12

Thắc mắc của nhà tiên tri Giê-rê-mi

  1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài luôn công chính
   Mỗi khi con biện luận với Ngài;
   Tuy vậy, con xin hỏi Ngài về sự phán xét.
  Tại sao con đường kẻ ác luôn hưng thịnh?
   Tại sao những kẻ sống gian trá vẫn yên ổn?
  2Ngài đã vun trồng chúng,
   Chúng đã đâm rễ, lớn lên và ra trái.
  Miệng chúng ở gần Ngài,
   Nhưng lòng chúng cách xa Ngài.
  3Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết con!
   Ngài thấy con, Ngài tra xét lòng con đối với Ngài.
  Xin tách chúng ra như tách chiên để đem đến lò sát sinh
   Dành riêng chúng cho ngày tàn sát.

  4Xứ sở bị sầu thảm,
   Cỏ ngoài đồng héo úa cho đến bao giờ?
  Vì dân cư gian ác
   Nên thú rừng và chim chóc đều bị quét sạch.
  Chúng nói rằng:
   “Ngài sẽ không thấy kết cục của chúng ta đâu!”

Đức Chúa Trời trả lời Giê-rê-mi

  5“Nếu con chạy đua với người chạy bộ mà còn mỏi mệt,
   Thì làm sao đua được với ngựa?
  Nếu ở trong đất an ổn mà con còn vấp ngã,
   Thì làm sao con đối phó với rừng rậm Giô-đanh?
  6Chính anh em con và gia tộc con
   Cũng đang phản bội con,
   Chúng gào thét sau lưng con.
  Dù chúng nói ngon nói ngọt với con,
   Con cũng đừng tin chúng.

  7Ta đã lìa bỏ nhà Ta,
   Bỏ rơi sản nghiệp Ta;
  Phó những người mà lòng Ta yêu mến
   Vào tay kẻ thù.
  8Cơ nghiệp Ta chống lại Ta
   Như sư tử trong rừng,
  Gầm thét với Ta;
   Vì vậy Ta ghét chúng.
  9Có phải cơ nghiệp Ta như con chim săn mồi vằn vện
   Bị các chim săn mồi khác vây quanh không?
  Hãy đi gom các loài thú đồng lại,
   Để chúng ăn nuốt nó đi!
  10Nhiều người chăn đã tàn phá vườn nho Ta,
   Giày đạp lên phần đất của Ta,
  Biến phần đất Ta yêu thích
   Thành hoang mạc quạnh hiu.
  11Chúng đã làm cho đất ấy ra hoang vu, tàn tạ;
   Nó thở than với Ta.
  Cả xứ đều hoang vu,
   Nhưng chẳng ai quan tâm đến.
  12Trên các đồi trọc trong hoang mạc
   Quân cướp phá đã tràn đến;
  Vì lưỡi gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất nầy
   Từ đầu nầy đến đầu kia,
   Không có loài xác thịt nào được bình an.
  13Chúng gieo lúa mì và gặt gai gốc,
   Nhọc nhằn mà chẳng ích chi.
  Hãy hổ thẹn về hoa lợi mình,
   Vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va!”

Lời của Đức Giê-hô-va dành cho các dân ngoại

14Đức Giê-hô-va phán: “Đối với những kẻ lân cận xấu xa của Ta, những kẻ chiếm đoạt sản nghiệp mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên của Ta thừa hưởng, thì Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và bứng nhà Giu-đa ra khỏi chúng. 15Nhưng sau khi đã bứng chúng đi, Ta sẽ lại thương xót chúng và đem mỗi người trở về với sản nghiệp và quê hương mình. 16Nếu chúng siêng năng học tập đường lối của dân Ta, nhân danh Ta mà thề rằng: ‘Thật Đức Giê-hô-va hằng sống!’, như cách chúng dạy cho dân Ta thề trước Ba-anh, thì lúc ấy chúng sẽ được vững lập giữa dân Ta. 17Nhưng nếu dân tộc nào không nghe, Ta sẽ bứng dân tộc đó đi, và tiêu diệt nó.” Đức Giê-hô-va phán vậy.