17

Klei Soh Phung Yuđa

  1“Klei soh phung Yuđa arăng čih leh hŏng sa ƀĕ giê čih msei,
   hŏng êdŭk knur boh tâo diamôn
  arăng ktur kač gơ̆ ti mdhă ai tiê diñu,
   leh anăn ti ki knưl ngă yang diñu,
  2êjai phung anak diñu hdơr
   kơ knưl ngă yang leh anăn phung rup yang Asêra diñu,
  ti djiêu grăp ana kyâo mtah
   leh anăn ti kbuôn dlông.
  3Ơ čư̆ hlăm kdrăn tač,
   jih klei mdrŏng leh anăn ngăn dŏ ih,
  kâo srăng brei arăng plah mă
   mbĭt hŏng anôk dlông ih,
   kyua klei soh ih hlăm tar ƀar čar ih.
  4Kyua klei sưoh ih pô ih srăng luč lăn ngăn dưn ih kâo brei leh kơ ih,
   leh anăn kâo srăng brei ih mă bruă kơ phung roh ih
  hlăm čar ih amâo tuôm thâo kral ôh,
   kyuadah ih mčhur klei kâo ngêñ
   mâo pui trơ̆ng srăng čuh nanao.”
5Snei Yêhôwa lač:
   “Tăm pah hĕ pô knang kơ mnuih,
  leh anăn knang kơ klei ktang mơ̆ng kđeh,
   ai tiê ñu klah đuĕ leh mơ̆ng Yêhôwa.
  6Ñu jing msĕ si pum hlăm kdrăn tač,
   ñu amâo srăng ƀuh ôh klei jăk jĭn truh.
  Ñu srăng dôk hlăm anôk thu hlăm kdrăn tač,
   hlăm lăn čar msĭn amâo mâo mnuih dôk ôh.

  7Jăk mơak yơh hlei pô knang kơ Yêhôwa,
   pô ñu knang jing Yêhôwa.
  8 Ñu jing msĕ si sa ƀĕ ana kyâo pla giăm êa,
   mtrŭn agha ñu ti djiêu êa hnoh,
  leh anăn amâo huĭ ôh tơdah truh mđiă,
   kyuadah hla ñu ăt jing mtah nanao,
  leh anăn amâo uêñ ôh kơ thŭn adiê không,
   kyuadah ñu mboh nanao, amâo mdei ôh.

  9Ai tiê jing mnơ̆ng thâo mplư hĭn kơ jih jang,
   leh anăn bŏ hŏng klei ƀai;
   hlei dưi thâo săng klei anăn?
  10 Kâo jing Yêhôwa pô kăp ksiêm klei mĭn
   leh anăn lông dlăng ai tiê arăng,
  čiăng brei kơ grăp čô tui si êlan ñu êbat,
   tui si boh mơ̆ng klei ñu ngă.”

  11Msĕ si sa drei păk kra bi kƀĭn boh păk kra mkăn ñu pô amâo tuôm boh ôh,
   snăn mơh pô truh kơ klei mdrŏng ƀiădah amâo djŏ hŏng klei kpă ôh;
  ti krah ênuk ñu, klei mdrŏng anăn srăng đuĕ mơ̆ng ñu,
   leh anăn ti knhal tuč klei hdĭp ñu, ñu knŏng jing sa čô mluk.

  12Sa boh jhưng mtao guh kơang mdơ̆ng leh mơ̆ng mphŭn ti anôk dlông
   jing anôk doh jăk drei kkuh mpŭ.
  13Ơ Yêhôwa, ih jing klei čang hmăng phung Israel,
   jih jang hlei pô lui wir ih srăng hêñ;
  diñu srăng luč đuĕ msĕ si anăn arăng čih ti lăn,
   kyuadah diñu lui wir leh Yêhôwa,
   pô jing akŏ êa hdĭp.

  14Bi hlao bĕ kâo, Ơ Yêhôwa, leh anăn kâo srăng hlao;
   bi mtlaih bĕ kâo, leh anăn kâo srăng tlaih;
   kyuadah ih jing pô kâo bi mni.
  15Nĕ anei, diñu lač kơ kâo,
   “Ti anôk mâo klei Yêhôwa blŭ?
   Brei klei anăn truh!”
  16Kâo amâo hngah leh anăn đuĕ mơ̆ng bruă jing mgăt biăp ti anăp ih,
   kăn kâo čiăng rei kơ hruê klei bi rai truh,
  ih thâo leh klei anăn;
   klei kbiă leh mơ̆ng ƀăng kƀông kâo
   ih thâo leh jih.
  17Đăm ih jing mnơ̆ng bi huĭ kơ kâo ôh;
   ih jing anôk kâo đuĕ dăp êjai ênuk jhat.
  18Brei phung ngă jhat kơ kâo mâo klei hêñ,
   ƀiădah amâo djŏ kâo ôh,
  brei diñu yơh jing huĭ hyưt,
   ƀiădah amâo djŏ kâo ôh.
  Bi truh kơ diñu ênuk jhat,
   bi rai diñu dua bliư̆ lu hĭn!

Hdơr Mpŭ Hruê Sabat Jing Doh Jăk

19Snei Yêhôwa lač kơ kâo: “Nao bĕ leh anăn dôk dơ̆ng ti ƀăng jang phung ƀuôn sang, tinăn phung mtao Yuđa mŭt leh anăn kbiă, leh anăn dôk dơ̆ng ti jih jang ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem, 20leh anăn lač: ‘Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ, diih phung mtao Yuđa, leh anăn jih jang phung Yuđa, leh anăn jih jang phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, phung mŭt ƀăng jang anei. 21 Snei Yêhôwa lač: Răng bĕ leh anăn đăm gui ktrŏ ôh ti hruê sabat amâodah ba dŏ anăn ti ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem. 22 Leh anăn đăm gui dŏ ktrŏ ôh kbiă mơ̆ng sang diih ti hruê sabat, leh anăn đăm ngă sa mta bruă ôh, ƀiădah hdơr mpŭ hruê sabat jing doh jăk, tui si kâo mtă leh kơ phung aê aduôn diih. 23Ƀiădah diñu amâo dôk hmư̆ kâo ôh, kăn mđing knga diñu rei, ƀiădah bi khăng hĕ ai tiê diñu, čiăng kơ diñu amâo dưi hmư̆ leh anăn tŭ klei mjuăt ôh. 24Ƀiădah tơdah diih dôk hmư̆ kâo, Yêhôwa lač, leh anăn amâo gui dŏ ktrŏ mŭt ti ƀăng jang ƀuôn anei êjai hruê sabat, ƀiădah hdơr mpŭ hruê sabat jing doh jăk leh anăn amâo mă bruă ôh hruê anăn, 25snăn kơh phung mtao srăng mŭt ti ƀăng jang ƀuôn anei leh anăn dôk gŭ ti jhưng mtao Y-Đawit srăng mŭt ti ƀăng jang ƀuôn anei, đĭ êdeh aseh leh anăn aseh, diñu wăt phung khua diñu, phung êkei Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem; leh anăn srăng mâo nanao mnuih dôk hlăm ƀuôn anei. 26Leh anăn phung ƀuôn sang srăng hriê mơ̆ng jih jang ƀuôn čar Yuđa leh anăn mơ̆ng jŭm dar ƀuôn Yêrusalem, mơ̆ng čar Benjamin, mơ̆ng čar lăn dap, mơ̆ng čar kngư, leh anăn mơ̆ng čar dhŭng djă ba mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi, leh anăn djă ba mnơ̆ng myơr bi mni kơ sang Yêhôwa. 27Ƀiădah tơdah diih amâo dôk hmư̆ kâo ôh čiăng hdơr mpŭ kơ hruê sabat jing doh jăk, leh anăn amâo dôk hmư̆ ôh klei kâo mtă đăm gui dŏ ktrŏ leh anăn mŭt ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem êjai hruê sabat, snăn kâo srăng kuč pui ti jih ƀăng jang ñu, leh anăn pui anăn srăng ƀơ̆ng sang mtao ƀuôn Yêrusalem leh anăn amâo srăng thâo ram ôh.’ ”