19

Lub tais av tawg

1Yawmsaub hais li no tias, “Cia li mus yuav ib lub tais av ntawm tus Kws puab laujkaub av los mas coj cov kev txwj laus qee leej thiab cov pov thawj hlob qee leej, 2mus rau hauv lub hav Npeehinoo ncaj txojkev uas nkag lub Rooj Loog Txhais Laujkaub thiab piav tej lus uas kuv hais rau koj rau lawv mloog qhov ntawd. 3Koj yuav tsum hais tias, ‘Yuda tej vajntxwv thiab cov neeg Yeluxalees 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus. Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Saib nawj, kuv yuav coj xwm txheej phem los raug lub chaw no ua rau txhua tus uas tau hnov rhiab pob ntseg, 4rau qhov cov neeg no tau tso kuv tseg thiab tau hlawv hmoov xyab xyeem rau luag tej dab uas lawv thiab lawv tej poj koob yawm txwv thiab Yuda tej vajntxwv tsis tau paub dua thiaj ua qias puas tsuas lub chaw no, thiab lawv ua rau tej neeg tsis txhaum li ntshav puv nkaus lub chaw no, 5thiab tib tej chaw siab teev dab Npa‑as thiab muab lawv tej tub hlawv xyeem rau Npa‑as, yog yam uas kuv tsis tau qhia kom lawv ua thiab tsis tau tso cai lossis xav tseg rau hauv kuv lub siab. 6Vim li no Yawmsaub hais tias, Saib nawj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas yuav tsis hu lub chaw no tias Thaufe lossis hu tias lub hav Npeehinoo dua li lawm, tiamsis yuav hu tias lub hav Tua Pov Tseg. 7Kuv yuav ua rau tej uas Yuda thiab Yeluxalees npaj tseg lawd ploj tag rau ntawm lub chaw no, thiab ua rau ob tug tej neeg tuag hniav ntaj rau ntawm lawv cov yeeb ncuab xubntiag thiab tuag tag rau hauv cov uas nrhiav txov lawv txojsia txhais tes. Kuv yuav muab lawv tej cev tuag rau tej liaj dav saum nruab ntug thiab rau tej tsiaj qus hauv ntiajteb noj. 8Kuv yuav muab lub nroog no ua lub chaw uas luag ceeb thiab ntshai thiab thuam. Txhua tus uas hla mus yuav ceeb thiab ntshai thiab yuav thuam vim yog qhov uas raug kev puam tsuaj tag. 9Kuv yuav ua rau lawv noj lawv tej tub tej ntxhais li nqaij, thiab txhua tus yuav noj nws tej kwvtij zej zog li nqaij rau thaum raug luag vij thiab raug kev txom nyem nyuaj siab uas lawv cov yeeb ncuab thiab cov uas nrhiav txov lawv txojsia coj los raug lawv.’
10“Ces koj cia li muab lub tais av tsoo tawg tag tab meeg cov neeg uas nrog koj mus ntawd, 11thiab hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, Kuv yuav muab haiv neeg no thiab lub nroog no tsoo tawg ib yam li muab tus Kws puab laujkaub lub tais av tsoo tawg tag kho tsis tau li lawm. Yuav log neeg rau hauv Thaufe mus txog thaum tsis muaj chaw log lawm. 12Yawmsaub hais tias, Kuv yuav ua li no rau lub chaw no thiab cov neeg uas nyob hauv, thiaj ua rau lub nroog no zoo li Thaufe. 13Yeluxalees tej tsev thiab Yuda tej vajntxiv tej tsev, yog txhua lub tsev uas lawv hlawv hmoov xyab saum txheej tsev las tshav xyeem rau lub hnub lub hli tej hnub qub saum nruab ntug huvsi thiab hliv cawv txiv hmab xyeem rau luag tej dab, yuav qias puas tsuas ib yam li lub chaw Thaufe.’ ”
14Ces Yelemi txawm tawm ntawm Thaufe uas Yawmsaub txib nws mus cev lus ntawd los. Nws mus sawv ntsug hauv Yawmsaub lub tshav puam tuam tsev, thiab hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, 15“Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Saib nawj, kuv tabtom coj tej xwm txheej phem huvsi uas kuv tau hais cia lawd los raug lub nroog no thiab nws tej moos huvsi, rau qhov lawv tawv ncauj lawv tsis yeem mloog kuv tej lus.’ ”