18

Tus Kws puab laujkaub av

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi tias, 2“Cia li sawv tsees mus rau ntawm tus Kws puab laujkaub av lub tsev, kuv yuav hais lus rau koj mloog qhov ntawd.” 3Kuv txawm nqes mus rau ntawm tus Kws puab laujkaub av lub tsev, nws tabtom ua haujlwm ntawm lub tshuab puab laujkaub. 4Mas lub laujkaub av uas nws tabtom puab ntawd txawm piam rau hauv tus Kws puab laujkaub txhais tes, nws txawm muab puab dua ib lub raws li nws pom zoo ua.
5Ces Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 6“Cov Yixayee 'e, kuv yuav ua rau nej ib yam li tus Kws laujkaub no ua tsis tau lov?” Yawmsaub hais li no ntag. “Cov Yixayee 'e, saib maj, nej nyob hauv kuv txhais tes yam nkaus li cov av nplaum nyob hauv tus Kws puab laujkaub txhais tes. 7Thaum twg kuj xij kuv tshaj tawm txog haiv neeg twg lossis lub tebchaws twg hais tias kuv yuav muab dob thiab muab rhuav tshem thiab ua kom puam tsuaj, 8yog tias haiv neeg uas kuv tau hais txog ntawd tig ntawm lawv txojkev phem, kuv kuj yuav hloov siab tsis ua tej xwm txheej phem uas kuv twb txiav txim siab yuav ua rau lawv. 9Thiab thaum twg kuj xij kuv tshaj tawm txog haiv neeg twg lossis lub tebchaws twg hais tias kuv yuav tsim tsa thiab muab cog cia, 10yog tias haiv neeg ntawd ua tej uas kuv pom tias phem kawg tsis mloog kuv tej lus, kuv kuj yuav hloov siab tsis ua qhov zoo uas kuv txiav txim siab yuav ua rau lawv. 11Vim li no, koj cia li hais rau cov Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees tias, Yawmsaub hais li no tias, ‘Saib maj, kuv tabtom npaj xwm txheej phem rau nej thiab ntaus ib txoj tswvyim tawm tsam nej. Nej txhua tus cia li tig ntawm nej txojkev phem rov los, cia li kho dua nej lub neej thiab tej uas nej ua huvsi.’
12“Tiamsis lawv hais tias, ‘Tsis muaj qabhau. Peb yuav ua raws li uas npaj tseg thiab peb txhua tus nyias taus nyias yuav tawv ncauj ua raws li nws lub siab phem.’ ”
  13Vim li ntawd Yawmsaub hais li no tias,
   “Cia li mus nug thoob plaws ib tsoom tebchaws
   saib leejtwg txeev tau hnov tej yam li no.
  Yixayee uas yog tus nkauj dawb huv
   tau ua yam uas txaus ntxub kawg.
  14Tej daus xib daus npu
   saum lub roob Lenpanoo
   yuav ploj ntawm tej pob tsuas Xili‑oo lov?
  Tej dej saum roob yuav qhuav lov,
   yog tej hav dej txiag uas ntws los?
  15Tiamsis kuv haiv neeg
   tsis nco qab kuv lawm,
   lawv hlawv hmoov xyab xyeem rau tej dab.
  Lawv dawm txojkev uas lawv taug,
   yog txoj qub kev thaum ub,
  lawv taug tej kev me,
   tsis taug txoj niag kev loj,
  16ua rau lawv lub tebchaws
   ua chaw ceeb thiab ntshai,
   ua lub chaw rau luag thuam mus ib txhis.
  Txhua tus uas hla mus
   yuav ceeb thiab ntshai thiab co hau nto.
  17Kuv yuav ua kom lawv tawg ri sua mus
   ntawm lawv cov yeeb ncuab hauv ntej
   yam li raug cua ntsawj sab hnub tuaj.
  Hnub uas lawv raug xwm txheej phem ntawd
   kuv yuav tig nrob qaum rau lawv
   tsis tig xubntiag.”

Cov pejxeem ntaus tswvyim ua phem rau Yelemi

18Lawv txawm hais tias, “Peb cia li ntaus tswvyim txov Yelemi, rau qhov txoj kevcai yuav tsis ploj ntawm cov pov thawj, thiab tej lus sablaj yuav tsis ploj ntawm cov neeg txawj ntse, thiab Vajtswv tej lus yuav tsis tu ntawm cov xibhwb cev lus. Peb cia li xuas nplaig tawm tsam nws, tsis txhob quav ntsej mloog nws tej lus ib los li.”
  19Au Yawmsaub, thov mloog kuv
   thiab tig ntsej mloog kuv cov yeeb ncuab tej lus.
  20Tsim nyog ua kev phem pauj kev zoo lov?
   Lawv kuj tseem khawb qhov taub
   txov kuv txojsia.
  Thov nco txog tias kuv sawv ntsug
   rau ntawm koj xubntiag pab lawv thov
  thiab thov koj thim
   koj txojkev npau taws ntawm lawv.
  21Vim li no thov koj muab lawv tej menyuam
   cob rau kev tshaib nqhis,
  thiab muab lawv cob
   rau hniav ntaj hniav riam lub hwjchim.
  Thov cia lawv tej pojniam
   tsis muaj menyuam thiab ua poj ntsuam.
  Thov cia cov txivneej raug mob kis tuag tag,
   cia cov tub hluas raug hniav ntaj tuag tag
   rau hauv tshav rog.
  22Thov cia hnov lub suab quaj qw
   hauv lawv tej tsev rau thaum koj coj tub rog
   tuaj lws lawv tamsid,
  rau qhov lawv tau khawb qhov taub cuab kuv,
   thiab ua rooj hlua cuab kuv kotaw.
  23Au Yawmsaub, koj yeej paub txhua yam
   uas lawv ntaus tswvyim yuav tua kuv pov tseg.
  Thov tsis txhob zam lawv tej kev txhaum
   lossis ntxuav lawv lub txim
   ntawm koj lub qhov muag mus.
  Thov muab lawv laim tseg
   rau ntawm koj xubntiag,
  cia li rhuav tshem lawv
   rau thaum koj tseem chim.