tuabneeg limham ho vaam meej tuaj?
   Ua le caag cov tuabneeg ntxeev ntxag ho tau zoo?
  2Koj cog puab, mas puab ntsa caag tub,
   puab hlub zoo hab txw txwv.
  Puab lub qhov ncauj pheej has txug koj
   tassws puab lub sab nyob deb ntawm koj.
  3Au Yawmsaub, koj paub kuv, koj pum kuv
   hab koj swm kuv lub sab saib kuv xaav txug koj le caag.
  Thov muab puab cais tawm
   yaam le tej yaaj kws yuav muab tua,
   hab muab puab tso rua ib caag tog nub kws tua.
  4Lub tebchaws yuav quaj ntsuag moog ntev le caag
   hab tej nyom huv txhua daim teb
   yuav qhuav taag moog ntev le caag?
  Vem cov kws nyob huv lub tebchaws hov tej kev limham
   mas tej tsaj txhu hab tej naag noog
   txhad yuav raug muab kuav hlo moog,
  vem puab has tas, “Yawmsaub
   yuav tsw pum peb lub neej yaav kws kawg.”

Yawmsaub teb Yelemi

  5“Yog koj nrug tuabneeg sws tw dha
   es puab tub ua rua koj txug sav lawm,
  koj yuav ua le caag nrug neeg sws tw dha tau?
  Yog koj tub qaug rua huv lub tebchaws
   kws nyob tso sab quas lug,
  koj yuav ua le caag nyob tau
   huv tej haav zoov ntawm ntug dej Yalatee?
  6Txawm yog koj tej kwvtij, kws yog koj txwv caaj ceg,
   los puab kuj ntxeev ntxag koj.
  Puab tseed qw nrov nrov lawv koj.
   Txawm yog puab has lug zoo kawg rua koj,
   kuj tsw xob ntseeg puab.

  7“Kuv tso kuv tsev tuabneeg tseg,
   kuv muab kuv tej qub txeeg qub teg pov tseg,
  kuv muab cov kws kuv hlub quas zog huv nruab sab
   tso rua huv puab cov yeeb ncuab txhais teg.
  8Kuv tej qub txeeg qub teg txa zoo le
   ib tug tsuv ntxhuav tom haav zoov rua kuv,
  nwg tsaa suab nyooj lawg rua kuv,
   vem le nuav kuv txhad ntxub nwg.
  9Kuv tej qub txeeg qub teg zoo yaam le tug daav txho
   kws muaj tej daav nyob vej nwg ntaus nwg lov?
  Ca le moog hu tej tsaj qus huvsw tuaj ua ke,
   coj tej tsaj hov tuaj noj.
  10Cov kws yug yaaj muaj ntau leej
   tau ua kuas kuv lub vaaj txwv maab puam tsuaj taag.
  Puab tau muab tej kws yog kuv le feem tsuj taag,
   puab tau muab kuv le feem kws zoo nkauj
   ntxeev ua tebchaws moj saab qhua nyob do cuas ca.
  11Puab muab kuv le feem ua nyob do cuas ca.
   Thaus nyob do cuas lawm kuj quaj ntsuag rua kuv,
  lub tebchaws huvsw kuj nyob do cuas ca,
   los tsw muaj leejtwg mob sab le.
  12Cov kws ua kuas puam tsuaj
   tub tuaj txug sau tej roob do hau huv ntuj nraag teb do,
  tsua qhov Yawmsaub raab ntaaj noj lub tebchaws taag
   ib saab moog thoob plhawv rua ib saab.
   Tsw muaj ib tug tau nyob kaaj sab le.
  13Kuv cov tuabneeg cog mog,
   tassws tau hlais xuav paug xwb,
  puab ua khwv khwv txug sav taag
   tassws tsw tau daabtsw le.
  Puab yuav txaaj muag rua tej kws puab hlais puab sau,
   yog tim qhov kws Yawmsaub chim heev rua puab.”
14Yawmsaub has le nuav tas, “Has txug tej tuabneeg ua phem txhua tug kws nyob ib ncig kuv kws tau kov tej qub txeeg qub teg kws kuv tub muab rua kuv haiv tuabneeg Yixayee ua puab tug lawm. Saib maj, kuv yuav muab tej tuabneeg hov dob huv puab lub tebchaws moog, hab kuv yuav dob Yuta caaj ceg huv plawv puab cov hov moog. 15Tom qaab kws kuv muab puab dob moog taag lawm, kuv yuav rov qaab taab ncuab puab, hab kuv yuav coj puab nyag rov qaab lug nyob nyag tej qub txeeg qub teg hab nyag nyob nyag lub tebchaws. 16Hab yuav muaj le nuav, yog puab mob sab kawm kuv haiv tuabneeg txujkev, kws yog tuav kuv lub npe cog lug twv has tas, ‘Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum,’ yaam le puab tau qha rua kuv haiv tuabneeg tuav daab Npa‑aa lub npe cog lug twv, mas puab yuav kheev hlub rua huv plawv kuv haiv tuabneeg. 17Tassws yog lub tebchaws twg tsw noog, kuv yuav muab puab dob hlo hab muab ua kuas puam tsuaj huvsw.” Yawmsaub has le nuav ntaag.