20

Tug pov thawj Pasaw raug foom tsw zoo

1Thaus tug pov thawj Pasaw kws yog Imaw kws ua thawj saib num huv Yawmsaub lub tuam tsev tug tub nov Yelemi cev Vaajtswv tej lug nuav, 2Pasaw ca le ntaus Yelemi kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug hab muab nwg kwtaw cuab rua huv raab cuab ntawm lub rooj loog Npeeyamee kws yog lub saab peg kws moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 3Taagkig tom qaab thaus Pasaw muab Yelemi tso dim huv raab cuab, Yelemi has rua nwg tas, “Yawmsaub tsw hu koj lub npe ua Pasaw, tassws hu tas ntshai kawg rua txhua faab. 4Tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas, ‘Saib maj, kuv yuav ua rua koj rov ua kev ntshai kawg rua koj hab koj tej phoojywg suavdawg. Puab yuav raug puab tej yeeb ncuab nav ntaaj nav rag tuag taag rua koj saib quas ntsoov. Hab kuv yuav muab Yuta huvsw rua huv Npanpiloo tug vaajntxwv txhais teg, nwg yuav muab puab nteg coj moog rua Npanpiloo hab xuas ntaaj tua puab pov tseg. 5Tsw taag le ntawd xwb, kuv yuav muab lub nroog nuav tej nyaj txag hov txhua chaw huvsw, hab tej cuab txhaj cuab taam kws muaj nqes huvsw hab muab Yuta tej vaajntxwv tej nyaj txag cuab txhaj cuab taam rua huv puab cov yeeb ncuab txhais teg mas puab yuav lws hab txeeb hlo coj moog rua Npanpiloo. 6Pasaw, koj tug kheej hab txhua tug kws nrug koj nyob ua ib tse yuav raug nteg coj moog. Koj yuav tau moog txug Npanpiloo hab koj yuav tuag hab muab log rua hov ntawd, koj hab koj tej phoojywg suavdawg kws koj pheej ua cuav cev Vaajtswv tej lug ib yaam nkaus.’ ”

Yelemi tej lug ywg

  7Au Yawmsaub, koj tau daag kuv,
   hab kuv raug kev daag ntxag.
   Koj muaj zug heev dhau kuv hab koj kov yeej.
  Kuv ua lub chaw kws puab luag ib nub tsaus ntuj.
   Suavdawg thuaj luag kuv.
  8Kuv has lug thaus twg, kuv yuav quaj qw,
   kuv qw nrov nrov has tas,
   “Kev ua nruj ua tswv hab kev puam tsuaj.”
  Yawmsaub tej lug ua rua kuv
   raug thuaj raug saib tsw taug taag naj taag nub.
  9Yog kuv has tas,
   “Kuv yuav tsw has txug Yawmsaub
   hab tsw has nwg lub npe dua le lawm,”
  txawm muaj ib yaam huv kuv lub sab zoo yaam nkaus le
  suavtawg hlawv kub ntoj quas log rua huv kuv tej pob txhaa,
   kuv txhad tsaug leeg tsua qhov kws yuav tswj ca,
   hab kuv tswj ca tsw taug lawm.
  10Kuv nov tuabneeg coob kawg sws ntxhw tas,
   “Muaj kev ntshai kawg rua txhua faab.
  Ca le ab ham nwg,
   ca peb ab ham nwg.”
  Kuv cov phoojywg suavdawg
   tseed tog nrhw saib kuv qaug hab has tas,
  “Tej zag nwg yuav raug luas daag tau,
   tes peb yuav kov yeej nwg hab ua pauj rua nwg.”
  11Tassws Yawmsaub nrug nraim kuv
   yaam le tug tub rog kws txaus ntshai kawg,
  vem le nuav cov kws tswm txom kuv yuav dawm,
   puab yuav kov tsw yeej kuv.
  Puab yuav raug txaaj muag heev,
   vem yog puab ua tsw tav.
  Qhov kws puab poob ntsej muag moog ib txhws hov,
   yuav tsw muaj nub kws nov qaab le.
  12Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   koj yog tug kws swm tug tuabneeg ncaaj nceeg,
  yog tug kws pum ntsoov tuabneeg lub sab hab tej kws puab xaav.
   Thov ca kuv pum tej kws koj pauj taub rua puab,
   tsua qhov kuv tub muab kuv tshaaj plaub cob rua koj lawm.
  13Ca le hu nkauj rua Yawmsaub. Ca le qhuas Yawmsaub,
   tsua qhov nwg cawm tug kws txom nyem txujsa kuas dim
   huv cov kws ua phem txhais teg.

  14Ca nub kws yug kuv raug foom tsw zoo.
   Ca nub kws kuv nam yug kuv tsw xob tau moov zoo.
  15Ca le foom tsw zoo rua tug kws xaa xuv
   rua kuv txwv has tas, “Koj tau ib tug tub lawm,”
   ua rua kuv txwv zoo sab heev.
  16Thov ca tug hov zoo yaam nkaus le tej moos
   kws Yawmsaub muab rhuav puam tsuaj taag tsw khuvleej le.
  Thov ca nwg nov lub suab quaj thaus taagkig
   hab nov lub suab txhwb tub rog thaus taav su,
  17tsua qhov nwg tsw muab kuv tua thaus nruab thab,
  kuv nam txhad ua kuv lub qhov ntxaa
   hab nwg lub plaab mivnyuas txhad le luj ib txhws.
  18Ua caag kuv tawm huv plaab lug,
   lug pum kev txom nyem kev nyuaj sab
  hab kuv lub caij nyoog nkim taag
   rua txujkev txaaj muag xwb?