1

Bối Cảnh Lịch Sử

1Những lời của Giê-rê-mi-a con của Hinh-ki-a, một trong các tiên tri ở A-na-thốt trong lãnh thổ của Bên-gia-min. 2Lời CHÚA đã đến với ông trong thời Giô-si-a con của A-môn, vua của Giu-đa, vào năm thứ mười ba của triều đại vua ấy. 3Lời CHÚA cũng đến với ông trong thời Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a, vua của Giu-đa, và cứ tiếp tục đến với ông cho đến năm thứ mười một của triều đại Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a, vua của Giu-đa, cho đến khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị bắt đem lưu đày vào tháng Năm của năm ấy.

Giê-rê-mi-a Ðược Kêu Gọi và Sai Phái

4Lúc ấy lời của CHÚA đến với tôi rằng,
  5“Trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;
  Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã biệt riêng ngươi ra thánh;
  Ta đã lập ngươi làm một nhà tiên tri cho các nước.”
6Lúc ấy tôi đáp, “Ôi lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài xem, con chẳng biết nói như thế nào, vì con chỉ là một đứa trẻ.” 7Nhưng CHÚA phán với tôi,
  “Ðừng nói, ‘Con chỉ là một đứa trẻ,’
  Vì ngươi sẽ đến với người nào Ta sai ngươi đến,
  Và ngươi sẽ nói những gì Ta truyền cho ngươi nói.
  8Chớ sợ chúng,
  Vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.
9Bấy giờ CHÚA đưa tay ra và chạm vào miệng tôi, rồi CHÚA phán với tôi,
  “Nầy, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ngươi.
  10Hãy xem, ngày nay Ta lập ngươi trên các quốc gia và các vương quốc,
  Ðể nhổ lên và giật sập, để tiêu diệt và lật đổ, để xây dựng và trồng.”
11Lời của CHÚA lại đến với tôi rằng, “Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì?”
 Tôi đáp, “Con thấy một cành cây hạnh nhân.”
12Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Ngươi đã thấy đúng, vì Ta đang canh chừng lời Ta để thực hiện nó.”
13Lời của CHÚA đến với tôi lần thứ hai rằng, “Ngươi thấy gì?”
 Tôi thưa, “Con thấy một nồi nước sôi sùng sục, từ phương bắc nghiêng đổ xuống.”
14Lời của CHÚA phán với tôi, “Từ phương bắc tai họa sẽ trút xuống trên mọi dân cư trong xứ nầy, 15vì bây giờ Ta gọi mọi gia tộc của các vương quốc ở phương bắc,” CHÚA phán, “Chúng sẽ đến và các vua của chúng sẽ đặt ngai của chúng trước các cổng thành Giê-ru-sa-lem, để đánh hạ tất cả các tường thành bao quanh nó và tất cả các thành ở Giu-đa. 16Ta sẽ công bố những án phạt của Ta đối với chúng, vì mọi việc gian ác của chúng, những kẻ đã bỏ Ta mà dâng hương cho các thần khác. Chúng đã thờ lạy những công việc do tay chúng làm ra. 17Nhưng ngươi, ngươi hãy nịt lưng mình cho sẵn. Hãy đứng dậy và nói cho chúng mọi điều Ta truyền ngươi nói. Khi ở trước mặt chúng, ngươi chớ sợ chúng, bằng không Ta sẽ để ngươi mất can đảm trước mặt chúng. 18Về phần Ta, ngày nay Ta làm cho ngươi trở nên một thành trì kiên cố, một cây trụ sắt, một bức tường đồng, chống lại cả xứ, tức chống lại các vua Giu-đa, các kẻ quyền thế của nó, các tư tế của nó, và dân trong xứ. 19Chúng sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng chúng sẽ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.