20

Tus pov thawj Pasaw raug foom tsis zoo

1Thaum tus pov thawj Pasaw uas yog Imaw uas ua thawj saib xyuas haujlwm hauv Yawmsaub lub tuam tsev tus tub hnov Yelemi cev Vajtswv tej lus no, 2Pasaw cia li ntaus Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus thiab muab nws kotaw cuab rau hauv rab cuab ntawm lub rooj loog Npeeyamee uas yog lub sab ped uas mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 3Tagkis tom qab thaum Pasaw muab Yelemi tso dim hauv rab cuab, Yelemi hais rau nws tias, “Yawmsaub tsis hu koj lub npe ua Pasaw, tiamsis hu tias ntshai kawg rau txhua fab. 4Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, ‘Saib maj, kuv yuav ua rau koj rov ua kev ntshai kawg rau koj thiab koj tej phoojywg sawvdaws. Lawv yuav raug lawv tej yeeb ncuab hniav ntaj hniav riam tuag tag rau koj ntsia ntsoov. Thiab kuv yuav muab Yuda huvsi rau hauv Npanpiloo tus vajntxwv txhais tes, nws yuav muab lawv ntes coj mus rau Npanpiloo thiab xuas ntaj tua lawv pov tseg. 5Tsis tag li ntawd xwb, kuv yuav muab lub nroog no tej nyiaj txiag qhov txhia chaw huvsi, thiab tej cuab txhiaj cuab tam uas muaj nqes huvsi thiab muab Yuda tej vajntxwv tej nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam rau hauv lawv cov yeeb ncuab txhais tes mas lawv yuav lws thiab txeeb kiag coj mus rau Npanpiloo. 6Pasaw, koj tus kheej thiab txhua tus uas nrog koj nyob ua ib tse yuav raug ntes coj mus. Koj yuav tau mus txog Npanpiloo thiab koj yuav tuag thiab muab log rau qhov ntawd, koj thiab koj tej phoojywg sawvdaws uas koj pheej ua cuav cev Vajtswv tej lus ib yam nkaus.’ ”

Yelemi tej lus yws

  7Au Yawmsaub, koj tau dag kuv,
   thiab kuv raug kev dag ntxias.
  Koj muaj zog heev dhau kuv
   thiab koj kov yeej.
  Kuv ua lub chaw uas lawv luag
   ib hnub tsaus ntuj.
   Sawvdaws thuam luag kuv.
  8Kuv hais lus thaum twg, kuv yuav quaj qw,
   kuv qw nrov nrov hais tias,
   “Kev ua nruj ua tsiv thiab kev puam tsuaj.”
  Yawmsaub tej lus ua rau kuv
   raug thuam raug saib tsis taus
   tas hnub tas hmo.
  9Yog kuv hais tias,
   “Kuv yuav tsis hais txog Yawmsaub
   thiab tsis hais nws lub npe dua li lawm,”
  txawm muaj ib yam hauv kuv lub siab
   zoo yam nkaus li hluavtaws hlawv
   kub lug rau hauv kuv tej pob txha,
  kuv thiaj tsaug leeg rau qhov uas yuav tswj cia,
   thiab kuv tswj cia tsis taus lawm.
  10Kuv hnov neeg coob kawg sib ntxhi tias,
  “Muaj kev ntshai kawg rau txhua fab.
   Cia li iab hiam nws, cia peb iab hiam nws.”
  Kuv cov phoojywg sawvdaws
   tseem tos nrhw saib kuv ntog thiab hais tias,
  “Tej zaum nws yuav raug luag dag tau,
   ces peb yuav kov yeej nws
   thiab ua pauj rau nws.”
  11Tiamsis Yawmsaub nrog nraim kuv
   yam li tus tub rog uas txaus ntshai kawg,
  vim li no cov uas tsim txom kuv yuav dawm,
   lawv yuav kov tsis yeej kuv.
  Lawv yuav raug txaj muag heev,
   vim yog lawv ua tsis tiav.
  Qhov uas lawv poob ntsej muag mus ib txhis ntawd,
   yuav tsis muaj hnub uas tsis nco qab li.
  12Au Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   koj yog tus uas sim tus neeg ncaj ncees,
  yog tus uas pom ntsoov neeg lub siab
   thiab tej uas lawv xav.
  Thov cia kuv pom tej uas koj ua pauj rau lawv,
   rau qhov kuv twb muab kuv tshaj plaub
   cob rau koj lawm.
  13Cia li hu nkauj rau Yawmsaub.
   Cia li qhuas Yawmsaub, rau qhov
  nws cawm tus uas txom nyem txojsia
   kom dim hauv cov uas ua phem txhais tes.

  14Cia hnub uas yug kuv raug foom tsis zoo.
   Cia hnub uas kuv niam yug kuv
   tsis txhob tau hmoov zoo.
  15Cia li foom tsis zoo rau tus uas xa xov
   rau kuv txiv hais tias, “Koj tau ib tug tub lawm,”
   ua rau kuv txiv zoo siab heev.
  16Thov cia tus ntawd zoo yam nkaus li
   tej moos uas Yawmsaub muab rhuav
   puam tsuaj tag tsis khuvleej li.
  Thov cia nws hnov lub suab quaj thaum tagkis
   thiab hnov lub suab txhib tub rog thaum tav su,
  17rau qhov nws tsis muab kuv tua
   thaum nruab thiab,
  kuv niam thiaj ua kuv lub qhov ntxa
   thiab nws lub plab menyuam thiaj li loj ib txhis.
  18Ua cas kuv tawm hauv plab los,
   los pom kev txom nyem kev nyuaj siab
  thiab kuv lub caij nyoog nkim tag
   rau txojkev txaj muag xwb?