14

Klei Hưn Êlâo Srăng Mâo Adiê Không

1Klei Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi djŏ kơ klei adiê srăng không:
  2“Čar Yuđa kơŭ kyăm
   leh anăn jih jang ƀuôn gơ̆ ênguôt hnĭng;
  phung ƀuôn sang čŏk hia kyua lăn,
   leh anăn arăng hmư̆ asăp ƀuôn Yêrusalem ur krao.
  3Phung khua ñu tiŏ nao phung dĭng buăl duah êa;
   diñu truh kơ kbăng êa,
  ƀiădah amâo ƀuh êa ôh,
   diñu wĭt čeh êhŏng;
   diñu hêñ, rŭng răng, leh anăn guôm boh kŏ diñu.
  4Kyuadah lăn thu leh
   mơ̆ng hruê adiê amâo lŏ hjan ôh,
  phung ngă hma êdu ai,
   diñu guôm boh kŏ diñu.
  5Wăt hlô rang ana hlăm dliê
   lui hĕ êđai ñu mrâo mđai,
   kyuadah amâo mâo rơ̆k ƀơ̆ng ôh.
  6Aseh dliê dôk ti dlông čŏng phung čư̆ kla,
   diñu ksuh êwa msĕ si asâo tan;
  ală diñu dliu
   kyua amâo lŏ mâo rơ̆k ƀơ̆ng ôh.”

  7“Wăt tơdah klei wê hmei hưn bi kdơ̆ng hŏng hmei,
   ngă bĕ, Ơ Yêhôwa, kyua anăn ih.
  Kyuadah klei hmei lui wir leh jing lu;
   hmei ngă soh hŏng ih leh.
  8Ơ Yêhôwa, pô phung Israel čang hmăng,
   Pô Bi Mtlaih digơ̆ hlăm ênuk rŭng răng,
  si ngă ih jing hĕ msĕ si sa čô tue hlăm čar,
   msĕ si sa čô hiu kbưi jưh đăm knŏng sa mlam?
  9Si ngă ih jing hĕ msĕ si sa čô ngŏk amâo lŏ thâo ngă mnơ̆ng ôh,
   msĕ si sa čô kahan amâo dưi bi mtlaih ôh?
  Ƀiădah ih, Ơ Yêhôwa, ăt dôk ti krah hmei,
   leh anăn arăng pia kơ hmei hŏng anăn ih;
   snăn đăm lui hĕ hmei ôh!”
10Snei Yêhôwa lač djŏ kơ phung ƀuôn sang anei:
   “Diñu khăp klah đuĕ msĕ snăn,
  diñu amâo tuôm kơ̆ng jơ̆ng diñu ôh;
   kyuanăn Yêhôwa amâo tŭ diñu ôh,
  ară anei gơ̆ hdơr kơ klei wê diñu,
   leh anăn bi kmhal hĕ klei soh diñu.”
11Yêhôwa lač kơ kâo: “Đăm wah lač brei klei jăk truh kơ phung ƀuôn sang anei ôh. 12Wăt tơdah diñu kăm ƀơ̆ng huă dưn, kâo amâo srăng hmư̆ klei diñu ur kwưh ôh; leh anăn wăt tơdah diñu myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ dưn, kâo amâo srăng tŭ diñu ôh; ƀiădah kâo srăng bi rai diñu hŏng đao gưm, hŏng klei ư̆ êpa, leh anăn hŏng klei ruă tưp.”
13Leh anăn kâo lač: “Ơ Yêhôwa Aê Diê ah, nĕ anei phung khua pô hưn êlâo lač nanao kơ diñu, ‘Diih amâo srăng ƀuh đao gưm ôh, kăn diih srăng mâo klei ư̆ êpa rei, ƀiădah sĭt nik kâo srăng brei klei êđăp ênang nanao kơ diih hlăm anôk anei.’ ” 14Yêhôwa lač kơ kâo: “Phung khua pô hưn êlâo hưn klei luar hlăm anăn kâo; kâo amâo tuôm tiŏ diñu nao ôh, kăn tuôm mtă amâodah blŭ kơ diñu rei. Diñu hưn êlâo klei bi ƀuh amâo sĭt kơ diih, klei mdian hơăi mang, leh anăn klei mplư mơ̆ng klei mĭn diñu pô. 15Kyuanăn Yêhôwa lač snei klei djŏ kơ phung khua pô hưn êlâo hưn klei luar hlăm anăn kâo wăt tơdah kâo amâo tuôm tiŏ nao diñu; leh anăn diñu pô lač, ‘Đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa amâo srăng truh kơ čar anei ôh.’ Arăng srăng bi rai phung khua pô hưn êlâo anăn hŏng đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa. 16Leh anăn phung ƀuôn sang hmư̆ klei diñu hưn anăn arăng srăng hwiê hĕ hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem, djiê hŏng klei ư̆ êpa leh anăn hŏng đao gưm, amâo mâo pô dơr diñu ôh — diñu pô, mô̆ diñu, phung anak êkei leh anăn anak mniê diñu. Kyuadah kâo srăng tuh klei ƀai diñu ti dlông diñu pô.
17Brei ih lač kơ diñu klei anei:
   ‘Brei ală kâo rôč êa ală hruê mlam,
  leh anăn amâo mdei ôh
   kyuadah anak mniê êra hrông phung ƀuôn sang kâo êka kjham snăk,
   arăng ngă klei jŭ jhat snăk kơ diñu.
  18Tơdah kâo nao kơ hma,
   nĕ anei, mâo tinăn phung djiê leh hŏng đao gưm!
  Leh anăn tơdah kâo mŭt hlăm ƀuôn,
   nĕ anei, mâo tinăn lu klei ruă mơ̆ng klei ư̆ êpa!
  Kyuadah phung khua pô hưn êlâo wăt phung khua ngă yang
   hiu rưng hlăm čar diñu amâo thâo ôh.’ ”

  19“Ih tuôm hngah hĕ leh sĭt mơ̆ phung Yuđa?
   Ih bi êmut snăk mơ̆ kơ phung ƀuôn Siôn?
  Si ngă ih čăm leh hmei
   tơl hmei amâo lŏ thâo hlao ôh?
  Hmei čang hmăng kơ klei êđăp ênang,
   ƀiădah klei jăk amâo truh ôh;
  hmei čang hmăng kơ klei bi hlao,
   ƀiădah nĕ anei, knŏng klei bi huĭ truh.
  20Ơ Yêhôwa, hmei tŭ klei hmei jing ƀai,
   leh anăn klei wê phung ama hmei;
   kyuadah sĭt nik hmei ngă soh leh hŏng ih.
  21Đăm hngah kơ hmei ôh kyua anăn ih pô,
   đăm bi hêñ ôh jhưng mtao guh kơang ih;
  hdơr bĕ klei ih bi mguôp hŏng hmei,
   đăm bi rai hĕ klei anăn ôh.
  22Mâo mơ̆ phung yang amâo sĭt phung găp djuê mnuih dưi bi truh êa hjan?
   Amâodah dưi mơ̆ adiê bi lĕ êa hjan?
  Amâo djŏ hĕ ih yơh, Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, dưi ngă klei anăn?
   Hmei dôk čang hmăng kơ ih,
   kyuadah ih yơh ngă jih klei anăn.”