12

Yelemi yws

  1Au Yawmsaub, thaum kuv nrog koj ua plaub
   koj yog tus uas ua raug cai.
  Txawm yog li ntawd los kuv tseem
   muab kuv zaj ua nug rau koj.
  Ua li cas cov neeg limhiam ho vam meej tuaj?
   Ua li cas cov neeg ntxeev ntxias ho tau zoo?
  2Koj cog lawv, lawv thiaj ntsia cag tob,
   lawv hlob zoo thiab txi txiv.
  Lawv lub qhov ncauj pheej hais txog koj
   tiamsis lawv lub siab nyob deb ntawm koj.
  3Au Yawmsaub, koj paub kuv, koj pom kuv
   thiab koj sim kuv lub siab
   saib kuv xav txog koj li cas.
  Thov muab lawv cais tawm
   yam li tej yaj uas yuav muab tua,
  thiab muab lawv tso rau ib cag
   tos hnub uas tua.
  4Lub tebchaws yuav quaj ntsuag mus ntev li cas
   thiab tej nyom hauv txhua daim teb
   yuav qhuav tag mus ntev li cas?
  Vim cov uas nyob hauv
   lub tebchaws ntawd tej kev limhiam
  mas tej tsiaj txhu thiab tej nas noog
   thiaj yuav raug muab kuav hlo mus,
  vim lawv hais tias, “Yawmsaub yuav tsis pom
   peb lub neej yav uas kawg.”

Yawmsaub teb Yelemi

  5“Yog koj nrog neeg sib tw dhia
   es lawv twb ua rau koj txog siav lawm,
   koj yuav ua li cas nrog nees sib tw dhia tau?
  Yog koj twb ntog rau hauv lub tebchaws
   uas nyob tso siab lug,
  koj yuav ua li cas nyob tau hauv tej hav zoov
   ntawm ntug dej Yaladee?
  6Txawm yog koj tej kwvtij,
   uas yog koj txiv caj ces,
   los lawv kuj ntxeev ntxias koj.
  Lawv tseem qw nrov nrov caum koj.
   Txawm yog lawv hais lus zoo kawg rau koj,
   kuj tsis txhob ntseeg lawv.

  7“Kuv tso kuv tsev neeg tseg,
   kuv muab kuv tej qub txeeg qub teg pov tseg,
  kuv muab cov uas kuv hlub zog
   hauv nruab siab tso rau hauv
   lawv cov yeeb ncuab txhais tes.
  8Kuv tej qub txeeg qub teg txia zoo li
   ib tug tsov ntxhuav tom hav zoov rau kuv,
  nws tsa suab nyooj laws rau kuv,
   vim li no kuv thiaj ntxub nws.
  9Kuv tej qub txeeg qub teg zoo yam li
   tus dav txho uas muaj tej dav
   nyob vij nws ntaus nws lov?
  Cia li mus hu tej tsiaj qus huvsi tuaj ua ke,
   coj tej tsiaj ntawd tuaj noj.
  10Cov uas yug yaj muaj ntau leej tau ua
   kom kuv lub vaj txiv hmab puam tsuaj tag.
  Lawv tau muab tej uas yog kuv li feem tsuj tag,
   lawv tau muab kuv li feem uas zoo nkauj
   ntxeev ua tebchaws moj sab qhua nyob do cuas cia.
  11Lawv muab kuv li feem ua nyob do cuas cia.
   Thaum nyob do cuas lawm
   kuj quaj ntsuag rau kuv,
  lub tebchaws huvsi kuj nyob do cuas cia,
   los tsis muaj leejtwg mob siab li.
  12Cov uas ua kom puam tsuaj twb tuaj txog
   saum tej roob do hau hauv ntuj nrag teb do,
  rau qhov Yawmsaub rab ntaj noj lub tebchaws
   tag ib sab mus thoob plaws rau ib sab.
   Tsis muaj ib tug tau nyob kaj siab li.
  13Kuv cov neeg cog mog,
   tiamsis tau hlais pos xwb,
  lawv ua khwv khwv txog siav tag
   tiamsis tsis tau dabtsi li.
  Lawv yuav txaj muag rau tej uas
   lawv hlais lawv sau, yog tim qhov uas
   Yawmsaub chim heev rau lawv.”
14Yawmsaub hais li no tias, “Hais txog tej neeg ua phem txhua tus uas nyob ib ncig kuv uas tau kov tej qub txeeg qub teg uas kuv twb muab rau kuv haiv neeg Yixayee ua lawv tug lawm. Saib maj, kuv yuav muab tej neeg ntawd dob hauv lawv lub tebchaws mus, thiab kuv yuav dob Yuda caj ces hauv lawv nruab nrab cov ntawd mus. 15Tom qab uas kuv muab lawv dob mus tag lawm, kuv yuav rov qab khuvleej lawv, thiab kuv yuav coj lawv nyias rov qab los nyob nyias tej qub txeeg qub teg thiab nyias nyob nyias lub tebchaws. 16Thiab yuav muaj li no, yog lawv mob siab kawm kuv haiv neeg txojkev, uas yog tuav kuv lub npe cog lus twv hais tias, ‘Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom,’ yam li lawv tau qhia rau kuv haiv neeg tuav dab Npa‑as lub npe cog lus twv, mas lawv yuav kheev hlob rau hauv nruab nrab kuv haiv neeg. 17Tiamsis yog lub tebchaws twg tsis mloog, kuv yuav muab lawv dob kiag thiab muab ua kom puam tsuaj huvsi.” Yawmsaub hais li no ntag.