17

Cov Yudas ua Txhaum thiab Raug Txim

1Tus TSWV hais tias, “Cov Yudas, luag muab cwjmem hlau sau nej tej kev txhaum cia; muab tus txaug uas yog pobzeb muaj nqis txaug rau hauv nej lub siab thiab muab sau rau ntawm nej tej ces kaum thaj lawm. 2Nej cov neeg pheej mus pe tus mlom Aselas tom tej thaj thiab tej ncej uas teeb rau nws hauv tej qab ntoos saum tej ncov roob, 3thiab saum tej roob tom tej tiaj nrag. Kuv yuav cia nej tej yeebncuab tuaj txeeb nej tej nyiaj tej kub thiab qhov txhia chaw, vim tej kev txhaum uas nej ua thoob plaws lub tebchaws. 4Nej yuav tau tso lub tebchaws uas kuv muab rau nej lawm tseg, thiab kuv yuav kom nej mus ua nej cov yeebncuab qhev rau lub tebchaws uas nej yeej tsis tau paub dua li, rau qhov kuv txojkev chim zoo ib yam li lub cubtawg uas cig tsis paub tuag li.”

Lwm Yam Lus Ntuas

  5Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yuav rau txim rau tus neeg uas
   khiav tawm ntawm kuv mus
  cia siab rau neeg lub zog, thiab cia
   siab rau tej neeg uas txawj tuag.
  6Nws zoo ib yam li tsob ntoo uas tuaj
   tom tiaj suabpuam uas loj hlob
  hauv tej mojsab qhua ntawm thaj av
   qab ntsev uas tsis muaj dabtsi tuaj li.
  Tsis muaj ib yam dabtsi zoo rau nws
   li.

  7“Tiamsis kuv yuav foom koob hmoov
   rau tus uas cia siab rau kuv.
  8Nws zoo ib yam li tsob ntoo uas tuaj
  ntawm ntug dej thiab nrhau cag mus rau hauv dej.
  Txawm yog tshav ntuj kub los nws yeej tsis ntshai,
  rau qhov nws tej nplooj tsis qhuav tsis ntsws li;
  txawm yog tsis muaj nag los nws yeej tsis txhawj;
  thiab nws yeej tawg paj txi txiv raws
   caij raws nyoog.

  9“Leejtwg thiaj paub tau neeg lub siab?
  Tsis muaj ib yam dabtsi uas txawj
   dag ntxias li neeg lub siab;
  lub siab ntawd mob loj thiab kho tsis
   zoo li.
  10Kuv yog tus TSWV uas paub neeg
   txojkev xav thiab sim neeg lub siab.
  Kuv pub rau txhua tus raws li nws
   lub neej thiab raws li tes haujlwm uas nws ua.”
  11Tus neeg uas tau nyiaj los ntawm kev ua tsis ncaj
  zoo ib yam li tus noog uas puag tej
   qe uas tsis yog nws nteg.
  Thaum nws ib nrab neej nws kev
   npluanuj yuav ploj mus tas,
  thiab thaum kawg nws yuav yog tus
   uas ruam tshaj plaws.

  12Peb lub Tuamtsev zoo ib yam li lub
   zwmtxwv uas ci ntsa iab,
  nyob saum lub roob siab thaum chivkeeb los lawm.

  13Tus TSWV, cov Yixalayees cia siab rau koj nkaus xwb;
  txhua tus uas tso koj tseg lawm yuav raug kev txajmuag.
  Lawv yuav ploj tas ib yam li tej npe
   ntawv uas sau rau ntawm tej hmoov av;
  rau qhov lawv tso koj uas yog tus TSWV
   uas yog lub qhovdej txhawv tseg lawm.

Yelemis Thov Tus TSWV Pab

14Tus TSWV, thov koj kho kuv, kuv thiaj yuav zoo; thov cawm kuv, kuv thiaj yuav dim. Kuv qhuas koj tib leeg xwb!
15Tej neeg hais rau kuv hais tias, “Tus TSWV txojlus nyob qhov twg? Cia li ua kom tiav!”
16Tiamsis tus TSWV, kuv tsis tau txhib kom koj tso kev puastsuaj los raug lawv; kuv tsis tau xav hais tias ib hnub twg kom muaj kev txomnyem los raug lawv. Tus TSWV, koj yeej paub tej no; koj paub tej lus uas kuv hais. 17Thov koj tsis txhob ua nruj ua tsiv rau kuv; thaum kuv raug kev txhawjxeeb koj yog kuv lub chaw vamkhom. 18Tus TSWV, thov koj ua kom cov neeg uas tsimtxom kuv raug txajmuag, tiamsis thov koj pab cawm kuv. Thov koj ua nruj ua tsiv rau lawv, tiamsis tsis txhob ua rau kuv. Koj cia li tso kev puastsuaj los raug lawv kom lawv puastsuaj tas!

Hwm Hnub Xanpataus

19Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Yelemis, koj cia li mus rau ntawm lub Roojvag Neeg uas cov Yudas cov vajntxwv mus rau hauv lub nroog thiab tawm los, thiab mus rau ntawm tej roojvag hauv lub nroog Yeluxalees qhia kuv tej lus rau lawv; 20koj qhia rau cov vajntxwv, cov Yudas thiab tej neeg txhua tus uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees uas mus thiab los ntawm tej roojvag kom lawv cia li mloog kuv tej lus. 21Koj hais rau lawv hais tias yog lawv xav muaj txojsia nyob, hnub Xanpataus kom lawv tsis txhob nqa ib yam dabtsi mus thiab los; lawv yuav tsum tsis txhob nqa ib yam dabtsi ntawm lub nroog Yeluxalees tej roojvag sab nraud los rau sab hauv, 22lossis hnub Xanpataus tsis txhob nqa ib yam dabtsi hauv lawv tej tsev mus rau sab nraud. Lawv yuav tsum tsis txhob ua haujlwm hnub Xanpataus; lawv yuav tsum saib hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb raws li kuv tau samhwm rau lawv cov yawgkoob lawm. 23Lawv cov yawgkoob tsis mloog kuv lus lossis tsis quavntsej kuv li. Tsis yog li ntawd xwb, lawv tseem tawv ncauj; lawv tsis mloog kuv lus lossis tsis ua raws li kuv tej lus qhia.
24“Koj qhia rau lawv kom lawv yuav tsum mloog kuv tej lus samhwm. Hnub Xanpataus lawv tsis txhob nqa ib yam dabtsi tawm ntawm cov roojvag hauv lub nroog mus rau sab nraud. Lawv yuav tsum saib hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb thiab hnub ntawd lawv tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. 25Cov Yudas cov vajntxwv thiab cov nomtswv yuav mus thiab los ntawm lub nroog Yeluxalees tej roojvag, muaj meejmom thiab hwjchim ib yam li Vajntxwv Daviv, thiab tagnrho cov pejxeem Yudas thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees yuav caij nees thiab tsheb nees los puv nkaus hauv lub nroog Yeluxalees. 26Neeg yuav tuaj hauv cov Yudas tej nroog thiab hauv tej zos uas nyob puagncig lub nroog Yeluxalees, hauv xeem Npeenyamees cheebtsam av, tim tej taw roob, saum tej roob siab thiab hauv tebchaws Yudas sab qabteb tuaj. Lawv yuav coj tej khoom hlawv fij theej txhoj, tej qoobloo, tej tshuaj tsw qab thiab tej khoom fij ua tsaug tuaj rau kuv hauv lub Tuamtsev. 27Tiamsis lawv yuav tsum mloog kuv lus thiab saib hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb. Hnub Xanpataus lawv yuav tsum tsis txhob nqa ib yam dabtsi tawm hauv lub nroog Yeluxalees tej roojvag mus rau sab nraud. Yog hais tias lawv tsis mloog kuv lus, kuv yuav tso hluavtaws hlawv lub nroog Yeluxalees tej roojvag. Hluavtaws yuav kub lub nroog Yeluxalees tej loog thiab yuav tsis muaj leejtwg tua tau li.”