18

Tug Kws puab laujkaub aav

1Yawmsaub has lug tuaj rua Yelemi tas, 2“Ca le sawv tseeg moog rua ntawm tug Kws puab laujkaub aav lub tsev, kuv yuav has lug rua koj noog hov ntawd.” 3Kuv txawm nqeg moog rua ntawm tug Kws puab laujkaub aav lub tsev, nwg saamswm ua num ntawm lub tshuab puab laujkaub. 4Mas lub laujkaub aav kws nwg saamswm puab hov txawm pam rua huv tug Kws puab laujkaub txhais teg, nwg txawm muab puab dua ib lub lawv le nwg pum zoo ua.
5Tes Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 6“Cov Yixayee 'e, kuv yuav ua rua mej ib yaam le tug Kws laujkaub nuav ua tsw tau lov?” Yawmsaub has le nuav ntaag. “Cov Yixayee 'e, saib maj, mej nyob huv kuv txhais teg yaam nkaus le cov aav nplaum nyob huv tug Kws puab laujkaub txhais teg. 7Thaus twg kuj xwj kuv tshaaj tawm txug haiv tuabneeg twg lossws lub tebchaws twg has tas kuv yuav muab dob hab muab rhuav tshem hab ua kuas puam tsuaj, 8yog tas haiv tuabneeg kws kuv tau has txug ntawd tig ntawm puab txujkev phem, kuv kuj yuav hloov sab tsw ua tej xwm txheej phem kws kuv tub txav sab yuav ua rua puab. 9Hab thaus twg kuj xwj kuv tshaaj tawm txug haiv tuabneeg twg lossws lub tebchaws twg has tas kuv yuav tswm tsaa hab muab cog ca, 10yog tas haiv tuabneeg hov ua tej kws kuv pum tas phem kawg tsw noog kuv tej lug, kuv kuj yuav hloov sab tsw ua qhov zoo kws kuv txav sab yuav ua rua puab. 11Vem le nuav, koj ca le has rua cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee tas, Yawmsaub has le nuav tas, ‘Saib maj, kuv saamswm npaaj xwm txheej phem rua mej hab ntaus ib txuj tswvyim tawm tsaam mej. Mej txhua tug ca le tig ntawm mej txujkev phem rov lug, ca le khu dua mej lub neej hab tej kws mej ua huvsw.’
12“Tassws puab has tas, ‘Tsw muaj qaabhau. Peb yuav ua lawv le kws npaaj tseg hab peb txhua tug nyag taug nyag yuav tawv ncauj ua lawv le nwg lub sab phem.’ ”
  13Vem le hov Yawmsaub has le nuav tas,
   “Ca le moog nug thoob plawg ib tsoom tebchaws
  saib leejtwg txeev tau nov tej yaam le nuav.
   Yixayee kws yog tug nkauj dawb huv
   tau ua yaam kws txaus ntxub kawg.
  14Tej daus xwb daus npu sau lub roob Lenpanoo
   yuav pluj ntawm tej pob tsuas Xili‑oo lov?
  Tej dej sau roob yuav qhuav lov,
   yog tej haav dej txag kws ndwg lug?
  15Tassws kuv haiv tuabneeg nov qaab kuv lawm,
   puab hlawv moov xyaab xyeem rua tej daab.
  Puab dawm txujkev kws puab taug,
   yog txuj qub kev thau u,
  puab taug tej kev miv,
   tsw taug txuj nam kev luj,
  16ua rua puab lub tebchaws
   ua chaw ceeb hab ntshai,
   ua lub chaw rua luas thuaj moog ib txhws.
  Txhua tug kws hlaa moog
   yuav ceeb hab ntshai hab cu taubhau quas nyo.
  17Kuv yuav ua kuas puab tawg rw quas sua moog
   ntawm puab cov yeeb ncuab hauv ntej
   yaam le raug cua ntsawj saab nub tuaj.
  Nub kws puab raug xwm txheej phem hov
   kuv yuav tig nraus qaum rua puab tsw tig xubndag.”

Cov pejxeem tuav huv ua phem rua Yelemi

18Puab txawm has tas, “Peb ca le ntaus tswvyim txuv Yelemi, tsua qhov txuj kevcai yuav tsw pluj ntawm cov pov thawj, hab tej lug sablaaj yuav tsw pluj ntawm cov tuabneeg txawj ntse, hab Vaajtswv tej lug yuav tsw tu ntawm cov xwbfwb cev lug. Peb ca le xuas nplaig tawm tsaam nwg, tsw xob quav ntsej noog nwg tej lug ib lus le.”
  19Au Yawmsaub, thov noog kuv
   hab tig ntsej noog kuv cov yeeb ncuab tej lug.
  20Tswm nyog ua kev phem pauj kev zoo lov?
   Puab kuj tseed khawb qhov taub txuv kuv txujsa.
  Thov ncu txug tas kuv sawv ntsug
   rua ntawm koj xubndag paab puab thov
   hab thov koj thim koj txujkev npau tawg ntawm puab.
  21Vem le nuav thov koj muab puab tej mivnyuas cob rua kev tshaib nqhes,
   hab muab puab cob rua nav ntaaj nav rag tug fwjchim.
  Thov ca puab tej quaspuj
   tsw muaj mivnyuas hab ua puj ntsuag.
  Thov ca cov txwvneej raug mob kis tuag taag,
   ca cov tub hluas raug nav ntaaj tuag taag rua huv tshaav rog.
  22Thov ca nov lub suab quaj qw huv puab tej tsev
   rua thaus koj coj tub rog tuaj lws puab taamswm,
  tsua qhov puab tau khawb qhov taub cuab kuv,
   hab ua rooj hlua cuab kuv kwtaw.
  23Au Yawmsaub, koj yeej paub txhua yaam
   kws puab tuav huv yuav tua kuv pov tseg.
  Thov tsw xob zaam puab tej kev txhum
   lossws ntxuav puab lub txem
   ntawm koj lub qhov muag moog.
  Thov muab puab laim tseg rua ntawm koj xubndag,
   ca le rhuav tshem puab rua thaus koj tseed chim.