14

Ntuj qhua teb nkig

1No yog tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi txog qhov uas ntuj qhua teb nkig.
  2“Yuda quaj ntsuag,
   nws tej rooj loog kuj qaug zog tag,
  nws cov neeg pw hauv av quaj lwj siab,
   thiab Yeluxalees lub suab quaj nrov mus.
  3Cov uas ua hlob txib lawv cov tub qhe
   mus nqa dej,
  cov tub qhe mus txog qhov dej
   mas tsis pom muaj dej,
  lawv nqa thoob qhuav rov qab los,
   lawv txaj muag thiab poob siab tag
   thiab kauv lawv lub taubhau.
  4Cov av qhuav tawg pleb
   vim tsis muaj nag los rau saum lub tebchaws,
  cov neeg ua teb kuj poob siab tag
   thiab kauv lawv lub taubhau.
  5Tus maum muas lwj uas nyob hauv hav zoov
   kuj tso nws tus menyuam tseg
   vim tsis muaj zaub.
  6Tej nees luav qus kuj sawv saum tej roob do hau,
   txog siav qhe yam li tej hma,
  qhov muag tsaus tag
   vim tsis muaj nroj tsuag noj.”

  7Au Yawmsaub, txawm yog
   peb tej kev txhaum ua timkhawv kom peb,
   los thov koj saib rau koj lub npe es pab peb.
  Peb tej kev fav xeeb loj heev,
   peb tau ua txhaum muaj txim rau koj.
  8Au koj uas yog cov Yixayee lub chaw vam,
   thiab yog lawv tus cawmseej
   rau thaum lawv raug txom nyem ceeblaj,
  ua cas koj yuav zoo yam li tus qhua
   uas tuaj rau hauv lub tebchaws xwb,
  zoo yam li tus neeg uas taug kev tuaj
   pw ib hmos xwb?
  9Ua cas koj yuav zoo li
   ib tug neeg uas nyob hab nuv,
  lossis zoo li ib tug neeg uas muaj zog heev
   los pab tsis tau leejtwg?
  Au Yawmsaub, koj yeej nyob
   hauv peb nruab nrab
  thiab peb raug hu raws li koj lub npe,
   thov koj tsis txhob tso peb tseg.

  10Yawmsaub hais li no txog haiv neeg no tias,
   “Lawv nyiam mus rau ub rau no,
   lawv tsis tswj lawv txhais kotaw.
  Vim li no Yawmsaub thiaj tsis yuav lawv lawm,
   nimno nws yuav nco txog lawv tej kev txhaum
   thiab teem lawv lub txim.”
11Yawmsaub hais rau kuv tias, “Tsis txhob thov kev noj qab nyob zoo rau haiv neeg no. 12Txawm yog lawv yoo mov los kuv yuav tsis mloog lawv lub suab thov. Txawm yog lawv ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo los kuv yuav tsis txais. Kuv yuav xuas ntaj xuas kev tshaib nqhis thiab mob kis muab lawv ua puam tsuaj.”
13Mas kuv hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, cov xibhwb cev lus hais rau lawv tias, ‘Nej yuav tsis pom hniav ntaj hniav riam, yuav tsis raug kev tshaib nqhis, tiamsis kuv yuav pub nej nyob thaj yeeb ruaj khov hauv lub chaw no.’ ” 14Yawmsaub hais rau kuv tias, “Cov xibhwb cev lus tuav kuv lub npe cev lus dag xwb. Kuv tsis tau txib lawv lossis nkaw lus rau lawv lossis hais rau lawv. Lawv hais tej yog toog dag thiab tej uas pom tom hauv ntej uas tsis muaj qabhau, thiab hais tej lus dag raws li lawv lub siab xav xwb. 15Vim li no Yawmsaub thiaj hais txog cov xibhwb cev lus li no tias, Kuv tsis tau txib lawv los lawv tseem tuav kuv lub npe cev lus hais tias, ‘Hniav ntaj hniav riam kev tshaib nqhis yuav tsis los raug lub tebchaws no.’ Cov xibhwb cev lus ntawd yuav raug hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib nqhis muab ua puam tsuaj tag. 16Thiab cov neeg uas mloog tej lus uas lawv cev ntawd yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam thiab tuag tshaib tuag nqhis, thiab yuav raug muab pov tseg rau hauv tej kev hauv lub nroog Yeluxalees tsis muaj leejtwg muab lawv log, tag nrho lawv thiab lawv tej pojniam, lawv tej tub tej ntxhais huvsi, rau qhov kuv yuav nchuav lawv tej kev limhiam los poob rov rau lawv.”
  17“Koj cia li hais tej lus no rau lawv,
   ‘Thov cia kuv lub qhov muag muaj kua muag los
   nruab hnub hmo ntuj tsis tu li,
  rau qhov kuv haiv neeg tus ntxhais uas dawb huv
   raug ntaus to mob sab kawg.
  18Yog kuv tawm mus tom teb,
   los pom muaj neeg raug hniav ntaj hniav riam tua.
  Yog kuv nkag mus rau hauv lub nroog,
   los pom muaj mob muaj nkeeg
   vim yog tshaib nqhis.
  Tag nrho cov xibhwb uas cev lus
   thiab cov pov thawj ua lawv tej haujlwm
  thoob plaws hauv lub tebchaws,
   los lawv twb tsis paub dabtsi li.’ ”

  19Koj tau muab Yuda tso tseg tag huvsi lawm lov?
   Koj lub siab ntxub Xi‑oo heev lov?
  Ua cas koj nplawm peb
   tsis muaj kev kho kom peb zoo kiag li?
   Peb nrhiav kev thaj yeeb
   tiamsis tsis tau qhov zoo kiag li.
  Peb nrhiav sijhawm kho kom zoo
   tiamsis tsuas yog muaj kev txhawj ntshai xwb.
  20Au Yawmsaub, peb thov lees peb tej kev
   ua limhiam thiab lees tej kev txhaum
   uas peb tej poj koob yawm txwv ua,
  rau qhov peb tau ua txhaum muaj txim
   rau koj lawm.
  21Vim saib rau koj lub npe,
   thov tsis txhob fee plhu ntawm peb,
  thov tsis txhob ua rau koj lub zwm txwv
   uas ci ntsa iab poob koob meej.
  Thov koj nco txog thiab tsis txhob
   rhuav koj tej lus uas cog tseg rau peb.
  22Ib tsoom tebchaws tej dab mlom cuav
   muaj ib tug twg ua tau nag los?
   Lossis lub ntuj ua tau nag los thiab lov?
  Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,
   tej no tsis yog koj ua lov?
  Peb vam khom koj xwb
   vim koj yog tus uas ua txhua yam no.