20

Tus Povthawj Pasehus Tsis Haum Nrog Yelemis

1Thaum Imeles tus tub Pasehus uas ua povthawj thiab ua tus thawj saib haujlwm hauv lub Tuamtsev hnov kuv hais tej lus no, 2nws txawm kom luag nplawm kuv thiab muab saw hlau xauv kuv kotaw ze rau ntawm lub Roojvag Npeenyamees theem siab ntawm lub Tuamtsev. 3Hnub tom qab thaum sawv ntxov uas Pasehus tuaj tso kuv, kuv hais rau nws hais tias, “Tus TSWV tsis tis koj npe hu ua Pasehus. Nws tis koj npe hu ua ‘Kev Kub Ntxhov Txhua Qhov.’ 4Tus TSWV hais tias, ‘Kuv yuav ua kom koj rov ua kev kub ntxhov rau koj thiab koj tej phoojywg, thiab koj yuav pom yeebncuab rho ntaj tua koj tej phoojywg txhua tus povtseg. Kuv yuav muab cov Yudas txhua tus cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tes; nws yuav coj ibtxhia mus rau tim nws lub tebchaws thiab muab ibtxhia tua povtseg. 5Kuv yuav cia yeebncuab tuaj huab lawv tej nyiaj thiab tej qhov txhia chaw uas muaj nqis hauv lub nroog mus; txawm yog cov Yudas cov vajntxwv tej nyiaj thiab tej qhov txhia chaw los luag yuav coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos. 6Pasehus, luag yuav ntes koj thiab koj tsevneeg mus rau tim tebchaws Npanpiloos thiab. Koj yuav tuag thiab luag yuav muab koj faus nrog koj tej phoojywg uas koj tau dag ntxias.’ ”

Yelemis Yws rau Tus TSWV Mloog

  7Tus TSWV, koj tau dag kuv, kuv thiaj
   raug luag dag ntxias.
  Koj muaj zog thiab muaj hwjchim tshaj kuv.
  Txhua tus saib tsis taus kuv thiab
   luag kuv plig tas hnub li.
  8Thaum twg kuv hais lus, kuv yuav
   tsum tau quaj thiab qw hais tias,
  “Kev Nruj Tsiv! Kev Puastsuaj!”
  Tus TSWV, luag txob thuam kuv
   thiab muab kuv tso daj tso luag txhua lub sijhawm,
   vim kuv qhia koj txojlus.
  9Tiamsis thaum kuv hais tias,
  “Cia kuv tsis txhob xav txog tus TSWV
   thiab hais txog nws lub npe ntxiv lawm,”
  thaum ntawd koj txojlus kub ib yam
   li hluavtaws hauv kuv lub siab tuaj.
  Kuv ua tiag nyiaj, tiamsis kuv tiv
   tsis taus ntxiv lawm.
  10Kuv hnov sawvdaws sib ntxhi hais tias,
  “Muaj kev kub ntxhov nyob rau txhua qhov;
  Peb cia li mus hais qhia rau tus
   TSWV uas muaj hwjchim loj!”
  Txawm yog kuv tej phoojywg zoo los
   lawv tos nrhw nkaug kuv.
  Lawv sib tham hais tias, “Tej zaum peb yuav ntxias
  thiab ntes tau nws los ua pauj tej uas nws ua rau peb.”
  11Tiamsis tus TSWV, koj yog tus uas tuaj kuv tog;
  koj yog tus muaj zog thiab muaj hwjchim,
   cov uas tsimtxom kuv yuav ntog.
  Lawv yuav poob ntsejmuag mus ibtxhis,
   rau qhov lawv ntes tsis tau kuv.
  Lawv yuav nco ntsoov lawv txojkev
   poob ntsejmuag mus ibtxhis.
  12Tiamsis tus TSWV uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus,
  koj sim tej neeg ncaj ncees, koj paub
   neeg lub siab xav.
  Yog li ntawd, kuv muab kuv rooj plaub tso rau koj,
  thov cia kuv pom koj ua pauj rau kuv cov yeebncuab.
  13Cia li hu nkauj qhuas tus TSWV!
   Cia li ua tus TSWV tsaug!
  Nws cawm tus uas raug luag tsimtxom dim
   ntawm cov neeg siab phem.

  14Cia li foom tsis zoo rau hnub uas yug kuv!
  Tsis txhob nco txog hnub uas kuv niam yug kuv!
  15Cia li foom tsis zoo rau tus txivneej
  uas coj xov zoo los qhia rau kuv txiv hais tias,
  “Koj tau ib tug tub lawm!” ua rau kuv txiv zoo siab heev.
  16Cia kom nws zoo ib yam li tej nroog uas tus TSWV
  muab rhuav puastsuaj tas tsis hlub li.
  Cia nws hnov tej suab quaj thiab
   suab ntsaj thaum sawv ntxov
  thiab tej suab txhib tubrog sib ntaus sib tua thaum tavsu,
  17rau qhov nws tsis muab kuv tua
   thaum kuv tseem nyob hauv niam plab.
  Cia kuv niam lub plab ua kuv lub ntxa mus ibtxhis li.
  18Vim li cas cia kuv yug los raug kev
   txomnyem nyuaj siab,
  thiab ua lub neej poob ntsejmuag tas mus li xwb?