1

1Phau ntawd no yog Hilekiyas tus tub Yelemis tej lus. Yelemis yog ib tug ntawm cov povthawj uas nyob hauv lub nroog Anathaus hauv cov Npeenyamees cheebtsam av. 2Thaum Amoos tus tub Yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau kaum peb xyoo, tus TSWV txawm los hais rau Yelemis, 3thiab thaum Yehauyakees uas yog Yauxiyas tus tub ua vajntxwv kav tebchaws, tus TSWV rov hais rau Yelemis ib zaug txiv. Tom qab ntawd tus TSWV rov hais ntau zaus rau Yelemis mus txog thaum uas Yauxiyas tus tub Xedekiyas ua vajntxwv kav tebchaws tau kaum ib xyoos. Ces xyoo kaum ib lub tsib hlis ntuj, luag txawm tuaj ntes cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees coj mus lawm.

Vajtswv Hu Yelemis

4Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 5“Thaum koj tseem tsis tau xeeb rau hauv koj niam plab, kuv twb xaiv koj thiab thaum tsis tau yug koj, kuv twb tsa koj ua tug cev Vajtswv lus rau txhua haivneeg lawm.”
6Kuv teb hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv tsis paub yuav qhia li cas, rau qhov kuv tseem hluas.”
7Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob hais tias koj tseem hluas, tiamsis koj cia li mus rau hauv cov neeg uas kuv txib koj mus, thiab qhia txhua yam uas kuv kom koj qhia rau lawv. 8Koj tsis txhob ntshai cov neeg ntawd, rau qhov kuv yuav nrog nraim koj thiab tsomkwm koj. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
9Tus TSWV txawm cev tes kov kuv lub qhovncauj thiab hais rau kuv hais tias, “Koj mloog kuv hais, kuv muab kuv tej lus tso rau hauv koj qhovncauj. 10Hnub no kuv tsa koj ua tus muaj hwjchim kav txhua haivneeg thiab txhua lub tebchaws. Koj muaj peevxwm muab rho tawm thiab muab rhuav, ua kom puastsuaj thiab muab povtseg, tsim tsa thiab muab cog.”

Ob Zaj Yogtoog

11Tus TSWV nug kuv hais tias, “Yelemis, koj pom dabtsi?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom ib tug ceg txiv duaj.”
12Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Yog lawm! Kuv tabtom saib ntsoov kom muaj raws li kuv tej lus.”
13Tus TSWV rov hais rau kuv hais tias, “Koj pom dabtsi thiab?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom luag rhaub ib laujkaub dej npau dugdam nyob sab qaumteb thiab lub ncauj qaij rau sab nram no.”
14Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Yuav muaj kev puastsuaj sab qaumteb tuaj raug cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no, 15rau qhov kuv tabtom hu kom txhua haivneeg uas nyob sab qaumteb tuaj. Lawv cov vajntxwv yuav teeb lawv tej zwmtxwv rau ntawm lub nroog Yeluxalees tej roojvag, puagncig tus ntsa yeej thiab puagncig cov Yudas tej nroog. 16Kuv yuav rau txim rau kuv haivneeg rau qhov lawv ua txhaum thiab tso kuv tseg. Lawv mus hlawv khoom fij rau luag tej vajtswv thiab puab mlom rau lawv pe. 17Yelemis, koj cia li mus qhia txhua yam uas kuv kom koj qhia rau lawv. Koj tsis txhob ntshai lawv, yog nimno koj ntshai, thaum koj mus nrog lawv nyob, koj yimhuab yuav ntshai heev dua. 18-19Yelemis, koj cia li mloog kuv hais! Tej neeg uas nyob hauv lub tebchaws no, tsis hais cov Yudas cov vajntxwv, cov nomtswv, cov povthawj thiab cov pejxeem sawvdaws yuav tawmtsam koj. Tiamsis hnub no kuv yuav pab kom koj muaj zog kovyeej lawv; koj yuav zoo ib yam li lub nroog uas muaj ntsa yeej thaiv khov kho, tawv ib yam li tus ncej hlau thiab tus ntsa yeej tooj. Kuv yuav nrog nraim koj thiab tsomkwm koj, lawv yuav tsis yeej koj. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”